Bankovní rada rozhodla o personálním obsazení v nových dohledových sekcích

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 19. září 2007 rozhodla na základě výsledků vnitřního výběrového řízení o budoucím obsazení 14 vedoucích pracovních míst v sekci regulace a analýz finančního trhu, sekci licenčních a sankčních řízení a sekci dohledu nad finančním trhem, které budou podle dřívějšího rozhodnutí bankovní rady ČNB zřízeny k 1. lednu 2008 v rámci restrukturalizace dohledových útvarů ČNB.
 
Na základě zmíněného rozhodnutí budou s účinností od 1. ledna 2008 vedoucí funkce obsazeny takto:

V sekci dohledu nad finančním trhem (ředitel sekce  Ing. Leoš Pýtr, CSc.) budou:

 • Ing. David Rozumek - náměstkem ředitele sekce dohledu nad finančním trhem,
 • Ing. Hynek Černý - ředitelem odboru kontroly pravidel jednání a odborné péče,
 • RNDr. Robert Džmuráň, CIA - ředitelem odboru kontroly řízení rizik,
 • Ing. Radek Křička - ředitelem odboru dohledu nad úvěrovými institucemi,
 • RNDr. Zuzana Silberová, Ph.D., CIA - ředitelkou odboru dohledu nad pojišťovnictvím,
 • Ing. Mgr. Václav Simon - ředitelem odboru dohledu nad kapitálovým trhem.

V sekci regulace a analýz finančního trhu (ředitel sekce Ing. Pavel Hollmann, MBA) budou:

 • Ing. Petr Staněk - náměstkem ředitele sekce regulace a analýz finančního trhu,
 • RNDr. Vítězslav Babický, M.A. - ředitelem odboru analýz finančního trhu,
 • Ing. Jarmila Musilová - ředitelkou odboru podpory dohledu,
 • RNDr. Pavel Vacek, CSc., MBA - ředitelem odboru regulace finančního trhu.

V sekci licenčních a sankčních řízení (ředitel sekce Ing. Karel Gabrhel) budou:

 • Ing. Ondřej Huslar - náměstkem ředitele sekce licenčních a sankčních řízení,
 • Mgr. Hana Fousková - ředitelkou odboru licenčního,
 • Mgr. Petra Chroustovská - ředitelkou odboru sankčních řízení,
 • Ing. Ladislav Slaník - ředitelem odboru cenných papírů a regulovaných trhů.


RNDr. Vítězslav Babický, M.A. (37) je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2002 ukončil studium New York State University, obor ekonomie, a získal titul M.A. V současnosti pokračuje v doktorandském studiu CERGE-EI, obor ekonomie. V letech 1993 - 1998 pracoval jako asistent na MFF UK a  do roku 2005 jako výzkumný pracovník Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální studium a v Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR. Před nástupem do ČNB působil dva roky jako auditor v ČSOB. V ČNB je zaměstnán od letošního roku, a to jako vedoucí referátu dohledu na dálku odboru kolektivního investování a penzijních fondů. Zúčastnil se řady zahraničních studijních stáží, seminářů a přednášek, věnuje se též publikační činnosti v odborných časopisech. Ovládá anglický a francouzský jazyk.

Ing. Hynek Černý (50) je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Pracoval jako portfolio manager v O.B. Invest, s.r.o., poté jako burzovní makléř - bond dealer - v Raiffeisenbank, a.s. V letech 1996 - 2001 působil v Reiffeisen Capital and Investment s.r.o. jako hlavní dealer. Od roku 2001 pracoval v Komisi pro cenné papíry, kde se zabýval prováděním státních kontrol bankovních i nebankovních obchodníků s cennými papíry. Vedoucím referátu inspekcí v odboru poskytovatelů investičních služeb se stal v roce 2004 a v této funkci pokračuje od roku 2006 i v ČNB. V roce 2007 byl pověřen řízením odboru kolektivního investování a penzijních fondů. Zúčastnil se řady tuzemských i zahraničních školení a studijních programů. Od roku 1993 je licencovaným makléřem. Aktivně ovládá německý a anglický jazyk.

RNDr. Robert Džmuráň, CIA, (49) je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se specializací " teorie systémů'. V roce 2003 úspěšně zakončil zkouškou Český institut interních auditorů. V ČNB pracoval od července roku 1991 nejprve v clearingovém centru jako správce databáze. Od roku 1995 působil v sekci bankovního dohledu se zodpovědností za dohled na dálku i na místě. Od června roku 1998  byl vedoucím referátu zodpovědným za komplexní kontroly na místě. Ředitelem odboru dohledu na místě II sekce bankovního dohledu se stal v roce 2002 a odpovídá za kontroly na místě v bankách a validaci interních modelů řízení tržních rizik. Zúčastnil se řady tuzemských a zahraničních odborných školení, seminářů a stáží. Aktivně ovládá anglický jazyk, německý na střední úrovni.

Mgr. Hana  Fousková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou pracovní kariéru začala v roce 1997 jako právník odboru Obecního majetku Magistrátu hl. města Prahy. Od roku 2001 pracovala jako členka dozorčí rady eBanky, a. s. Ve stejné organizaci pracovala od roku 2002 do roku 2006 jako ředitelka divize Právní podpory. Od září 2007 pracuje v ČNB ve funkci ředitelky odboru licenčního a povolovacího, sekce bankovní regulace a dohledu. Zúčastnila se řady kurzů zaměřených na právní a manažerskou problematiku. Aktivně ovládá anglický jazyk, pasivně jazyk ruský.

Ing. Ondřej Huslar (54) je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru ekonomická statistika. Po ukončení studia pracoval 12 let v ekonomickém výzkumu. V letech 1990 - 1992 pracoval na federálním ministerstvu financí. Od roku 1992 až do nástupu do ČNB pracoval ve vedoucích funkcích v České pojišťovně, naposledy ve funkci tajemníka dozorčí rady. V ČNB je zaměstnán od července roku 2006 ve funkci náměstka ředitele sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami. Absolvoval postgraduální studium bankovnictví na Bankovním institutu Praha a zúčastnil se řady zahraničních i tuzemských stáží a kurzů ve finančních institucích. Ondřej Huslar mluví anglicky, německy a rusky.

Mgr. Petra Chroustovská je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia pracovala krátce v privátní sféře. Od roku 2004 byla zaměstnána v Komisi pro cenné papíry, zprvu v oddělení legislativy a komunitárního práva, později v odboru sankčních řízení (vedení sankčních správních řízení a tvorba stanovisek týkajících se kapitálového trhu). Od 1. dubna 2006 (po sjednocení dohledu nad kapitálovým trhem v  ČNB) pracuje v odboru sankčních řízení sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem jako hlavní metodik a zároveň jako zástupkyně ředitelky odboru. V současnosti je pověřena i řízením referátu metodiky a evidence uvedeného odboru. V roce 2006 se zúčastnila cyklu přednášek a diskuzí U.S. SEC, International Enforcement Institute. Ovládá anglický jazyk, na střední úrovni i jazyk francouzský.

Ing. Radek Křička (36) je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. V ČNB je zaměstnán od prosince roku 1993, nejprve jako inspektor v sekci bankovního dohledu. V první polovině roku 2005 řídil referát analýz sektoru a velkých bank v odboru dohledu na dálku sekce regulace a dohledu. Od června roku 2005 až dosud zastává funkci ředitele výše uvedeného odboru. Od téhož roku je členem Joint Task Force on Crisis Management. Jako zaměstnanec ČNB se zúčastnil řady krátkodobých tuzemských i zahraničních seminářů a vzdělávacích programů. Je vlastníkem licence pro obchodování na kapitálovém trhu v ČR. Ovládá anglický jazyk.

Ing. Jarmila Musilová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, obor ekonomická statistika. Po ukončení studia pracovala do roku 1991 ve Federálním statistickém úřadu jako vedoucí oddělení statistiky nevýrobních odvětví. V SBČS, resp. v ČNB je zaměstnána od roku 1991, a to nejdříve jako inspektor metodik, později ve vedoucích funkcích analytického odboru bankovního dohledu. V současnosti zastává funkci ředitelky odboru podpory dohledu v sekci bankovní regulace a dohledu. Zúčastnila se řady seminářů zaměřených zejména na Basel II, na účetnictví a reporting a na manažerské vzdělávání. Ovládá anglický jazyk

Ing. David Rozumek (30) je absolventem Fakulty ekonomicko-správní, obor finance, Masarykovy univerzity v Brně. V Komisi pro cenné papíry pracoval od roku 1999 postupně jako referent, metodik, vedoucí oddělení a nakonec jako ředitel odboru. Po sloučení dohledů nad finančním trhem k 1. 4. 2006 do  ČNB zastává vedoucí funkci ředitele odboru poskytovatelů investičních služeb v sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem. Zúčastnil se řady tuzemských a zahraničních odborných seminářů a stáží. Ovládá anglický jazyk, částečně němčinu a španělštinu.

RNDr. Zuzana Silberová, Ph.D., CIA je absolventkou Přírodovědecké fakulty, obor matematika-biologie, Masarykovy univerzity v Brně. Na stejné univerzitě vystudovala také obor výpočetní technika. V roce 2002 úspěšně ukončila doktorandské studium na Národohospodářské fakultě VŠE Praha. V roce 2003 úspěšně složila zkoušku CIA na Českém institutu interních auditorů. V ČNB pracuje v bankovním dohledu od května roku 1994. Od srpna roku 2001 pracuje jako vedoucí referátu pro vnitřní řídicí a kontrolní systémy bank. Od října roku 2006 zastává funkci ředitelky odboru dohledu nad pojišťovnami. Během svého působení v ČNB absolvovala řadu zahraničních i tuzemských vzdělávacích programů a seminářů. Aktivně ovládá anglický a ruský jazyk.

Ing. Mgr. Václav Simon (34) je absolventem ekonomie a sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolventem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, obor hospodářské politiky, a absolventem Právnické fakulty UK. Od roku 2000 pracoval v Komisi pro cenné papíry nejprve jako referent, zástupce burzovního komisaře a od roku 2002 jako ředitel odboru trhů a vypořádání. Ve stejné funkci od roku 2006 pracuje i v ČNB. Odborně se zaměřil na oblasti dohledu nad obchodováním na regulovaných trzích, obchodováním na burzovních a mimoburzovních trzích, vypořádáním obchodů a jiných transakcí s cennými papíry a na regulaci a dohled nad kapitálovým trhem. Je členem mnohých mezinárodních odborných institucí. Absolvoval celou řadu tuzemských i zahraničních studijních pobytů, seminářů a studijních programů. Aktivně ovládá anglický a francouzský jazyk.

Ing. Ladislav Slaník (30) je absolventem VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví. V Komisi pro cenné papíry pracoval od února roku 2002 v odboru emisí cenných papírů. V roce 2004 se stal vedoucím oddělení nabídek převzetí výše uvedeného odboru. V této funkci vedl tým analytiků, jenž se zabýval kontrolou a posuzováním expertních zpráv o převzetích. Od listopadu 2005 byl pověřen zastupováním ředitele odboru. V ČNB pracuje od roku 2006 jako ředitel odboru emisí cenných papírů. Zúčastnil se řady tuzemských i zahraničních odborných seminářů a stáží. Aktivně ovládá anglický a částečně španělský jazyk.

Ing. Petr Staněk (40) je absolventem Fakulty ekonomické Vysoké školy báňské v Ostravě. Před nástupem do České národní banky v roce 1996 pracoval v několika firmách na různých pracovních pozicích finančního charakteru. V roce 2000 byl jmenován do funkce nuceného správce v Investiční a Poštovní bance, a.s. Po ukončení výkonu nucené správy pracoval v sekci bankovní regulace a dohledu. Od 1. září 2006 zastává funkci náměstka ředitele sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem.

RNDr. Pavel Vacek, CSc., MBA (52) je absolventem Přírodovědecké fakulty University J. E. Purkyně v Brně, učitelský obor matematika-chemie. V ČNB je zaměstnán od roku 1994, a to od počátku v bankovním dohledu. Po dobu svého působení v ČNB zastával řadu vedoucích funkcí, v současnosti je náměstkem ředitele sekce pověřeným řízením odboru regulace sekce bankovní regulace a dohledu. Zúčastnil se celé řady zahraničních a tuzemských vzdělávacích programů zaměřených na problematiku regulace bankovního trhu. Aktivně ovládá anglický jazyk. Je členem Expertní skupiny pro regulaci kapitálu ustavené Evropským výborem orgánů bankovního dohledu.

 

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB