PSM k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země – soutěž

POZOR, ZMĚNA PODMÍNEK!

PODMÍNKY

celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země


1) Česká národní banka vypisuje celostátní neomezenou anonymní soutěž na návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince, která bude vydána v roce 2007.

2) Soutěž se řídí ustanoveními § 847 - § 849 občanského zákoníku o veřejné soutěži.

3) Účelem soutěže je získání hodnotného a technickým podmínkám vyhovujícího návrhu.

Vydáním stříbrných 200 Kč mincí má být nejširší veřejnosti připomenuto 50. výročí vypuštění první umělé družice Země, významného mezníku v oblasti dobývání vesmíru.

4) Hlavní technickou podmínkou soutěže je odevzdání kruhového návrhu provedeného v sádře (avers a revers samostatně) o průměru 180 - 200 mm (bezpodmínečný požadavek mincovny - překročení je důvodem k vyloučení z hodnocení) v patřičné síle, aby snesl manipulaci bez upevnění na podložku. Každý návrh musí být označen soutěžní značkou (heslem, vyjádřeným slovně, popř. číselně; kreslené značky jsou nepřípustné) na rubové straně sádrových kotoučů, a to stejnou na návrhu aversu i reversu. Návrhy musejí být předkládány v definitivní podobě, to znamená, že po technické stránce musejí být způsobilé k výrobě razidel. Zásadní podmínkou je, aby pod jednou značkou byl předložen kompletní návrh mince, tj. alespoň jeden avers a jeden revers.

5) Na lícní straně (aversu) je nutno umístit v opisu (při obvodu mince) nebo v nápisu (řádcích) název státu "ČESKÁ REPUBLIKA' a nominální hodnotu mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč'. Jako dominanta lícní strany může být použit:

a) buď motiv tradičně zdůrazňující, že mince je platidlem České republiky, tj. umělecká kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku České republiky , případně doplněná drobným dekorem vztahujícím se k tématu mince,

b) nebo motiv vztahující se bezprostředně k tématu mince .

Umělecká kompozice heraldických zvířat musí být ztvárněna tak, aby nedocházelo k nečitelným stylizacím či nechtěnému karikování, a aby byla v souladu s provedením rubové strany. Kompozice nesmí být přímým ztvárněním velkého státního znaku podle vyobrazení v příloze zákona o státních symbolech České republiky (vyobrazení je připojeno k těmto podmínkám). V případě, že kompozice je dominantou lícní strany, nemusí zaujímat celou plochu mincovního pole, musí však být umístěna v horní části mince , tvoří-li pouze doprovodný prvek, může být umístěna kdekoliv, vždy však neznevažujícím způsobem. [1] Na místě, kde by podle mínění autora měla být značka mincovny, bude umístěno kolečko o průměru 8 - 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

Na rubové straně (reversu) je nutno vyjádřit motiv vztahující se k vypuštění první umělé družice Země, nápis nebo opis "VYPUŠTĚNÍ PRVNÍ UMĚLÉ DRUŽICE ZEMĚ' a letopočty "1957-2007' . Na místě, kde by měla být autorská značka, umístí výtvarník čtvereček o velikosti 8 x 8 až 10 x 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

Řešením hrany se výtvarník nemusí zabývat.

Mince bude ražena ze slitiny o 900 dílech stříbra a 100 dílech mědi, její průměr bude 31 mm a hrubá hmotnost 13 g. Ražena bude také ve špičkové kvalitě, u níž se zvlášť dobře dociluje vrcholný lesk i v drobných ploškách proti matovému reliéfu. K této okolnosti by měli účastníci soutěže přihlédnout. Soutěžící mohou shlédnout v pracovní dny od 9 do 15 hod. vzorové modely pamětních mincí, mince špičkové kvality [2] v sekci peněžní a platebního styku České národní banky v Praze 1, Na příkopě 28; tamtéž se mohou seznámit s publikacemi o mincích. Návštěvu lze dohodnout se sekretářkou komise, tel. 22441-2999.

6) Soutěžní návrhy musejí být odevzdány nebo odeslány poštou do 12. hodiny dne 3. listopadu 2006 (pátek) na adresu:

a) pro poštovní styk

Česká národní banka
Sekce peněžní a platebního styku
Na příkopě 28
11503 Praha 1

b) pro osobní doručení mimo den uzávěrky

Česká národní banka - podatelna
vchod ze Senovážné ul.,
na dveřích proti vchodu mezi turnikety jsou uvedena telefonní čísla, na která je nutno volat a uvést, že jde o odevzdání sádrového modelu.
Doba příjmu: 7.00 až 17.00, v pátek 7.00 až 15.00 hod.

c) pro osobní styk v den uzávěrky

Česká národní banka, rovněž vchod ze Senovážné ul., salónek pro návštěvy (chodba vpravo za vchodem)
Doba příjmu : 8,00 až 12,00 hod.

Ke každému návrhu musí být připojena zalepená obálka označená stejnou soutěžní značkou (heslem) jako na modelech. Obálka musí obsahovat lístek se jménem autora návrhu, jeho adresou a shodnou soutěžní značkou jako na obálce. Doporučuje se uvést i telefonní číslo pro případ nutnosti rychlého spojení. Žádáme autory, aby na lístku s adresou uvedli i číslo účtu včetně specifického symbolu (sporožiro, osobní konto atd.) pro bezhotovostní převod úhrady za případné finanční ohodnocení návrhu. Zároveň žádáme o včasné oznámení při změnách účtů. V opačném případě nemůžeme zajistit správné doručení peněz . Pokud se údaje nemění, stačí uvést jméno autora a značku s poznámkou "údaje nezměněny'.

Návrhy odeslané poštou musejí být avizovány poštou doporučeným dopisem na adresu uvedenou v tomto bodu, e-mailem na adresu petra.madarova@cnb.cz nebo telefonicky na číslo uvedené v bodech 5 a 7. V oznámení je nutno uvést podací číslo odesílajícího poštovního úřadu. U balíkových zásilek je rozhodující hodina a datum poštovního razítka na průvodce. Návrhy musejí být zaslány v obalech pro křehké zásilky odpovídajících přepravním pravidlům pošty. Zásilky musejí být zapečetěny a na vnějším obalu označeny "Soutěž na PSM Vypuštění první umělé družice Země". Zásilky doručené osobně do ČNB rovněž musejí být řádně zabaleny, aby nemohlo dojít k jejich poškození; zásilky předávané na podatelnu je nutno označit "Sádrové modely pro sekci peněžní a platebního styku'.

Doručené návrhy zůstávají po dobu tří dnů po zhodnocení návrhů Komisí pro posuzování návrhů na české peníze vystaveny v sekci peněžní a platebního styku ke shlédnutí výtvarníkům, kteří se zúčastnili soutěže. Po uplynutí tří dnů si mohou výtvarníci vyzvednout své návrhy zpět.

7) Soutěžní návrhy zhodnotí Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Předsedou komise je náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku České národní banky, členy komise jsou renomovaní výtvarníci, medailéři, teoretici výtvarného umění a učitelé uměleckých škol. Komisi svolává Česká národní banka jako vypisovatelka soutěže. Administrativní práce pro komisi zajišťuje sekretářka komise, Mgr. Petra Madarová, pracovnice sekce peněžní a platebního styku České národní banky, tel. 22441-2999.

8) Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví tyto ceny:

I. cena ..................... Kč 30.000,-

II. cena ..................... Kč 23.000,-

III. cena ..................... Kč 17.000,-

Kromě toho může komise rozhodnout o udělení odměn i dalším hodnotným návrhům. Komise může rovněž od udělení kterékoliv z cen upustit, anebo částky určené na ceny rozdělit jiným způsobem, a to i ve formě odměn. Komise navrhuje též vyplacení režijních příspěvků autorům hodnotných návrhů, které v soutěži cenu nebo odměnu neobdržely. Výše a počet těchto příspěvků jsou závislé na počtu soutěžních návrhů a na jejich umělecké a technické úrovni. Ceny, odměny a režijní příspěvky vyplatí Česká národní banka do 30 dnů od výroku komise.

V případě pořádání užší soutěže obdrží její účastníci vyzývací odměnu. Vítězný návrh získá I. cenu, zbývající návrhy již v užší soutěži dále honorovány nebudou. Od udělení I. ceny může komise upustit.

Ceny a odměny ze soutěže vyšší než 10.000 Kč budou podle § 36, odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmů ve výši 20 %, která bude Českou národní bankou odvedena podle § 79 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, správci daně.

9) Výběr soutěžních návrhů pro realizaci provádí bankovní rada České národní banky. Bankovní rada není vázána názorem komise, k realizaci však může být vybrán pouze návrh, kterému byla udělena některá z cen, nebo návrh z užší soutěže.

Autorovi, jehož soutěžní návrh bude realizován (líc i rub), bude vyplacena autorská odměna za užití díla (převedení reprodukčního práva k ražbě neomezeného počtu mincí s ročníkem ražby 2007) a výtvarnou spolupráci při realizaci, v celkové částce Kč 40.000,-, a to na základě smlouvy uzavřené s autorem. Nepřijme-li autor, jehož soutěžní návrh bude vybrán k realizaci, návrh smlouvy o převedení reprodukčního práva k ražbě do 15 dnů poté, co mu bude doručen, vyhrazuje si ČNB právo zahájit jednání o realizaci s autorem jiného návrhu. V případě kombinace lícní a rubové strany dvou autorů obdrží každý autor polovinu uvedené částky.

Bude-li nutno provést na přijatém návrhu úpravy, je autor povinen provést je bezplatně ve spolupráci s určenou mincovnou do 4 týdnů po podepsání smlouvy. Věcné náklady spojené s cestou autora do mincovny budou hrazeny Českou národní bankou zvlášť po předložení příslušných dokladů. Jestliže by autor návrhu vybraného k realizaci nemohl provést či dokončit z jakéhokoliv důvodu definitivní úpravy ve stanovené době, má Česká národní banka právo nechat úpravy provést jiným výtvarníkem nebo zadat k realizaci jiný návrh.

Po realizaci návrhu obdrží autor dva kusy autorských odražků mince ve špičkové kvalitě.

Pokud nebude mince realizována vůbec, obdrží výtvarníci, kteří v soutěži získali I., II. a III. cenu, k těmto cenám částku 10.000 Kč, 6.000 Kč resp. 4.000 Kč. Pokud bude realizován jiný návrh než ten, kterému byla udělena I. cena, dostane autor návrhu, který získal první cenu, částku 20.000 Kč.

10) Autorské právo k oceněným návrhům zůstává nedotčeno. Návrhy splňující soutěžní podmínky, které v soutěži obdržely ceny nebo byly odměněny alespoň částkou Kč 10.000,-, se stávají vlastnictvím České národní banky. Při případné realizaci kteréhokoliv návrhu bude autorovi vyplacena odměna podle bodu 9) těchto podmínek.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA


 

Vypuštění první umělé družice Země

Nejdůležitější oblastí kosmonautiky je raketová technika, protože jedině díky raketám je možno proniknout do kosmického prostoru. Na území bývalého Sovětského svazu se této oblasti začali systematicky věnovat již od roku 1921, kdy zahájila svou činnost výzkumná laboratoř, později nazvaná Laboratoř dynamiky plynů. Vývoj v oblasti raketové techniky dosáhl na počátku padesátých let takové výše, že mezikontinentální rakety byly schopné vynést na oběžnou dráhu kolem Země také umělou družici. Když roku 1955 začala příprava Mezinárodního geofyzikálního roku, Akademie věd USA i SSSR současně oznámily, že se chystají vypustit umělé družice. Mezinárodní geofyzikální rok začal v červnu 1957 a pro USA skončil nezdarem - jejich projekt družice Vanguard byl odložen a nezdarem skončily i pokusy s raketami Thor a Atlas. Zato sovětský projekt byl úspěšný. Nejprve byla sestrojena první mezikontinentální raketa R-7, která byla vypuštěna 3. srpna 1957. Poté tým konstruktéra Sergeje Pavloviče Koroljova vytvořil první umělou družici Země, která byla dne 4. října 1957 ve 22 hodin 28 minut moskevského času vypuštěna z kosmodromu Bajkonur.

Sputnik 1 tvořila hermetická schránka kulového tvaru s vnějším průměrem 58 cm, vážil 83,6 kilogramu. Před vypuštěním na oběžnou dráhu byl naplněn dusíkem v plynném stavu. Cirkulace dusíku v kouli umožňovala udržovat nezbytnou teplotu a tím chránila přístroje uvnitř před kolísáním teploty při průletu nad ozářenými a zacloněnými oblastmi Země. Schránka byla vyrobena z hliníkové slitiny a tvořily ji dvě polokoule. Okraj každé polokoule byl zakončen stykovým prstencem. Družice byla vybavena zdrojem elektrické energie, vysílací aparaturou, ventilátorem a difuzorem systému tepelné regulace, čidly teploty a tlaku. Vysílací aparatura byla tvořena dvěma vysílači. Anténní systém tvořily čtyři pruty o délce 2,4 a 2,9 metrů. Cílem vypuštění družice bylo zajistit informace o samotném startu a následném vynesení družice na oběžnou dráhu.

Po oddělení družice od nosné rakety začaly pracovat vysílače a na posledním stupni rakety se rozevřel koutový odrážeč, který pomáhal sledovat pohyb rakety. Sputnik 1 setrval na dráze kolem Země 92 dnů a za tu dobu vykonal zhruba 1400 oběhů kolem naší planety o celkové délce 60 miliónů kilometrů. V důsledku tření o atmosféru se doba oběhu družice na počátku letu zmenšovala o 1,8 s za 24 hodin. Družice se pohybovala se na dráze se sklonem k rovníku 65, 129° a její perigeum (nejbližší bod od dráhy Země) bylo ve výši 227 km a její apogeum (nejvzdálenější bod od dráhy Země) leželo ve výši 950 km. Dne 25. října 1957 přestala družice vysílat signály; 4. ledna 1958 vstoupila do hustých vrstev atmosféry, kde zanikla.

Vypuštění první umělé družice Země bylo jen prvním krokem k dobývání vesmíru. Již 3. listopadu 1957 byl vypuštěn Sputnik 2, na jehož palubě cestovala fenka Lajka, v lednu 1958 americký Explorer 1 a během následujících několika let byla vypouštěna téměř každý měsíc nová družice.

Prameny textu:

Milan Codr - Cesta ke hvězdám, Naše vojsko Praha, 1962

Marcel Grün - Kosmonautika - současnost a budoucnost, Horizont Praha, 1983

Tomáš Přibyl - Rudé hvězdy ve vesmíru, Paráda 1997

 

obr. 1 - družice Sputnik 1

obr. 2 - družice Sputnik 1

Obr. 1. - 2. Družice Sputnik 1

obr 3. - Sputnik v rozloženém stavu

Obr. 3. Sputnik v rozloženém stavu

obr 4. - start rakety nesoucí Sputnik

Obr. 4. Start rakety nesoucí Sputnik

Fotografie : z knihy Vesmírné ostrovy, Chvála kosmonautika - Milan Codr, Práce Praha, 1978, Agentura Sovfoto


 

[1] Počet heraldických zvířat v kompozici není pevně stanoven - může se jednat o samostatné zvíře (český lev, moravská orlice, slezská orlice), kombinaci dvou zvířat (např. obou orlic), pokud je to významné vzhledem k tématu mince, úplnou trojici zvířat nebo jejich čtveřici tak, jak je ve velkém státním znaku. Protože samostatný český lev je na oběžných mincích ČR a trojice zvířat na mincích zlatých, za vhodnější se považuje čtveřice (popř. dvojice) heraldických zvířat.

[2] České a československé pamětní mince a některé jejich sádrové modely lze shlédnout i v Expozici České národní banky. Podrobnější informace o Expozici ČNB a možnosti ji navštívit jsou k disposici na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 27.7.2006