ZM Národní kulturní památka Klementinum – observatoř – soutěž

PODMÍNKY

celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní zlaté 2500 Kč mince "Národní kulturní památka Klementinum - observatoř"


 1. Česká národní banka vypisuje celostátní neomezenou anonymní soutěž na návrh pamětní zlaté 2500 Kč mince, která bude vydána v roce 2006.

 2. Soutěž se řídí ustanoveními § 847 - § 849 občanského zákoníku o veřejné soutěži.

 3. Účelem soutěže je získání hodnotného a technickým podmínkám vyhovujícího návrhu.

  Vydáním sady 10 zlatých 2500 Kč mincí má být nejširší veřejnosti připomenuto významné kulturní dědictví naší země, památky technického charakteru. Během let 2006 - 2010 bude vydáno v rámci cyklu "Kulturní památky technického dědictví", celkem deset zlatých mincí připomínajících význačné technické památky z různých českých a moravských regionů (příloha soutěžních podmínek). Druhá z těchto mincí je věnována observatoři, která je součástí národní kulturní památky Klementinum v Praze.

 4. Hlavní technickou podmínkou soutěže je odevzdání kruhového návrhu provedeného v sádře (avers a revers samostatně) o průměru 180 - 200 mm (bezpodmínečný požadavek mincovny - překročení je důvodem k vyloučení z hodnocení) v patřičné síle, aby snesl manipulaci bez upevnění na podložku. Každý návrh musí být označen soutěžní značkou (heslem, vyjádřeným slovně, popř. číselně, kreslené značky jsou nepřípustné) na rubové straně sádrových kotoučů, a to stejnou na návrhu aversu i reversu. Návrhy musí být předkládány v definitivní podobě, to znamená, že po technické stránce musí být způsobilé k ražbě. Zásadní podmínkou je, aby pod jednou značkou byl předložen kompletní návrh mince, tj. alespoň jeden avers a jeden revers.

 5. Na l í c n í straně je nutno umístitv opisu (při obvodu mince) nebo v nápisu (řádcích) název státu " ČESKÁ REPUBLIKA" a text " KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ", označení nominální hodnoty " 2500 Kč" a kompozici tří zemských znaků . Postavení zemských znaků se řídí obecnými heraldickými zásadami (český lev na čestném místě uprostřed při horizontálním, popř. nahoře při vertikálním umístění znaků, orlice nesmí otáčet hlavu centrálně). Při případné stylizaci nesmí dojít k nečitelnosti či nechtěnému karikování heraldických zvířat, nebo k záměně za jiná heraldická zvířata. Zemské znaky nemusí vzhledem k velikosti mincovního pole zaujímat celou plochu, musí však být umístěny v její horní části.

  Vyobrazení státního znaku (pro ujasnění jednotlivých heraldických zvířat) je připojeno v příloze k těmto podmínkám. Vzhledem k tomu, že jde o kompozici zemských znaků, nikoliv čtyř heraldických zvířat ze státního znaku ČR, neměla by heraldická zvířata být umístěna ve společném štítu.

  Lícní stranu je vhodné podle úvahy výtvarníka doplnit o případný drobný motiv, navazující na rubovou stranu. Na místě, kde by podle mínění autora měla být značka mincovny, bude umístěno kolečko o průměru 8 - 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm). Provedení lícní strany musí korespondovat s provedením strany rubové.

  Na  r u b o v é straně je nutno zobrazit motiv vztahující se k observatoři v Klementinu, nápisy nebo opisy "KLEMENTINUM"  a "observatorium Regium pragense", popř. "(PRAŽSKÉ) KLEMENTINUM - OBSERVATOŘ" nebo oba tyto texty a letopočet ražby "2006". Na místě, kde by měla být autorská značka, umístí výtvarník čtvereček o velikosti 8 x 8 až 10 x 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

  Řešením hrany se výtvarník nemusí zabývat.

  Mince bude ražena ze zlata o ryzosti 999,9, její průměr bude 22 mm a hrubá hmotnost 7,777 g. Mince bude ražena také ve špičkové kvalitě, u níž se zvlášť dobře dociluje vrcholný lesk i v drobných ploškách proti matovému reliéfu. K této okolnosti by měli účastníci soutěže přihlédnout. Soutěžící mohou shlédnout vzorové modely pamětních mincí, mince špičkové kvality a seznámit se s publikacemi o mincích v sekci peněžní a platebního styku České národní banky v Praze 1, Na příkopě 28, tel. 22441-2998 nebo 2999, po dohodě se sekretářkou komise v pracovní dny od 9 do 15 hod.  

  Pozn.: České a čsl. pamětní mince a jejich sádrové modely lze shlédnout i v Expozici ČNB. Podrobnější informace o Expozici ČNB a možnosti ji navštívit jsou k disposici na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz

 6. Soutěžní návrhy musí být odevzdány nebo odeslány poštou do 12. hodiny do pátku 9. září 2005 na adresu:

  1. pro osobní styk

   Česká národní banka
   Sekce peněžní a platebního styku
   Na Příkopě 28 (vchod ze Senovážné ul.)
   doba příjmu : 8,00 až 12,00 hod.
    
  2. pro poštovní styk

   Česká národní banka
   Sekce peněžní a platebního styku
   Na příkopě 28
   115 03 Praha 1

  K návrhu musí být připojena zalepená obálka označená stejnou soutěžní značkou (heslem) jako na modelech. Obálka musí obsahovat lístek se jménem autora návrhu, jeho adresou a shodnou soutěžní značkou jako na obálce. Doporučuje se uvést i telefonní číslo pro případ nutnosti rychlého spojení.

  Žádáme autory, aby na lístku s adresou uvedli i číslo účtu včetně specifického symbolu (sporožiro, osobní konto atd.) pro bezhotovostní převod úhrady za případné finanční ohodnocení návrhu. Zároveň žádáme o včasné oznámení při změnách účtů. V opačném případě nemůžeme zajistit správné doručení peněz.

  Návrhy odeslané poštou musí být avizovány na adresu uvedenou v tomto bodu doporučeným dopisem s uvedením podacího čísla odesílajícího poštovního úřadu. U balíkových zásilek je rozhodující hodina a datum poštovního razítka na průvodce. Návrhy musí být zaslány v obalech pro křehké zásilky odpovídajících přepravním pravidlům pošty. Zásilky musí být zapečetěny a na vnějším obalu označeny "Soutěž na pamětní minci Klementinum".

 7. Soutěžní návrhy zhodnotí komise pro posuzování návrhů na české peníze. Předsedou komise je náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku České národní banky, členy komise jsou renomovaní výtvarníci medailéři, teoretici výtvarného umění, učitelé uměleckých škol a zástupce mincovny. Jednotlivých zasedání se zúčastňují odborní poradci v příslušném oboru. Komisi svolává Česká národní banka jako vypisovatelka soutěže. Administrativní práce pro komisi zajišťuje sekretářka komise, Mgr. Alena Kolínová, pracovnice sekce peněžní a platebního styku České národní banky, tel.22441-2999.

  8) Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví tyto ceny:

  I. cena ..................... Kč 30.000,-
  II. cena .................... Kč 23.000,-
  III. cena.................... Kč 17.000,-

  Kromě toho může komise rozhodnout o udělení odměn i dalším hodnotným návrhům. Komise může rovněž od udělení kterékoliv z cen upustit, anebo částky určené na ceny rozdělit jiným způsobem, a to i ve formě odměn. Komise navrhuje též vyplacení režijních příspěvků autorům hodnotných návrhů, které v soutěži cenu nebo odměnu neobdržely. Výše a počet těchto příspěvků jsou závislé na počtu soutěžních návrhů a na jejich umělecké a technické úrovni. Ceny, odměny a režijní příspěvky vyplatí Česká národní banka do 30 dnů od výroku komise.

  V případě pořádání užší soutěže obdrží její účastníci vyzývací odměnu. Vítězný návrh získá I. cenu, zbývající návrhy již v užší soutěži dále honorovány nebudou. Od udělení I. ceny může komise upustit.

  Ceny a odměny ze soutěže vyšší než 10.000 Kč budou podle § 36, odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmů ve výši 20 %, která bude Českou národní bankou odvedena podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, správci daně.

 8. Výběr soutěžních návrhů pro realizaci provádí bankovní rada České národní banky. Bankovní rada není vázána názorem komise, k realizaci však může být vybrán pouze návrh, kterému byla udělena některá z cen nebo návrh z užší soutěže.

  Autorovi, jehož soutěžní návrh bude realizován (líc i rub), bude vyplacena autorská odměna za užití díla (převedení reprodukčního práva k ražbě neomezeného počtu mincí s ročníkem ražby 2006) a výtvarnou spolupráci při realizaci, v celkové částce Kč 40.000,-, a to na základě dohody s autorem uzavřené. Nepřijme-li autor, jehož soutěžní návrh bude vybrán k realizaci, návrh dohody o převedení reprodukčního práva k ražbě do 15 dnů po té, co mu bude doručen, vyhrazuje si ČNB právo zahájit jednání o realizaci s autorem jiného návrhu.

  V případě kombinace lícní a rubové strany dvou autorů obdrží každý autor polovinu uvedené částky. Bude-li nutno provést na přijatém návrhu úpravy, je autor povinen provést je bezplatně ve spolupráci s určenou mincovnou do 4 týdnů po podepsání dohody. Věcné náklady spojené s cestou autora do mincovny budou hrazeny Českou národní bankou zvlášť po předložení příslušných dokladů. Jestliže by autor návrhu vybraného k realizaci nemohl provést či dokončit z jakéhokoliv důvodu definitivní úpravy ve stanovené době, má Česká národní banka právo nechat úpravy provést jiným výtvarníkem nebo zadat k realizaci jiný návrh.

  Po realizaci návrhu obdrží autor mosazný autorský odražek lícní a rubové strany mince označený číslem 1.

  Pokud nebude mince realizována vůbec, obdrží výtvarníci, kteří v soutěži získali I. cenu, částku 10 000 Kč, II. cenu částku 6 000 Kč a III. cenu částku 4 000 Kč. Pokud bude realizován jiný návrh než ten, kterému byla udělena I. cena, dostane autor návrhu, který získal I. cenu, částku 20 000 Kč.

 9. Autorské právo k oceněným návrhům zůstává nedotčeno. Návrhy splňující soutěžní podmínky, které v soutěži obdržely ceny nebo byly odměněné alespoň částkou Kč 10.000,-, se stávají vlastnictvím České národní banky. Při případné realizaci kteréhokoliv návrhu bude autorovi vyplacena odměna podle bodu 9) těchto podmínek.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Národní kulturní památka Klementinum - observatoř

Součástí Národní kulturní památky Klementinum je i observatoř umístěná v astronomické věži, která byla postavena pravděpodobně roku 1722 nad nárožím letního refektáře a barokní knihovny. Původním účelem věže, jejímž projektantem byl patrně Kilián Ignác Dientzenhofer, byla vyhlídka. V polovině 18. století se však zásluhou jezuity Josefa Steplinga, výborného matematika a fyzika, změnila na hvězdárnu a meteorologickou observatoř, vybavenou řadou přístrojů k nejrůznějším měřením a pokusům. J. Stepling zřejmě započal roku 1752 i s pravidelným měřením teploty, tlaku vzduchu a množství srážek. V této činnosti pokračovali i jeho následovníci, především jeho žák Antonín Strnad, který od roku 1775 vedl podrobné deníky meteorologických údajů.

Podrobnosti o astronomických měřeních se bohužel nezachovaly, ve věži nezůstaly až na výjimky ani žádné původní přístroje. Většina jich byla v polovině 20. století předána Astronomickému ústavu ČSAV a Národnímu technickému muzeu. Až do roku 1928 však to byla jediná observatoř v Čechách.

Astronomická věž sloužila nejen jako hvězdárna a meteorologická observatoř, ale i k měření času. V jejím prvním podlaží je tzv. meridiánová síň, vybudovaná na principu slunečních hodin, ovšem neobyčejně přesných. V podlaze a na zdi je kameny vyznačen poledník, nad nímž je natažena tenká struna. V poledne prochází průzorem okenice sluneční paprsek, který ukáže "pravé" poledne. Kdysi byl tento okamžik signalizován z ochozu věže praporem dělostřelcům na Hradčanech, kteří pak poledne oznámili obyvatelům Prahy výstřelem.

Text: ČNB podle podkladů Ing. arch. Ondřeje Šefců z Národního památkového ústavu a knihy Petra Voita Pražské Klementinum

Obrázky: ČNB a Národní technické muzeum (NTM)

Zájemci o bližší podrobnosti mohou požádat o konsultaci Ing. arch. Ondřeje Šefců z Národního památkového ústavu (elektronická adresa: sefcu@up.npu.cz), popř. Ing. Dr. Karla Zeithammera z Národního technického muzea (elektronická adresa: karel.zeithammer@ntm.cz). Kniha o Klementinu, v níž je i portrét J. Steplinga, je k nahlédnutí u sekretářky komise. Astronomická věž v Klementinu je veřejně přístupná. Řadu přístrojů z této věže lze vidět v Národním technickém muzeu.

Seznam obrázků:

l. Astronomická věž (ČNB) s detailem sochy Atlanta na vrcholu (NTM)
2. Sextant z r. 1600 (ČNB)
3. Armilární sféra z konce 16. století (NTM)
4. Sluneční hodiny (NTM)
5. Meridiánová síň v Klementinu - poledník, podle kterého se určovalo sluneční poledne (ČNB) 
6. Pfliegerův zeměpisný globus z r. 1730 (ČNB)
7. Zobrazení pohybu komety z knihy Tadeáše Hájka z Hájku "Descriptio cometae" z r. 1577 (NTM)

 

klementinum_01_m

klementinum_02_m

klementinum_03_m

klementinum_04_m

klementinum_05_m

klementinum_06_m

klementinum_07_m