ČNB vydala Zprávu o inflaci II/2011

  • Nová makroekonomická prognóza očekává inflaci v letech 2011 a 2012 poblíž 2% cíle
  • Hospodářský růst se v letošním roce sníží v důsledku konsolidace veřejných rozpočtů, odeznění investic do zásob a zpomalení ekonomického růstu v zahraničí; ke zrychlení růstu dojde s odezněním uvedených faktorů v roce 2012
  • Nominální měnový kurz koruny na prognóze postupně posiluje
  • S prognózou je konzistentní přibližná stabilita tržních úrokových sazeb v nejbližším období a jejich postupný růst počínaje čtvrtým čtvrtletím 2011
  • Vedle základního scénáře byl sestaven alternativní scénář zachycující dopady případného zvýšení DPH

Bankovní rada ČNB na svém zasedání dne 12. 5. 2011 schválila letošní druhou Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Klíčovou částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje hlavní vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci ČNB předkládá dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy očekává, že celková meziroční inflace i měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se budou v letošním i příštím roce nacházet poblíž 2% inflačního cíle. Hospodářský růst v roce 2011 podle prognózy zpomalí zejména v důsledku konsolidace veřejných rozpočtů, odeznění investic do zásob a krátkodobého zpomalení růstu zahraniční ekonomické aktivity. Hlavní příspěvek k růstu bude mít čistý vývoz při celkově utlumené domácí poptávce. Na trhu práce nedojde v tomto roce k výraznému zlepšení situace.

V roce 2012 by měl domácí hospodářský růst s odezněním uvedených faktorů a s přispěním všech složek domácí poptávky výrazně zrychlit; příspěvek zahraničního obchodu by se měl naopak mírně snížit. Na trhu práce pak prognóza předpokládá, že oživení ekonomické aktivity se v roce 2012 projeví ve znatelném snižování míry obecné i registrované nezaměstnanosti a opětovném zrychlení růstu mezd. Nominální měnový kurz na prognóze postupně posiluje. S prognózou je konzistentní přibližná stabilita tržních úrokových sazeb v nejbližším období a jejich postupný růst počínaje čtvrtým čtvrtletím 2011.

Vedle základního scénáře prognózy byl sestaven alternativní scénář, který zachycuje možná rizika plynoucí z vládou avizovaného zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % od počátku příštího roku. Za předpokladu dobře ukotvených inflačních očekávání se trajektorie úrokových sazeb v této alternativě výrazně neliší od základního scénáře prognózy.

 

Marek Petruš, ředitel komunikace a mluvčí ČNB

 

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2011 2012
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT      
Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP
%, mzr., reálně, sez. očištěno 1,5 2,8
CENY      
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 2,3 2,2
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 2,3 2,0
TRH PRÁCE      
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích %, mzr., nominálně 1,9 4,1
Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV) %, průměr 9,1 8,6
VEŘEJNÉ FINANCE      
Saldo veřejných financí (ESA 95) mld. Kč, běžné ceny -150,4 -149,7
Saldo veřejných financí / HDP %, nominálně -4,0 -3,8
Veřejný dluh / HDP %, nominálně 41,5 43,0
VNĚJŠÍ VZTAHY      
Obchodní bilance mld. Kč, běžné ceny 60,0 60,0
Běžný účet platební bilance / HDP %, nominálně -4,0 -4,3
CZK/USD průměr 17,5 17,2
CZK/EUR průměr 24,1 23,4
ÚROKOVÉ SAZBY      
3M PRIBOR  %, průměr 1,3 2,0