PSM ke 100. výročí narození Jarmily Novotné - soutěž

PODMÍNKY
celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 100. výročí narození Jarmily Novotné,

 

1) Česká národní banka vypisuje celostátní neomezenou anonymní soutěž na návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince, která bude vydána v roce 2007.

2) Soutěž se řídí ustanoveními § 847 - § 849 občanského zákoníku o veřejné soutěži.

3) Účelem soutěže je získání hodnotného a technickým podmínkám vyhovujícího návrhu.  

Vydáním stříbrných 200 Kč mincí má být nejširší veřejnosti připomenuto 100. výročí narození Jarmily Novotné, jedné z nejvýznamnějších českých operních pěvkyň 20. století.

4) Hlavní technickou podmínkou soutěže je odevzdání kruhového návrhu  provedeného v sádře (avers a revers samostatně) o průměru 180 - 200 mm (bezpodmínečný požadavek mincovny - překročení je důvodem k vyloučení z hodnocení) v patřičné síle, aby snesl manipulaci bez upevnění na podložku. Každý návrh musí být označen soutěžní značkou (heslem, vyjádřeným slovně, popř. číselně; kreslené značky jsou  nepřípustné) na  rubové straně sádrových kotoučů, a to stejnou na návrhu aversu i reversu. Návrhy musejí být předkládány v definitivní podobě, to znamená, že po technické stránce musejí být způsobilé k výrobě razidel. Zásadní podmínkou je, aby pod jednou značkou byl předložen kompletní návrh mince, tj. alespoň jeden avers a jeden revers.

5) Na  lícní   straně (aversu) je nutno umístit v opisu (při obvodu mince) nebo v nápisu (řádcích) název státu "ČESKÁ REPUBLIKA' a nominální hodnotu mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč'. Jako dominanta lícní strany může být použit:

a) buď motiv tradičně zdůrazňující, že mince je platidlem České republiky, tj. umělecká kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku České republiky , případně doplněná drobným dekorem vztahujícím se k tématu mince,

b) nebo motiv vztahující se bezprostředně k tématu mince .

Umělecká kompozice heraldických zvířat musí být ztvárněna tak, aby nedocházelo k nečitelným stylizacím či nechtěnému karikování, a aby byla v souladu s provedením rubové strany. Kompozice nesmí být přímým ztvárněním velkého  státního  znaku podle vyobrazení v příloze zákona o státních symbolech České republiky (vyobrazení je připojeno k těmto podmínkám). V případě, že kompozice je dominantou lícní strany, nemusí zaujímat celou plochu mincovního pole, musí však být umístěna v horní části mince, tvoří-li pouze doprovodný prvek, může být umístěna kdekoliv, vždy však neznevažujícím způsobem. 1   Na místě, kde by podle mínění autora měla  být značka mincovny, bude umístěno kolečko o průměru 8 - 10 mm  (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).             

Na rubové straně (reversu)  je nutno  vyjádřit motiv  vztahující se k Jarmile Novotné,  nápis nebo opis " JARMILA NOVOTNÁ' a letopočty " 1907-2007 '. Na místě, kde by měla být autorská značka, umístí  výtvarník  čtvereček  o velikosti 8 x 8 až 10 x 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

Řešením hrany se výtvarník nemusí zabývat.

Mince  bude ražena  ze slitiny  o 900  dílech stříbra  a 100  dílech  mědi,  její   průměr bude 31 mm  a hrubá  hmotnost 13 g. Ražena bude také ve  špičkové kvalitě,  u níž se zvlášť  dobře  dociluje  vrcholný  lesk  i  v  drobných  ploškách proti  matovému reliéfu.  K této okolnosti  by měli účastníci  soutěže  přihlédnout. Soutěžící mohou shlédnout vzorové modely pamětních  mincí,  mince  špičkové  kvality  a  seznámit  se s publikacemi  o  mincích v sekci peněžní a platebního styku  České národní  banky  v Praze  1, Na   příkopě 28,  tel. 22441-2999,  po dohodě  se sekretářkou komise v pracovní dny od 9 do 15 hod. 2

6) Soutěžní návrhy musejí být odevzdány nebo odeslány poštou do 12. hodiny dne 29. září 2006 (pátek) na adresu:

a) pro poštovní styk                       

Česká národní banka 
Sekce peněžní  a platebního styku
Na příkopě 28
11503  Praha 1                                        

b) pro osobní doručení mimo den uzávěrky

Česká národní banka  - podatelna
vchod ze Senovážné ul.,
na dveřích proti vchodu mezi turnikety jsou uvedena telefonní čísla, na která je nutno volat a uvést, že jde o odevzdání sádrového modelu.
Doba příjmu: 7.00 až 17.00, v pátek 7.00 až 15.00 hod.

c) pro osobní styk v den uzávěrky

Česká národní banka, rovněž vchod ze Senovážné ul., salónek pro návštěvy (chodba vpravo za vchodem)
Doba příjmu : 8,00 až 12,00 hod.

               Ke každému návrhu  musí  být  připojena   zalepená  obálka  označená  stejnou  soutěžní značkou (heslem)  jako na  modelech. Obálka  musí  obsahovat  lístek  se jménem  autora návrhu,  jeho adresou  a shodnou soutěžní značkou jako na obálce. Doporučuje se uvést i telefonní číslo pro případ nutnosti rychlého spojení. Žádáme autory, aby na lístku s adresou uvedli i číslo účtu včetně specifického symbolu (sporožiro, osobní konto atd.) pro bezhotovostní převod úhrady za případné finanční ohodnocení návrhu. Zároveň žádáme o včasné oznámení při změnách účtů. V opačném případě nemůžeme zajistit správné doručení peněz. Pokud se údaje nemění, stačí uvést jméno autora a značku s poznámkou "údaje nezměněny'.

            Návrhy odeslané poštou musejí být avizovány poštou doporučeným dopisem na adresu uvedenou  v  tomto bodu, e-mailem na adresu petra .madarova @cnb .cz nebo telefonicky na číslo uvedené v bodech 5 a 7. V oznámení je nutno uvést podací číslo odesílajícího  poštovního  úřadu. U balíkových zásilek  je  rozhodující  hodina  a  datum  poštovního  razítka na průvodce.  Návrhy musejí  být zaslány  v   obalech  pro  křehké   zásilky  odpovídajících  přepravním pravidlům pošty. Zásilky musejí být  zapečetěny a na vnějším obalu označeny "Soutěž na PSM Jarmila Novotná". Zásilky doručené osobně do ČNB rovněž musejí být řádně zabaleny, aby nemohlo dojít k jejich poškození; zásilky předávané na podatelnu je nutno označit " Sádrové modely pro sekci peněžní a platebního styku'.

 

7) Soutěžní návrhy  zhodnotí  komise  pro posuzování  návrhů na  české peníze. Předsedou komise je náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku České  národní  banky, členy komise jsou renomovaní výtvarníci, medailéři, teoretici výtvarného umění a učitelé uměleckých škol. Komisi svolává Česká národní banka jako vypisovatelka soutěže. Administrativní  práce  pro komisi zajišťuje sekretářka komise,  Mgr. Petra Madarová,  pracovnice sekce peněžní a platebního styku České národní banky, tel. 22441-2999.

8) Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví tyto ceny:

I.   cena     .....................   Kč 30.000,-   
II. cena     .....................   Kč 23.000,-
III. cena    .....................   Kč 17.000,-

Kromě  toho může komise rozhodnout o udělení odměn i dalším hodnotným návrhům. Komise může rovněž od udělení kterékoliv z cen upustit, anebo částky určené na ceny  rozdělit jiným způsobem, a to i ve formě odměn. Komise navrhuje též vyplacení režijních  příspěvků autorům hodnotných návrhů, které v soutěži cenu nebo odměnu  neobdržely. Výše  a počet těchto příspěvků jsou závislé na počtu soutěžních návrhů a na jejich umělecké a technické úrovni. Ceny, odměny a režijní příspěvky vyplatí Česká národní banka do 30 dnů od  výroku komise.

V případě pořádání užší soutěže obdrží její účastníci vyzývací odměnu. Vítězný návrh získá I. cenu, zbývající návrhy již v užší soutěži dále honorovány nebudou. Od udělení I. ceny může komise upustit.

Ceny a odměny ze soutěže vyšší než 10.000 Kč budou podle § 36, odst.  2 písm. b) zákona č. 586/1992  Sb., o  dani z  příjmu ve  znění  pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmů ve  výši 20 %, která  bude Českou národní bankou odvedena podle § 79 zákona č.337/1992  Sb., o správě daní a  poplatků, ve  znění pozdějších  předpisů,  správci daně.

9) Výběr  soutěžních návrhů pro realizaci provádí bankovní rada  České národní banky. Bankovní rada není vázána názorem komise, k realizaci však může být vybrán pouze návrh, kterému byla udělena některá z cen, nebo návrh z užší soutěže.

Autorovi,  jehož  soutěžní  návrh  bude  realizován  (líc i rub),  bude   vyplacena autorská odměna   za  užití  díla  (převedení  reprodukčního práva k ražbě  neomezeného počtu mincí s ročníkem  ražby  2007) a  výtvarnou spolupráci  při realizaci,  v celkové  částce Kč 40.000,-, a to na základě smlouvy uzavřené s autorem. Nepřijme-li autor, jehož soutěžní návrh bude vybrán k realizaci, návrh smlouvy o převedení reprodukčního práva k ražbě do 15 dnů poté, co mu bude doručen, vyhrazuje si ČNB právo zahájit jednání o realizaci s autorem jiného návrhu.

V případě kombinace lícní a rubové strany dvou autorů obdrží  každý autor  polovinu uvedené částky. Bude-li  nutno provést na  přijatém návrhu  úpravy, je autor povinen  provést je bezplatně  ve  spolupráci  s  určenou  mincovnou  do  4 týdnů po podepsání  smlouvy. Věcné náklady spojené s cestou autora do mincovny budou  hrazeny Českou národní bankou  zvlášť po předložení  příslušných  dokladů. Jestliže  by  autor návrhu  vybraného  k realizaci nemohl provést  či dokončit z  jakéhokoliv  důvodu definitivní úpravy ve  stanovené  době, má  Česká národní  banka právo  nechat úpravy  provést jiným výtvarníkem nebo zadat k realizaci jiný návrh.       

Po realizaci návrhu obdrží autor dva kusy autorských odražků mince ve špičkové kvalitě.

Pokud nebude mince realizována vůbec, obdrží výtvarníci, kteří v soutěži získali I.,  II. a III. cenu, k těmto cenám částku 10.000 Kč, 6.000 Kč resp. 4.000 Kč. Pokud bude realizován jiný  návrh než ten, kterému  byla udělena I. cena, dostane autor návrhu, který získal první cenu, částku 20.000 Kč.

10) Autorské právo k oceněným návrhům zůstává nedotčeno. Návrhy splňující soutěžní podmínky, které v soutěži obdržely ceny nebo byly odměněny alespoň částkou Kč  10.000,-, se stávají vlastnictvím České  národní banky. Při  případné realizaci kteréhokoliv  návrhu bude autorovi vyplacena  odměna podle bodu 9) těchto podmínek.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

1) Počet heraldických zvířat v kompozici není pevně stanoven - může se jednat o samostatné zvíře (český lev, moravská orlice, slezská orlice), kombinaci dvou zvířat (např. obou orlic), pokud je to významné vzhledem k tématu mince, úplnou trojici zvířat nebo jejich čtveřici tak, jak je ve velkém státním znaku. Protože samostatný český lev je na oběžných mincích ČR a trojice zvířat na mincích zlatých, za vhodnější se považuje čtveřice (popř. dvojice) heraldických zvířat.

2)text zaČeské a československé pamětní mince a některé jejich sádrové modely lze shlédnout i v Expozici České národní banky. Podrobnější informace o Expozici ČNB a možnosti ji navštívit jsou k disposici na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz.

 

Jarmila Novotná

         Život Jarmily Novotné byl plný uměleckých úspěchů, vystupovala v nejslavnějších operních budovách, jako je milánská La Scala či Metropolitní opera v New Yorku, ale její osobní život byl hluboce poznamenán dvojí nucenou emigrací. Umělecké nadání patrně zdědila po rodičích - matka ji vedla k hudbě, otec pro změnu k výtvarnému umění a sám byl amatérským zpěvákem. Svůj první pěvecký úspěch zaznamenala již v sedmi letech na dětské besídce v Praze. Jelikož nemohla být pro své mládí přijata na konzervatoř, studovala nejprve na dívčí škole Minerva a zároveň se objevovala v menších rolích ve vinohradském Sokolu, kde ji objevila herečka Zdeňka Baldová. Ta přemluvila Novotné rodiče, aby se jejich dcera věnovala plně zpěvu a dala mu přednost před činoherní kariérou. Několik měsíců byla žačkou Emy Destinnové, která jí jako stálého učitele doporučila Hilberta Vávru. Svůj operní debut si prožila v červnu 1925, kdy vystoupila na jevišti Národního divadla v úloze Mařenky ve Smetanově Prodané nevěstě. Na herectví však nezanevřela a téhož roku natočila svůj první celovečerní film Vyznavači slunce režiséra Václava Binovce. Následujícího roku se stala stálou členkou souboru Národního divadla, avšak jejím snem bylo studovat v Itálii. Ten se jí splnil roku 1927, kdy nastoupila na studia v Miláně.

            První mimořádný úspěch na italské půdě zaznamenala roku 1928, kdy ve veronské Aréně zpívala Gildu ve Verdiho Rigolettu. Od roku 1929 byla v angažmá v Berlíně, kde předvedla mimořádné výkony mimo jiné jako Cherubín z Figarovy svatby, Čo-Čo-San z Pucciniho Madamme Butterfly či Violetta ve Verdiho Traviatě. Již během berlínského angažmá pocítila poprvé sílící nacionalistické tendence tehdejšího Německa - berlínský tisk označil za nepřípustné, aby v Praze zpívala v Beethovenově Deváté symfonii česky a další skandál vznikl díky jejímu českému provedení schubertových a straussových písní v Brně. S nástupem fašismu roku 1933 jí bylo znemožněno pokračovat v kariéře v Berlíně a své další působiště našla ve Vídni, kde se stala do té doby nejmladší umělkyní, která byla jmenována Komorní pěvkyní. Zde předvedla další úspěšné role jako Mimi v Pucciniho Bohémě nebo Hraběnka z Figarovy svatby a vlídnější atmosféra vídeňské opery jí nebránila ani ve vystoupeních v Československu.

Roku 1939 odcestovala do New Yorku, aby předvedla Violettu a Alice na Světové výstavě v New Yorku za řízení Artura Toscaniniho. Její loď dorazila k americkým břehům přesně 15. března 1939, v den, kdy nacistická vojska obsadila Československo...A Jarmila Novotná byla poprvé donucena k emigraci. V New Yorku nakonec strávila dalších šestnáct sezón, kdy byla v angažmá v proslulé Metropolitní opeře. Do vlasti se sice vrátila hned po válce roku 1946, avšak naděje na setrvání v rodné vlasti vydržela jen do komunistického puče roku 1948, kdy byla opět donucena k emigraci. Své angažmá v Metropolitní opeře ukončila roku 1956, nikoliv z uměleckých důvodů, avšak aby se mohla lépe věnovat péči o nemocného manžela. Po jeho uzdravení se na čas přestěhovali do Vídně, kde vystoupila v činohře a do vlasti se vrátila po dlouhých letech až v roce 1972. Po smrti manžela se vrátila zpátky do Ameriky, kde působila jako hlasová poradkyně Metropolitní opery a členka porot pěveckých soutěží.

Ani během bohaté pěvecké kariéry nezapomínala na oblast herectví a za svůj život natočila několik celovečerních filmů, které vznikaly po celé Evropě i v Hollywoodu. V Československu natočila v třicátých letech Skřivánčí píseň režiséra Svatopluka Innemana, v Německu filmy Požár v opeře od  Carla Fröhlicha, Žebravý student Viktor Jansona, Prodaná nevěsta  Max Ophülse a Noc velké lásky v režii Gezy von Bolvary. V Rakousku vznikl Lamačův film Frasquita a film Kozák a slavík Phiela Jutziho, ve Francii Poslední valčík Leo Mittlera. Po válce natočila švýcarsko - americký film Poznamenaní režiséra Freda Zinnemana a jejím posledním filmem se stal roku 1950 Velký Caruso, kterého režíroval Richard Thorpe.

            Jméno Jarmily Novotné zůstávalo ve vlasti po dlouhou dobu prakticky zakázané. Až po roce 1989 byla veřejně oceněna za svůj nesmazatelný přínos české a světové opeře a obdržela Řád Tomáše Garrigua Masaryka, čestné občanství rodné Prahy a Lázní Toušně, kde se léčila, a dále čestné členství Státní opery Praha. Roku 1991 směla také konečně vyjít její memoárová kniha Byla jsem šťastná. Jarmila Novotná zemřela v New Yorku 9. února 1994.

            S podobou Jarmily Novotné se můžeme setkat také na československých bankovkách - byla modelem pro postavu symbolizující Republiku zobrazenou na stokoruně z roku 1931 od Maxe Švabinského.

 

Prameny textu:

Emanuel Kopecký, Pěvci Národního divadla, Panton, 1983

Jan Králík  -  Hlas a život, na jaké se nezapomíná, Harmonie 2004/03          

 

Seznam obrázků:

1. Civilní fotografie Jarmily Novotné

2. Karolína v opeře Bedřicha Smetany Dvě vdovy

3. Čo - Čo - San z opery Madamme Butterfly

4. Oktavián ( Richard Strauss - Růžový kavalír)

5. Pamina z opery W.A.Mozarta Kouzelná flétna

6. Violetta ve Verdiho Traviatě

7. Mařenka z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany

 

Fotografie byly převzaty z knihy Pěvci Národního divadla, Emanuel Kopecký, Panton, 1983

novotna_obr_1_maly

novotna_obr_2_maly

novotna_obr_3_maly

novotna_obr_4_maly

novotna_obr_5_maly

novotna_obr_6_maly

novotna_obr_7_maly

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 27.6.2006