Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2023

Česká národní banka vydala každoroční Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem. Zpráva obsahuje přehled informací o finančním sektoru za rok 2023 a nejvýznamnější dohledová a regulatorní opatření během tohoto období.

V minulých letech se tuzemská ekonomika vyrovnávala s vysokou úrovní nejistoty a s působením negativních externích vlivů nejprve v důsledku pandemie koronaviru, později pak ruské invaze na Ukrajině. Obě tyto události vedly k narušení globálního obchodu, energetické krizi a zejména inflaci. Stejně jako celá ekonomika i finanční instituce se v uplynulém roce musely s těmito výzvami vypořádávat i nadále a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám.

V rámci výkonu dohledu nad úvěrovými institucemi se ČNB u jednotlivých bank a družstevních záložen soustředila především na kvalitu jejich úvěrových portfolií, a to zejména v souvislosti s dopady inflace a vyšších úrokových sazeb na jejich klienty, dále na udržování dostatečné úrovně kapitálu a opravných položek ke krytí případných ztrát, na řízení rizik souvisejících s poskytováním cizoměnových úvěrů a na ziskovost a životaschopnost obchodních modelů jednotlivých institucí. Upozornit lze rovněž na udělení bankovní licence společnosti Partners Banka, a.s.

S nárůstem digitalizace platebních a bankovních služeb a při zohlednění rizikově orientovaného přístupu k dohledu se ČNB dále zaměřila na kybernetická rizika. Při kontrolách na místě v oblasti řízení rizik informačních systémů a technologií prioritně prověřovala kybernetickou odolnost dohlížených institucí. V souvislosti s tím se v roce 2023 uskutečnila druhá společná kontrola ČNB a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v systémově významné finanční instituci, která podléhá společnému dohledu obou orgánů.

Kromě vlastního výkonu dohledu tato zpráva sleduje také další aktivity, jako jsou licenční, schvalovací a povolovací činnosti, ukládání sankcí nebo stanovování opatření k nápravě zjištěných nedostatků, a činnosti v oblasti regulace a mezinárodní spolupráce.

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem tradičně přináší:

 • Přehled klíčových aktivit dohledu
 • Stručný přehled vývoje finančního trhu
 • Vybrané regulatorní změny v ČR a EU
 • Vybrané vyhlášky či úřední a jiná sdělení ČNB v oblasti dohledu
 • Informace o stěžejních regulatorních a dohledových aktivitách
 • Informace o aktivitách ČNB v oblasti mezinárodní spolupráce
 • Statistickou přílohu s vybranými grafy a tabulkami

Ve zprávě naleznete také krátké texty na následující témata:

 • Nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • Insolvenční řízení se Sberbank CZ směřuje ke zdárnému konci
 • Dohledové aktivity ČNB související s poskytováním cizoměnových úvěrů bankami
 • Platební a identifikační služby – vývoj, rizika a činnost dohledu v roce 2023
 • Nová regulace sektoru poskytovatelů služeb skupinového financování (crowdfunding)
 • Ochrana peněžních prostředků klientů nebankovních poskytovatelů platebních služeb v praxi

Ke stažení: