ČNB vyhlásila inflační cíl pro rok 2001

Guvernér ČNB Josef Tošovský dnes seznámil novináře s rozhodnutím bankovní rady, kterým ČNB vyhlašuje inflační cíl pro rok 2001 - 3% plus / minus 1 p.b. Česká národní banka se ho zavázala vyhlašovat vždy v dubnu daného roku pro konec roku následujícího. Cíl pro rok 2001, jeho charakteristiky a konkrétní identifikaci je nutno chápat jako postupový krok při realizaci dlouhodobé dezinflační strategie, jež byla po dosažení zásadního konsensu s vládou zakotvena ve 'Dlouhodobé měnové strategii", dokumentu schváleném a předloženém veřejnosti v dubnu 1999. Principy uvedeného materiálu se staly integrální součástí 'Střednědobé hospodářské strategie vlády České republiky" a návazného společného dokumentu vlády ČR a Komise EU 'Společné zhodnocení priorit hospodářské politiky České republiky".

Systém cílování inflace je v české ekonomice uplatňován od začátku roku 1998. Smyslem přechodu k tomuto režimu měnové politiky bylo poskytnout stále ještě se transformující ekonomice novou nominální kotvu poté, co v důsledku měnových turbulencí došlo k vynucenému opuštění režimu tzv. kurzového závěsu. Na rozdíl od různých variant zprostředkujících cílů je měnová politika v režimu cílování inflace orientována přímo na svůj zásadní úkol, tj. na dosahování cenové stability.

Při značné roli exogenních faktorů neopravňují současné, dosažené nízké hodnoty cenových indexů samy o sobě k závěru, že již převládly charakteristiky nízkoinflační ekonomiky. Česká ekonomika se ještě zcela nevypořádala se strukturálními defekty, vysokými transakčními náklady a nedostatkem flexibility, jejichž překonání je předpokladem udržitelnosti cenové stability. Na rozdíl od situace v roce 1997 a 1998 se predikce cenového vývoje ČNB pro rok 2000 v zásadě kryjí nejen s prognózami Ministerstva financí a ČSU, ale i odborů a s očekáváními trhu, analytiků i domácností. Rovněž na rozdíl od minulosti se cenový pohyb bude nadále realizovat v podmínkách akcelerujícího ekonomického oživení.

Stanovením inflačního cíle pro rok 2001 se otevírá další etapa dezinflačního procesu. Ta má vyústit kolem roku 2005 dosažením takové hladiny cenové stability, jež je již udržitelná a v zásadě kompatibilní se standardem zemí Evropské unie.

Východiska pro stanovení hladiny inflačního cíle pro rok 2001

Stanovení konkrétní hladiny inflačního cíle pro rok 2001 se opírá o zhodnocení tendencí cenového vývoje v širším kontextu makroekonomické situace a jejího výhledu.

Základními mantinely v cenové sféře byly tyto veličiny:

  • skutečně dosažená úroveň inflace: meziroční čistá inflace v březnu 2000 ve výši 2,1 %,
  • vývoj inflačních očekávání ekonomických subjektů: dle pravidelného šetření ČNB z března 2000 činila čistá inflace očekávaná vybranými účastníky finančních trhů v ročním časovém horizontu 3,2 %,
  • predikce cenového vývoje pro rok 2001: intervalová prognóza meziroční čisté inflace pro konec roku 2001 je v rozmezí 2,2 - 3,9 %,
  • hodnota inflačního cíle podle 'Dlouhodobé měnové strategie" v horizontu roku 2005: meziroční čistá inflace 2 % ± 1 p.b.,
  • pravidla pro dolní a horní mez cíleného koridoru s tím, že v jejich rámci bude výše inflačního cíle konkretizována podle aktuálního makroekonomického a měnového výhledu pro dané období.

Celková makroekonomická situace se podle predikcí ČNB i Ministerstva financí bude ve střednědobém horizontu let 2000 - 2003 vyvíjet příznivě. Předpokládá se, že stávající fáze oživení přeroste do ekonomického růstu při udržení makroekonomické stability a při pouze mírném zhoršení vnější nerovnováhy.

Podle odhadů ČNB se bude růst HDP ve zmíněném období pohybovat mezi 2 až 3 % v průměru ročně, s tendencí k akceleraci v čase.

Inflační cíl pro rok 2001

Na základě zhodnocení výše uvedených východisek a jejich syntézy byl cíl pro meziroční čistou inflaci pro konec roku 2001 stanoven na úrovni 3 % ± 1 p.b.

Středové hodnotě tohoto cíle (3 %) odpovídá po započtení očekávaného inflačního dopadu ohlášených změn regulovaných cen a nepřímých daní cílená úroveň střední hodnoty celkové inflace 5 %.

Interval cíle pro čistou inflaci pro rok 2001 ve výši 3 % ± 1 p.b. zachovává kontinuitu s šíří cílených intervalů pro léta 2000 a 2005. Tomuto intervalu, tj. 2,0 - 4,0 %, odpovídá cílená úroveň celkové inflace v intervalu 4,3 - 5,8 % (z propočtových důvodů je tento interval užší než ± 1 p.b).

Předpokládá se, že měnová politika zaměřená na splnění stanoveného cíle pro rok 2001 bude mít v principu neutrální charakter. Tím se snižuje riziko akcelerace inflace a inflačních očekávání v budoucím období, jež by mohlo být zesíleno příliš uvolněnou měnovou politikou při volbě méně náročného cíle.

Stabilizace inflace na nízké hladině a tomu odpovídající nízká hladina úrokových sazeb vytváří podmínky pro dynamizaci rozvoje ekonomiky, pro stabilizaci vývoje na finančních trzích včetně kurzového vývoje, jakož i pro postupnou nominální konvergenci v procesu přípravy na vstup do Evropské unie a následně i do Hospodářské a měnové unie.

Zásadní shoda ČNB a Ministerstva financí na vyhlašované hodnotě cíle pro rok 2001 je signálem, že se výrazně sblížilo jejich hodnocení budoucího makroekonomického vývoje české ekonomiky. Podporou inflačního cíle pro rok 2001 ze strany vlády se naplňuje jeden z nejdůležitějších principů 'Dlouhodobé měnové strategie." Lze očekávat, že spolupráce ČNB a vlády při stanovení inflačních cílů posílí jejich kredibilitu a účinnost a současně přispěje k lepší koordinaci měnové politiky centrální banky s hospodářskou politikou vlády.

Milan Tománek
tiskový mluvčí