ZM Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory – soutěž

PODMÍNKY

celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní zlaté 2500 Kč mince "Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory"

 ____________________________________________________________________________________

1) Česká národní banka vypisuje celostátní neomezenou anonymní soutěž na návrh pamětní zlaté 2500 Kč mince, která bude vydána v roce 2007.

2) Soutěž se řídí ustanoveními § 847 - § 849 občanského zákoníku o veřejné soutěži.

3) Účelem soutěže je získání hodnotného a technickým podmínkám vyhovujícího návrhu.

Vydáním sady 10 zlatých 2500 Kč mincí má být nejširší veřejnosti připomenuto významné kulturní dědictví naší země, památky technického charakteru. Během let 2006 - 2010 bude vydáno v rámci cyklu "Kulturní památky technického dědictví" celkem deset zlatých mincí připomínajících význačné technické památky z různých českých a moravských regionů (příloha soutěžních podmínek). Třetí z těchto mincí je věnována unikátní technické památce, Ševčinskému rudnému dolu v Příbrami.

4) Hlavní technickou podmínkou soutěže je odevzdání kruhového návrhu provedeného v sádře (avers a revers samostatně) o průměru 180 - 200 mm (bezpodmínečný požadavek mincovny - překročení je důvodem k vyloučení z hodnocení) v patřičné síle, aby snesl manipulaci bez upevnění na podložku. Každý návrh musí být označen soutěžní značkou (heslem, vyjádřeným slovně, popř. číselně, kreslené značky jsou nepřípustné) na rubové straně sádrových kotoučů, a to stejnou na návrhu aversu i reversu. Návrhy musí být předkládány v definitivní podobě, to znamená, že po technické stránce musí být způsobilé k ražbě. Zásadní podmínkou je, aby pod jednou značkou byl předložen kompletní návrh mince, tj. alespoň jeden avers a jeden revers.

5) Na lícní straně  je nutno umístit v opisu (při obvodu mince) nebo v nápisu (řádcích) název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a text "KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ", označení nominální hodnoty "2500 Kč" a kompozici tří zemských znaků. Postavení zemských znaků se řídí obecnými heraldickými zásadami (český lev na čestném místě uprostřed při horizontálním, popř. nahoře při vertikálním umístění znaků, orlice nesmí otáčet hlavu centrálně). Při případné stylizaci nesmí dojít k nečitelnosti či nechtěnému karikování heraldických zvířat, nebo k záměně za jiná heraldická zvířata. Zemské znaky nemusí vzhledem k velikosti mincovního pole zaujímat celou plochu, musí však být umístěny v její horní části.

Vyobrazení státního znaku (pro ujasnění jednotlivých heraldických zvířat) je připojeno v příloze k těmto podmínkám. Vzhledem k tomu, že jde o kompozici zemských znaků, nikoliv čtyř heraldických zvířat ze státního znaku ČR, neměla by heraldická zvířata být umístěna ve společném štítu.

Lícní stranu je vhodné podle úvahy výtvarníka doplnit o případný drobný motiv, navazující na rubovou stranu. Na místě, kde by podle mínění autora měla být značka mincovny, bude umístěno kolečko o průměru 8 - 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm). Provedení lícní strany musí korespondovat s provedením strany rubové.

Na  rubové straně je nutno zobrazit motiv vztahující se k Ševčinskému dolu, nápis nebo opis "ŠEVČINSKÝ DůL PŘÍBRAM - BŘEZOVÉ HORY a letopočet ražby "2007". Na místě, kde by měla být autorská značka, umístí výtvarník čtvereček o velikosti 8 x 8 až 10 x 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

Řešením hrany se výtvarník nemusí zabývat.

Mince bude ražena ze zlata o ryzosti 999,9, její průměr bude 22 mm a hrubá hmotnost 7,777 g. Mince bude ražena také ve špičkové kvalitě, u níž se zvlášť dobře dociluje vrcholný lesk i v drobných ploškách proti matovému reliéfu. K této okolnosti by měli účastníci soutěže přihlédnout. Soutěžící mohou shlédnout vzorové modely pamětních mincí, mince špičkové kvality a seznámit se s publikacemi o mincích v sekci peněžní a platebního styku České národní banky v Praze 1, Na příkopě 28, tel. 22441-2999, po dohodě se sekretářkou komise v pracovní dny od 9 do 15 hod. 1)

Pozn. č.1 České a čsl. pamětní mince a jejich sádrové modely lze shlédnout i v Expozici ČNB. Podrobnější informace o Expozici ČNB a možnosti ji navštívit jsou k dispozici na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz

6) Soutěžní návrhy musí být odevzdány nebo odeslány poštou do 12. hodiny do pátku 17. března 2006 na adresu:

a) pro poštovní styk

Česká národní banka                            

Sekce peněžní  a platebního styku                   

Na příkopě 28                       

11503  Praha 1                                              

b) pro osobní doručení mimo den uzávěrky

Česká národní banka  - podatelna

vchod ze Senovážné ul.,

na dveřích proti vchodu mezi turnikety jsou uvedena telefonní čísla, na která je nutno volat a uvést, že jde o odevzdání sádrového modelu.

Doba příjmu: 7.00 až 17.00, v pátek 7.00 až 15.00 hod.

c) pro osobní styk v den uzávěrky

Česká národní banka, rovněž vchod ze Senovážné ul., salónek pro návštěvy (chodba vpravo za vchodem)

Doba příjmu : 8,00 až 12,00 hod.

Ke každému návrhu  musí  být  připojena   zalepená  obálka  označená  stejnou  soutěžní značkou (heslem)  jako na  modelech. Obálka  musí  obsahovat  lístek  se jménem  autora návrhu,  jeho adresou  a shodnou soutěžní značkou jako na obálce. Doporučuje se uvést i telefonní číslo pro případ nutnosti rychlého spojení. Žádáme autory, aby na lístku s adresou uvedli i číslo účtu včetně specifického symbolu (sporožiro, osobní konto atd.) pro bezhotovostní převod úhrady za případné finanční ohodnocení návrhu. Zároveň žádáme o včasné oznámení při změnách účtů. V opačném případě nemůžeme zajistit správné doručení peněz. Pokud se údaje nemění, stačí uvést jméno autora a značku s poznámkou "údaje nezměněny".

Návrhy odeslané poštou musí být avizovány poštou doporučeným dopisem na adresu uvedenou  v  tomto bodu, e-mailem na adresu petra.madarova@cnb.cz nebo telefonicky na číslo uvedené v bodech 5 a 7. V oznámení je nutno uvést podací číslo odesílajícího  poštovního  úřadu. U balíkových zásilek  je  rozhodující  hodina  a  datum  poštovního  razítka na průvodce.  Návrhy musí  být zaslány  v   obalech  pro  křehké   zásilky  odpovídajících  přepravním pravidlům pošty. Zásilky musí být  zapečetěny a na vnějším obalu označeny "Soutěž na zlatou minci Ševčinský důl". Zásilky doručené osobně do ČNB rovněž musejí být řádně zabaleny, aby nemohlo dojít k jejich poškození, zásilky předávané na podatelnu je nutno označit "Sádrové modely pro sekci peněžní a platebního styku".

7) Soutěžní návrhy zhodnotí komise pro posuzování návrhů na české peníze. Předsedou komise je náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku České národní banky, členy komise jsou renomovaní výtvarníci medailéři, teoretici výtvarného umění, učitelé uměleckých škol a zástupce mincovny. Jednotlivých zasedání se zúčastňují odborní poradci v příslušném oboru. Komisi svolává Česká národní banka jako vypisovatelka soutěže. Administrativní práce pro komisi zajišťuje sekretářka komise, Mgr. Petra Madarová , pracovnice sekce peněžní a platebního styku České národní banky, tel.22441-2999.

8) Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví tyto ceny:

I. cena ..................... Kč 30.000,-

II. cena ..................... Kč 23.000,-

III. cena ..................... Kč 17.000,-

Kromě toho může komise rozhodnout o udělení odměn i dalším hodnotným návrhům. Komise může rovněž od udělení kterékoliv z cen upustit, anebo částky určené na ceny rozdělit jiným způsobem, a to i ve formě odměn. Komise navrhuje též vyplacení režijních příspěvků autorům hodnotných návrhů, které v soutěži cenu nebo odměnu neobdržely. Výše a počet těchto příspěvků jsou závislé na počtu soutěžních návrhů a na jejich umělecké a technické úrovni. Ceny, odměny a režijní příspěvky vyplatí Česká národní banka do 30 dnů od výroku komise.

V případě pořádání užší soutěže obdrží její účastníci vyzývací odměnu. Vítězný návrh získá I. cenu, zbývající návrhy již v užší soutěži dále honorovány nebudou. Od udělení I. ceny může komise upustit.

Ceny a odměny ze soutěže vyšší než 10.000 Kč budou podle § 36, odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmů ve výši 20 %, která bude Českou národní bankou odvedena podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, správci daně.

9) Výběr soutěžních návrhů pro realizaci provádí bankovní rada České národní banky. Bankovní rada není vázána názorem komise, k realizaci však může být vybrán pouze návrh, kterému byla udělena některá z cen nebo návrh z užší soutěže.

Autorovi, jehož soutěžní návrh bude realizován (líc i rub), bude vyplacena autorská odměna za užití díla (převedení reprodukčního práva k ražbě neomezeného počtu mincí s ročníkem ražby 2007) a výtvarnou spolupráci při realizaci, v celkové částce Kč 40.000,-, a to na základě dohody s autorem uzavřené. Nepřijme-li autor, jehož soutěžní návrh bude vybrán k realizaci, návrh dohody o převedení reprodukčního práva k ražbě do 15 dnů po té, co mu bude doručen, vyhrazuje si ČNB právo zahájit jednání o realizaci s autorem jiného návrhu.

V případě kombinace lícní a rubové strany dvou autorů obdrží každý autor polovinu uvedené částky. Bude-li nutno provést na přijatém návrhu úpravy, je autor povinen provést je bezplatně ve spolupráci s určenou mincovnou do 4 týdnů po podepsání dohody. Věcné náklady spojené s cestou autora do mincovny budou hrazeny Českou národní bankou zvlášť po předložení příslušných dokladů. Jestliže by autor návrhu vybraného k realizaci nemohl provést či dokončit z jakéhokoliv důvodu definitivní úpravy ve stanovené době, má Česká národní banka právo nechat úpravy provést jiným výtvarníkem nebo zadat k realizaci jiný návrh.

Po realizaci návrhu obdrží autor mosazný autorský odražek lícní a rubové strany mince označený číslem 1.

Pokud nebude mince realizována vůbec, obdrží výtvarníci, kteří v soutěži získali I. cenu, částku 10 000 Kč, II. cenu částku 6 000 Kč a III. cenu částku 4 000 Kč. Pokud bude realizován jiný návrh než ten, kterému byla udělena I. cena, dostane autor návrhu, který získal I. cenu, částku 20 000 Kč.

10) Autorské právo k oceněným návrhům zůstává nedotčeno. Návrhy splňující soutěžní podmínky, které v soutěži obdržely ceny nebo byly odměněné alespoň částkou Kč 10.000,-, se stávají vlastnictvím České národní banky. Při případné realizaci kteréhokoliv návrhu bude autorovi vyplacena odměna podle bodu 9) těchto podmínek.

  


Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory

Ševčinský důl patří mezi významné památky technické architektury 19. století. Byl založen v roce 1813 na místě středověkého vodotěžného dolu a pojmenován nejprve po císaři Františkovi I. Později se změnil na důl Císaře Františka Josefa I. a v r. 1918 získal současný název podle významné rudné žíly. Důl má 32 pater a jeho celková hloubka, dosažená v r. 1909, činí 1128,8 m. Dominantou dolu je šachetní budova z roku 1879, vysoká 37,5 m, postavená ve stylu inženýrské architektury zvané Malakov, která je kombinací neomítnutých pálených cihel a kamene a vyznačuje se rovněž zdobnými architektonickými prvky (např. římsy, balustráda, tvarované cihly). Typická pro tuto budovu je věžička zakončená dřevěným ochozem, která byla určena pro astronomická pozorování. Těžní věž je z počátku 20. století. Součástí areálu Ševčinského dolu je i strojovna s unikátním pístovým kompresorem, cáchovna, bývalý bytový dům báňských úředníků a techniků a další provozní budovy. Celý areál je dnes základní částí Hornického muzea v Příbrami, největšího hornického muzea v České republice.

Text: Podle informačních materiálů Infocentra Městského úřadu Příbram a Hornického muzea Příbram

Fotografie: ČNB

Zájemci o bližší podrobnosti mohou požádat o konsultaci Ing. arch. Evu Dvořákovou z Národního památkového ústavu (elektronická adresa: dvorakova.eva@up.npu.cz), popř. Hornické muzeum Příbram (elektronická adresa:  kabickova-h@muzeum-pribram.cz).

Seznam obrázků:

1.       - 2.  Šachetní budova z r. 1879

3.       Detail těžní věže s lanovnicí

4.       Poslední vytěžený důlní vozík z r. 1978

5.       Slavnostní hornická uniforma

6.       Hornický znak - zkřížené želízko (vpravo) a mlátek

7.       Olejový hornický kahan z 19. století

sevciny_soutez_obr1

sevciny_soutez_obr2

sevciny_soutez_obr3

sevciny_soutez_obr4

sevciny_soutez_obr5

sevciny_soutez_obr6

sevciny_soutez_obr7

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 9. 11. 2005