Saldo devizových obchodů ČNB

k 30. 11. 2022

Devizové obchody ČNB zahrnují operace prováděné Českou národní bankou na devizovém trhu. Rozlišujeme čtyři základní typy operací:
- uzavřené spotové operace - prodeje či nákupy cizí měny proti CZK prováděné ČNB s bankami na devizovém trhu (uzavřeny jsou v den D s termínem vypořádání maximálně D+2),
- uzavřené termínové operace - prodeje či nákupy cizí měny proti CZK prováděné ČNB s bankami na devizovém trhu uzavřené v den D v příslušném měsíci s termínem vypořádání delším než D+2,
- nevypořádané operace - spotové prodeje či nákupy cizí měny proti CZK prováděné ČNB s bankami na devizovém trhu uzavřené v průběhu příslušného měsíce a vypořádané v měsíci následujícím (tzn., že den D spadá do příslušného měsíce a datum vypořádání D+2 spadá již do měsíce následujícího)
- klientské operace - prodeje či nákupy cizí měny proti CZK prováděné ČNB, u nichž je protistranou klient ČNB.

Data: https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/devizove-obchody-cnb/

Čas zveřejnění: 10.00