Přístup ČNB k poskytování odpovědí na odborné dotazy v oblasti finančního trhu

A. Úvod

V rámci dohledu nad finančním trhem Česká národní banka poskytuje profesionálním účastníkům finančního trhu podporu při řešení nejasných právních otázek s cílem usnadnit plnění povinností, které jim předpisy na finančním trhu ukládají, a předcházet porušování těchto předpisů, a to formou uveřejňování odpovědí na obdržené dotazy, které splní dále uvedené podmínky. Tento materiál se netýká přístupu k dotazům jiných osob, např. médií nebo spotřebitelů. Netýká se ani dotazů na kontaktní místo ČNB pro finanční inovace.

Posouzení souladu vlastního jednání s právními předpisy je primárně odpovědností každého účastníka trhu. Česká národní banka v rámci své osvětové činnosti nemůže nahrazovat činnost samotných účastníků trhu ani jejich poradců, např. advokátních kanceláří. Cílem odpovědí na dotazy je zvyšování osvěty na finančním trhu a transparentní sdělování přístupu České národní banky v případě výkladových nejasností spojených s platnými právními předpisy, nikoli obecné posuzování celých obchodních modelů účastníků trhu.

Česká národní banka očekává, že dotazy účastníků finančního trhu budou kvalifikované, tj. budou odpovídat níže popsaným pravidlům pro tzv. kvalifikované dotazy.

B. Vymezení podmínek pro poskytnutí odpovědi na dotazy profesionálních účastníků trhu

1. Dotaz se vztahuje bezprostředně k působnosti České národní banky na finančním trhu

Za dotaz vztahující se bezprostředně k působnosti České národní banky lze považovat dotaz, který směřuje k výkladu právních předpisů upravujících oblast finančního trhu. Česká národní banka upozorňuje, že pokud je obdobný dotaz řešen na úrovni Evropských orgánů dohledu, bude o tom tazatel informován a Česká národní banka zpravidla nebude sama odpověď poskytovat.

2. Dotaz je písemný

Za písemný dotaz považuje Česká národní banka především dotaz zaslaný prostřednictvím formuláře, který je přístupný na jejích internetových stránkách.

3. Dotaz obsahuje dostatek relevantních informací

Součástí informací je vedle věcného popisu dotazu, včetně okolností podstatných pro přípravu odpovědi, i označení pravidla, k jehož výkladu dotaz směřuje (ustanovení zákona nebo vyhlášky, článek úředního sdělení apod.). Dotaz by měl být dostatečně konkrétní, aby bylo zřejmé, že nejde o řešení abstraktních otázek, ale problému, s nímž se účastníci trhu skutečně potýkají. Česká národní banka proto považuje za relevantní informaci i identitu skutečného tazatele. V případě, že žádá o stanovisko zástupce klienta (advokát, auditor, jiný poradce), je potřeba identifikovat klienta, v jehož prospěch jedná.

Současně by měl být z dotazu zřejmý případný obecnější význam dotazu pro účastníky finančního trhu, resp. pro jednotlivé sektory trhu.

4. Dotaz se netýká konkrétního obchodního modelu a jeho obecné slučitelnosti s platnou regulací

Česká národní banka nebude posuzovat konkrétní obchodní modely či produkty, které se týkají výhradně specifických skutkových okolností tazatele. Dotaz by tedy měl být formulován tak, aby poukazoval na nejasnosti spojené s platnými právními předpisy v souladu s ostatními podmínkami kvalifikovaných dotazů.

5. Dotaz obsahuje analýzu situace a návrh vlastního řešení

Tazatel uvede analýzu problému a vyjádří se k jeho řešení, resp. uvede, v čem spatřuje nejasnost. V běžných případech není důvodu, aby se Česká národní banka vyjadřovala k dotazům, jak se určitá otázka řeší nebo jaká ustanovení dopadají na určitou situaci. Tyto otázky by měli účastníci trhu umět odpovědět sami nebo s pomocí svých právních poradců. Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem nehodlá a ani nemůže nahrazovat jejich činnost. Účelem odborných vyjádření České národní banky je poskytnout výklad orgánu dohledu nad finančním trhem k aplikaci relevantních předpisů zejména tam, kde je jejich znění nejednoznačné. Analýza připravená tazatelem také umožňuje lépe specifikovat předmět dotazu.

6. Tazatel souhlasí s případným zveřejněním svého dotazu, včetně připojené analýzy situace a návrhu vlastního řešení, stejně jako se zveřejněním odpovědi na něj

Česká národní banka předpokládá uveřejnění odpovědi formou obecného stanoviska k položené otázce. Podle okolností však může uveřejnit i přijatý dotaz nebo jeho části, v rámci uveřejněného výkladového stanoviska mohou být použity např. citace z dotazu nebo z analýzy, která je k němu přiložena, včetně případné identifikace tazatele.

C. Postup při vyřizování dotazu

S ohledem na nutnost efektivního využití zdrojů při plnění svých úkolů bude Česká národní banka každý kvalifikovaný dotaz posuzovat a vyřizovat z pohledu jeho priority. Za prioritní přitom považuje dotazy s obecnějším významem z hlediska regulace finančního trhu, či s významem pro širší okruh subjektů, typicky dotazy zaslané prostřednictvím asociací účastníků trhu.

Směřuje-li kvalifikovaný dotaz na výklad aktů Evropské unie, zašle ČNB, s výjimkou interpretačně jednoznačných případů, jeho relevantní část nejprve k vyjádření příslušnému Evropskému orgánu dohledu.

Odpověď na dotaz bude zpravidla vyřízena uveřejněním výkladového stanoviska k položené otázce na internetových stránkách České národní banky, přičemž tazatel bude o jeho uveřejnění informován.

Pokud by Česká národní banka při přípravě odpovědi zjistila, že není pravděpodobné vyřízení dotazu do tří měsíců, bude o tom tazatele také informovat.