ČNB odňala oprávnění k činnosti nebankovnímu poskytovateli spotřebitelských úvěrů společnosti Fair Credit Czech s.r.o.

Česká národní banka informuje podle § 146 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru veřejnost, že pro opakované a závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem odňala společnosti Fair Credit Czech s.r.o., IČO 044 55 835 (dále jen „Fair Credit Czech“) oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Současně s tím byla společnosti Fair Credit Czech uložena pokuta ve výši 1 000 000 Kč.[1]

Rozhodnutí o odnětí oprávnění nabylo právní moci dne 20. června 2024, kdy bylo doručeno do datové schránky právního zástupce společnosti Fair Credit Czech rozhodnutí bankovní rady o rozkladu.

Důvodem k uložení dohledového opatření spočívajícího v odnětí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů je skutečnost, že společnost Fair Credit Czech nevedla v účetním roce 2022 správné a úplné účetnictví a že řádně nevedla ani evidenci poskytnutých spotřebitelských úvěrů, přičemž šlo o opakované a závažné porušení povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru. Společnosti Fair Credit Czech byla totiž již v roce 2023 uložena pokuta ve výši 3 000 000 Kč za závažné porušení zákona o spotřebitelském úvěru.[2]

Po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů, tj. ode dne 21. června 2024, společnost Fair Credit Czech nesmí poskytovat spotřebitelské úvěry a ani vykonávat další související činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků. Může však vymáhat pohledávky a provádět činnosti k ukončení aktivit poskytovatele spotřebitelských úvěrů, ledaže by tomu však bránily jiné právní skutečnosti (např. rozhodnutí soudu).

Rozhodnutím o odnětí oprávnění zůstávají nedotčena práva společnosti Fair Credit Czech jakožto věřitele k poskytnutým spotřebitelským úvěrům a její povinnosti vůči spotřebitelům. Mezi tyto povinnosti patří zejména dodržování požadavků na omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele. Pokud by se spotřebitelé po odnětí oprávnění k činnosti Fair Credit Czech cítili jednáním této společnosti poškozeni na svých právech vyplývajících z příslušné smlouvy o úvěru, mohou se dále obrátit na orgány příslušné k řešení soukromoprávních sporů (např. finanční arbitr, příslušný soud).

V případě, že by společnost Fair Credit Czech po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů poskytovala nové spotřebitelské úvěry, včetně toho, že by stávajícím spotřebitelům poskytovala nové spotřebitelské úvěry formou odložení sjednané splatnosti dříve poskytnutého spotřebitelského úvěru, dopustila by se neoprávněného poskytování spotřebitelských úvěrů. Za toto neoprávněné poskytování spotřebitelských úvěrů může Česká národní banka uložit v rámci přestupkového řízení pokutu až do výše 20 000 000 Kč. Ve vztahu k nově poskytnutým úvěrům by se též bez dalšího uplatnila právní fikce, že takový nově poskytnutý spotřebitelský úvěr není úročen a že se nepřihlíží ani k jiným ujednáním o platbách na spotřebitelský úvěr.

Jakub Holas
ředitel odboru komunikace


[1] Viz https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2023_00282_CNB_573.pdf

[2] https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2021_00111_CNB_573.pdf