ZM Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi – soutěž

PODMÍNKY
celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní zlaté 2500 Kč mince  "Národní památka vodní mlýn ve Slupi'

1) Česká národní banka vypisuje celostátní neomezenou anonymní soutěž na návrh pamětní zlaté 2500 Kč  mince, která  bude  vydána v roce 2007.

2) Soutěž se řídí ustanoveními § 847 - § 849 občanského zákoníku  o veřejné soutěži.

3) Účelem soutěže je získání hodnotného a technickým podmínkám vyhovujícího návrhu.

            Vydáním sady 10 zlatých 2500 Kč mincí má být nejširší veřejnosti připomenuto významné kulturní dědictví naší země, památky technického charakteru. Během let 2006 - 2010 bude vydáno v rámci cyklu "Kulturní památky technického dědictví' celkem deset zlatých mincí připomínajících význačné technické památky z různých českých a moravských regionů (příloha soutěžních podmínek). Čtvrtá z těchto mincí je věnována unikátnímu vodnímu mlýnu ve Slupi.

4) Hlavní technickou  podmínkou  soutěže  je  odevzdání kruhového návrhu  provedeného v  sádře (avers a revers samostatně) o průměru 180 - 200  mm  (bezpodmínečný požadavek mincovny - překročení  je   důvodem  k  vyloučení   z  hodnocení)  v  patřičné síle, aby  snesl manipulaci bez  upevnění na podložku.  Každý  návrh musí  být  označen  soutěžní  značkou (heslem,  vyjádřeným  slovně,  popř.  číselně,  kreslené značky  jsou  nepřípustné) na  rubové straně sádrových kotoučů,  a to stejnou  na návrhu aversu i reversu. Návrhy musejí být předkládány v definitivní podobě, to znamená, že po technické stránce musejí být způsobilé k ražbě. Zásadní podmínkou je, aby pod jednou značkou byl předložen kompletní návrh mince, tj. alespoň jeden avers a jeden revers.

5) Na   lícní   straně je  nutno umístit v opisu (při obvodu mince) nebo v nápisu (řádcích) název státu " ČESKÁ REPUBLIKA" a text "K ULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ', označení  nominální  hodnoty  " 2500  Kč' a kompozici tří zemských znaků. Postavení zemských znaků se řídí obecnými heraldickými zásadami (český lev na čestném místě uprostřed při horizontálním, popř. nahoře při vertikálním umístění znaků, orlice nesmí otáčet hlavu centrálně). Při případné stylizaci nesmí dojít k nečitelnosti či nechtěnému karikování heraldických zvířat, nebo k záměně za jiná heraldická zvířata. Zemské znaky nemusejí vzhledem k velikosti  mincovního pole zaujímat celou  plochu, musejí však být umístěny v její horní části.

            Vyobrazení státního znaku (pro ujasnění jednotlivých heraldických zvířat) je připojeno  v příloze k těmto podmínkám. Vzhledem k tomu, že jde o kompozici zemských znaků, nikoliv čtyř heraldických zvířat ze státního znaku ČR, neměla by heraldická zvířata být umístěna ve společném štítu.

            Lícní  stranu  je  vhodné  podle  úvahy  výtvarníka doplnit o  případný drobný motiv, navazující na rubovou stranu . Na místě, kde by podle mínění autora měla  být značka mincovny, bude umístěno kolečko o průměru 8 - 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm). Provedení lícní strany musí korespondovat s provedením strany rubové.                      

            Na   rubové   straně je nutno zobrazit motiv vztahující se k vodnímu mlýnu ve Slupi, nápis nebo opis "VODNÍ MLÝN VE SLUPI' a letopočet ražby "2007' . Na místě, kde by měla být autorská značka, umístí výtvarník  čtvereček o velikosti 8 x 8 až 10 x 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

            Řešením hrany se výtvarník nemusí zabývat.

            Mince  bude ražena  ze zlata o ryzosti 999,9,  její průměr bude 22 mm a hrubá  hmotnost 7,777 g.  Mince bude ražena také ve špičkové kvalitě, u níž se zvlášť dobře  dociluje  vrcholný lesk i v drobných  ploškách proti  matovému reliéfu.  K této okolnosti  by měli účastníci soutěže  přihlédnout. Soutěžící mohou shlédnout vzorové modely pamětních  mincí,  mince špičkové  kvality  a  seznámit  se s publikacemi o mincích v sekci peněžní a platebního styku České národní banky v Praze1, Na příkopě 28, tel. 22441- 2999 po dohodě se sekretářkou komise v pracovní dny od 9 do 15 hod.) 1)

6)  Soutěžní návrhy musejí být odevzdány nebo odeslány poštou do 12. hodiny do pátku 1. září 2006  na adresu :

a) pro poštovní styk  

Česká národní banka
Sekce peněžní  a platebního styku
Na příkopě 28
11503  Praha 1                                              

b) pro osobní doručení mimo den uzávěrky

Česká národní banka  - podatelna
vchod ze Senovážné ul.,
na dveřích proti vchodu mezi turnikety jsou uvedena telefonní čísla, na která je nutno volat a uvést, že jde o odevzdání sádrového modelu.
Doba příjmu: 7.00 až 17.00, v pátek 7.00 až 15.00 hod.

c) pro osobní styk v den uzávěrky

Česká národní banka, rovněž vchod ze Senovážné ul., salónek pro návštěvy (chodba vpravo za vchodem)
Doba příjmu : 8,00 až 12,00 hod .

               Ke každému návrhu  musí  být  připojena   zalepená  obálka  označená  stejnou  soutěžní značkou (heslem)  jako na  modelech. Obálka  musí  obsahovat  lístek  se jménem  autora návrhu,  jeho adresou  a shodnou soutěžní značkou jako na obálce. Doporučuje se uvést i telefonní číslo pro případ nutnosti rychlého spojení. Žádáme autory, aby na lístku s adresou uvedli i číslo účtu včetně specifického symbolu (sporožiro, osobní konto atd.) pro bezhotovostní převod úhrady za případné finanční ohodnocení návrhu. Zároveň žádáme o včasné oznámení při změnách účtů. V opačném případě nemůžeme zajistit správné doručení peněz. Pokud se údaje nemění, stačí uvést jméno autora a značku s poznámkou "údaje nezměněny'.

            Návrhy odeslané poštou musejí být avizovány poštou doporučeným dopisem na adresu uvedenou  v  tomto bodu, e-mailem na adresu petra .madarova @cnb .cz nebo telefonicky na číslo uvedené v bodech 5 a 7. V oznámení je nutno uvést podací číslo odesílajícího  poštovního  úřadu. U balíkových zásilek  je  rozhodující  hodina  a  datum  poštovního  razítka na průvodce.  Návrhy musejí  být zaslány  v   obalech  pro  křehké   zásilky  odpovídajících  přepravním pravidlům pošty. Zásilky musejí být  zapečetěny a na vnějším obalu označeny "Soutěž na zlatou minci Vodní mlýn ve Slupi". Zásilky doručené osobně do ČNB rovněž musejí být řádně zabaleny, aby nemohlo dojít k jejich poškození; zásilky předávané na podatelnu je nutno označit "Sádrové modely pro sekci peněžní a platebního styku'.

7) Soutěžní návrhy  zhodnotí  komise  pro posuzování  návrhů na  české peníze. Předsedou komise je náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku České  národní  banky, členy komise jsou renomovaní výtvarníci, medailéři, teoretici výtvarného umění,  učitelé uměleckých škol a zástupce mincovny. Jednotlivých zasedání se zúčastňují odborní poradci v příslušném oboru. Komisi svolává Česká národní banka jako vypisovatelka soutěže. Administrativní  práce  pro komisi zajišťuje sekretářka komise, Mgr. Petra Madarová, pracovnice sekce peněžní a platebního styku České národní banky, tel. 22441- 2999.

8) Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví tyto ceny:

        I. cena     .....................   Kč 30.000,-    
       II. cena     .....................   Kč 23.000,-   
      III. cena     .....................   Kč 17.000,-

            Kromě  toho může komise rozhodnout o udělení odměn i dalším hodnotným návrhům. Komise může rovněž od udělení kterékoliv z cen upustit, anebo částky určené na ceny  rozdělit jiným způsobem, a to i ve formě odměn. Komise navrhuje též vyplacení režijních  příspěvků autorům hodnotných návrhů, které v soutěži cenu nebo odměnu  neobdržely. Výše  a počet těchto příspěvků jsou závislé na počtu soutěžních návrhů a na jejich umělecké a technické úrovni. Ceny, odměny a režijní příspěvky vyplatí Česká národní banka do 30 dnů od  výroku komise.

            V případě pořádání užší soutěže obdrží její účastníci vyzývací odměnu. Vítězný návrh získá I. cenu, zbývající návrhy již v užší soutěži dále honorovány nebudou. Od udělení I. ceny může komise upustit.

            Ceny a odměny ze soutěže vyšší než 10.000 Kč budou podle § 36, odst.  2 písm. b) zákona č. 586/1992  Sb., o  dani z příjmu, ve  znění  pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmů ve  výši 20 %, která  bude Českou národní bankou odvedena podle § 79 zákona č. 337/1992  Sb., o správě daní a  poplatků, ve  znění pozdějších  předpisů,  správci daně.

9) Výběr  soutěžních návrhů pro realizaci provádí bankovní rada  České národní banky. Bankovní rada není vázána názorem komise, k realizaci však může být vybrán pouze návrh, kterému byla udělena některá z cen, nebo návrh z užší soutěže.

            Autorovi,  jehož  soutěžní  návrh  bude  realizován  (líc i rub),  bude vyplacena autorská odměna   za  užití  díla  (převedení  reprodukčního práva k ražbě  neomezeného počtu mincí s ročníkem  ražby  2007) a  výtvarnou spolupráci  při realizaci,  v celkové  částce Kč 40.000,-, a to na základě smlouvy s autorem uzavřené. Nepřijme-li autor, jehož soutěžní návrh bude vybrán k realizaci, návrh smlouvy o převedení reprodukčního práva k ražbě do 15 dnů poté, co mu bude doručen, vyhrazuje si ČNB právo zahájit jednání o realizaci s autorem jiného návrhu.

            V případě kombinace lícní a rubové strany dvou autorů obdrží  každý autor  polovinu uvedené částky. Bude-li  nutno provést na  přijatém návrhu  úpravy, je autor povinen  provést je bezplatně  ve  spolupráci  s  určenou  mincovnou  do  4 týdnů po podepsání  dohody. Věcné náklady spojené s cestou autora do mincovny budou  hrazeny Českou národní bankou  zvlášť po předložení  příslušných  dokladů. Jestliže  by  autor návrhu  vybraného  k realizaci  nemohl provést  či dokončit z  jakéhokoliv  důvodu definitivní úpravy ve  stanovené  době, má  Česká národní  banka právo  nechat úpravy  provést jiným výtvarníkem nebo zadat k realizaci jiný návrh.

            Po realizaci návrhu obdrží autor autorský odražek lícní a rubové strany mince z obecného kovu označený číslem 1.

            Pokud nebude mince realizována vůbec, obdrží výtvarníci, kteří v soutěži získali I. cenu, částku 10.000 Kč, II. cenu částku 6.000 Kč a III. cenu částku 4.000 Kč. Pokud bude realizován jiný návrh než ten, kterému byla udělena I. cena, dostane autor návrhu, který získal I. cenu, částku 20.000 Kč.

10) Autorské právo k oceněným návrhům zůstává nedotčeno. Návrhy splňující soutěžní podmínky, které v soutěži obdržely ceny nebo byly odměněné alespoň částkou Kč  10.000,-, se stávají vlastnictvím České  národní banky. Při  případné realizaci kteréhokoliv  návrhu bude autorovi vyplacena  odměna podle bodu 9) těchto podmínek.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

1) České a československé pamětní mince a některé jejich sádrové modely lze shlédnout i v Expozici České   národní banky. Podrobnější informace o Expozici ČNB a možnosti ji navštívit jsou k disposici na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz .

Národní památka vodní mlýn ve Slupi

Nedaleko Znojma je možné navštívit jeden z nejkrásnějších a největších vodních mlýnů na území České republiky - vodní mlýn ve Slupi. Samotný vznik mlýnu byl umožněn vybudováním krhovicko - jaroslavického náhonu, dlouhého 29 km, který napájel několik rybníků a poháněl čtyři mlýny. Náhon sloužil nejen jako nezbytná podmínka pro provoz mlýna, ale taktéž fungoval jako ochrana před povodněmi. Ačkoliv štít na vchodu do mlýna nese datum 1512  a toto datum se občas mylně pokládá za datum založení, jeho počátky se datují již do 14. století a z roku 1512 pochází první písemná zmínka o jeho existenci. Na přelomu 16. a 17. stol. byl mlýn rozšířen a v 1. čtvrtině 17. století proběhla jeho renesanční přestavba, jejíž podobu můžeme spatřit dodnes. V průběhu 18. století se mlýn stal se svými až pěti vodními koly a až 10 mlýnskými složeními (tj. mlecími stroji s mlecími kameny) jedním z největších na území Moravy. Roku 1810 dosáhl majitel mlýna Jan Hollý zbavení povinnosti mlýna vůči vrchnosti a díky tomu se stal prvním svobodným mlynářem ve Slupi. Mlýn byl v chodu až do roku 1951 a do roku 1957 fungoval jako šrotovník. Poté sloužil jako skladiště a postupně chátral a teprve v průběhu let 1974 - 1984 proběhla jeho rekonstrukce. V mlýnici je instalováno částečně zrekonstruované strojní zařízení a v obytné části se nachází expozice vývoje mlynářství od pravěku až po současnost.V technologické části mlýna lze spatřit čtyři složení (konkrétně se jedná o složení staročeské, kašové a dvě složení amerikánská či také nazývaná umělecká), která jsou poháněna čtyřmi vodními koly na spodní dopad vody a dále se zde nachází válcový mlýn se třemi mlecími stolicemi a stroji na čištění zrna a třídění meliva. Průčelí mlýnské budovy je zdobeno arkádovými oblouky kolem oken a nachází se zde kryté dvojramenné arkádové schodiště nesené toskánskými sloupy a věžičkou.

Prameny textu: Marek Podhorský, Iveta Toušlová, Josef Maršál - Toulavá kamera, Freytag a Berndt, 2005, informační materiály Technického muzea v Brně.

Fotografie: ČNB

Seznam obrázků:

1.  - 2.  Budova mlýna z přední strany

3.  Znak mlýna s datem první zmínky o něm

4.  - 5. Mlýnská kola v zadní části budovy

6.    Amerikánská (též umělecká) složení

 

mlyn_obr_1_maly

mlyn_obr_2_maly

mlyn_obr_3_maly

mlyn_obr_4_maly

mlyn_obr_5_maly

mlyn_obr_6_maly

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 27. 6. 2006