Dohoda o spolupráci mezi Českou národní bankou a Banca d´Italia, Itálie

Dne 11. listopadu 2004 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi italským regulátorem a Českou národní bankou. Předmětem dohody je spolupráce při výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě. Tento dokument umožňuje oběma dohlížejícím autoritám vzájemnou výměnu informací o bankovních subjektech působících v příslušných státech pro výkon konsolidovaného dohledu a na základě reciprocity domovskému regulátorovi výkon kontroly na místě u poboček a dceřiných bank v hostitelské zemi.

Pavel Zúbek, odbor komunikace ČNB