Fintech: inovace formy, či obsahu?

Tomáš Nidetzký, viceguvernér ČNB (Data Security Management 18. 6. 2019, rubrika Úvodník)

Slovo fintech, neboli propojování nového světa moderních technologií se starým světem finančních produktů a služeb, se používá jako souhrnné označení inovací ve finančních službách. A nejen proto, že to dobře zní, vznikají i další složeniny „techu“ jako například „insuretech“ (technologické inovace na pojišťovacím trhu), „suptech“ (v supervizi, tedy na straně dohledových orgánů), či „regtech“ (inovace při plnění regulatorních požadavků). Historický vývoj ukazuje, že nejčastěji se inovuje forma nebo, chcete-li, nosič obsahu. Například takový dopis – jeho účelem je předat a uchovat informaci. Tento účel také podnítil vznik regulací jako například listovní tajemství. Následné inovace pak sice zachovávají původní účel, ale výrazně měnily a stále mění formu. Přišel telegraf, fax, potom e-mail. K tomu se později přidružily další užitečné služby jako cloudový disk, který umožňuje sdílet a zálohovat i rozsáhlejší soubory dat či propojení s elektronickým kalendářem. Inovace přenos a zpracování informací zrychlují, zefektivňují a zlevňují.

Bez ohledu na formu je ale princip listovního tajemství stále platný. Regulace je a musí být technologicky neutrální, což je koncept, který se uplatňuje i ve světě financí. I tam totiž platí, že přes dynamický rozvoj forem zůstává obsah finančních produktů a služeb většinou stejný. Vklad je vklad, úvěr je úvěr, pojištění je pojištění, cenný papír je stále cenným papírem. Co se mění, je forma. Obsluha více účtů nebo správa všech pojistek pomocí jedné aplikace či sdružení všech platebních karet do jedné zvyšuje klientský komfort. Možnost směnit koruny výhodným kurzem za jinou měnu přes chytrý telefon tuto transakci zlevňuje a zefektivňuje. Kryptoaktiva přinášejí zase jiné možnosti. Pravidla obezřetnosti, odborné péče a opatření proti praní špinavých peněz však musí plnit všichni. Technologicky vyspělejším formám nelze regulatorně ulevovat jen proto, že jsou nové. Stejně tak platí, že přidanou hodnotou technologických inovací nemůže být obcházení regulace.

V oblasti fintechu se často mluví o tzv. disruptivních inovacích rozvracejících zavedené finanční pořádky. Osobně tyto inovace vnímám mnohem více jako transformativní, tedy jako ty, které tyto pořádky mění a přinášejí nová, často efektivnější řešení, ale i výzvy. Jedna z těchto výzev se dotýká i regulace a dohledu, protože nové technologie odmítají respektovat národní hranice. Roste tak potřeba mnohem větší mezinárodní spolupráce při harmonizaci pravidel a při dohledu nad poskytovateli finančních služeb. A konečně, nové přístupy kladou zvýšené nároky i na samotné spotřebitele, kteří musí držet krok s překotným vývojem v oblasti finančních znalostí a technologických dovedností. Vzhůru tedy do nové „doby fintechové“!