Přístup České národní banky k poskytování odpovědí na dotazy v oblasti finančního trhu

V rámci dohledu nad finančním trhem Česká národní banka poskytuje účastníkům finančního trhu podporu při řešení nejasných otázek s cílem usnadnit plnění povinností, které jim předpisy na finančním trhu ukládají, a předcházet porušování těchto předpisů.

Současně ale není úkolem České národní banky nahrazovat úvahu samotných účastníků finančního trhu nebo jejich právních a ekonomických poradců. Proto Česká národní banka očekává, že takové dotazy budou odpovídat dále popsaným pravidlům pro tzv. kvalifikované dotazy. Současně považuje za potřebné informovat o významu, který takové odpovědi pro účastníky trhu mají.

I. Vymezení kvalifikovaného dotazu

1. Dotaz se vztahuje bezprostředně k působnosti České národní banky na finančním trhu

Za dotaz vztahující se bezprostředně k působnosti České národní banky lze považovat dotaz, který směřuje k výkladu právních předpisů upravujících oblast finančního trhu nebo významných pro činnost podléhající dohledu České národní banky.

2. Dotaz je písemný

Za písemný dotaz považuje Česká národní banka i dotaz zaslaný prostřednictvím formuláře, který je přístupný na jejich internetových stránkách.

3. Dotaz obsahuje dostatek relevantních informací

Součástí informací je kromě věcného popisu dotazu, včetně okolností podstatných pro přípravu odpovědi, i označení pravidla, k jehož výkladu dotaz směřuje (ustanovení zákona, vyhlášky, článek úředního sdělení apod.). Dotaz by měl být dostatečně konkrétní, aby bylo zřejmé, že nejde o řešení abstraktních otázek, ale problému, s nímž se účastník trhu skutečně potýká.

Mezi relevantní informace patří i identita skutečného tazatele – adresáta vyjádření. V případě, že žádá o stanovisko zástupce klienta (advokát, auditor, jiný poradce) je potřeba identifikovat klienta, v jehož prospěch jedná.

4. Dotaz obsahuje analýzu situace a návrh vlastního řešení

Tazatel uvede analýzu problému a vyjádří se k jeho řešení, resp. uvede, v čem spatřuje nejasnost. V běžných případech není důvodu, aby se Česká národní banka vyjadřovala k obecným dotazům, jak se určitá otázka řeší, nebo jaká ustanovení dopadají na určitou situaci. Tyto otázky by měli účastníci trhu umět odpovědět sami nebo s pomocí právních poradců. Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem nehodlá a ani nemůže nahrazovat jejich činnost. Účelem odborných vyjádření České národní banky je poskytnout výklad orgánu dohledu nad finančním trhem k  aplikaci relevantních předpisů zejména tam, kde je jejich výklad nejednoznačný.

Analýza připravená tazatelem také umožňuje lépe specifikovat předmět dotazu.

II. Význam odpovědí na kvalifikované dotazy

Česká národní banka hodlá vůči tazateli postupovat v souladu se svým vyjádřením v odpovědi na kvalifikovaný dotaz. Bude-li tedy tazatel (resp. osoba, o jejíž jednání jde) jednat v souladu s vyjádřením České národní banky, při současném splnění podmínek v dotazu a ve vyjádření uvedených, bude Česká národní banka považovat toto jednání za jednání v souladu s pravidlem, ke kterému se vyjádření vztahuje.

 Vyjádření České národní banky má však význam pouze vůči osobě označené v dotazu a jen ve vztahu ke konkrétním okolnostem popsaným v dotazu, nemá žádné právní účinky vůči třetím osobám. Vyjádření nelze bez dalšího zobecňovat a vztahovat na jiné, byť obdobné situace.

Jedná-li tazatel na základě skutečností, které Česká národní banka nemohla, s ohledem na znění dotazu, zohlednit, nebo v případech, kdy došlo ke změně rozhodných skutečností nebo aplikovaného právního předpisu, ztrácí vyjádření České národní banky svůj význam.

Česká národní banka nemůže předjímat rozhodnutí soudních či jiných orgánů a jejich výklad právních předpisů.