Rozvahy měnových finančních institucí České republiky

ČNB sestavuje agregovanou i konsolidovanou rozvahu sektoru měnových finančních institucí za ČR. Agregovaná rozvaha představuje celkovou sumu harmonizovaných rozvah všech měnových finančních institucí, které jsou rezidenty v ČR, a zahrnuje vzájemné pozice mezi měnovými finančními institucemi. Konsolidovaná rozvaha sektoru měnových finančních institucí se získává vyloučením pozic mezi měnovými finančními institucemi v agregované rozvaze. Ukazuje aktiva a pasiva sektoru měnových finančních institucí vůči

  • rezidentům ČR (vládní instituce a ostatní rezidenti ČR, tj. non-MFI ČR),
  • rezidentům Eurozóny (včetně MFI),
  • rezidentům ze zbytku světa (včetně bank a nebankovních subjektů).

Rozvahy sektoru měnových finančních institucí plní tyto hlavní funkce:

  • Strana pasiv konsolidované rozvahy měnových finančních institucí ČR poskytuje základ pro výpočet harmonizovaných peněžních agregátů (M1, M2 a M3). Členění pasiv konsolidované rozvahy sektoru měnových finančních institucí umožňuje rozlišovat různé stupně likvidnosti.
  • Konsolidovaná rozvaha sektoru měnových finančních institucí také poskytuje základ pro pravidelnou analýzu protipoložek agregátu M3. Protipoložky agregátu M3 odpovídají všem zbývajícím položkám konsolidované rozvahy, které nejsou zahrnuty v M3 (jak na straně aktiv, tak na straně pasiv).
  • Agregovaná rozvaha sektoru měnových finančních institucí poskytuje informace o pozicích mezi měnovými finančními institucemi a o přeshraničních aktivitách měnových finančních institucí v ČR vůči Eurozóně a zbytku světa.
  • Agregovaná i konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí ČR poskytuje členění některých pozic podle původní splatnosti, měny a sektorů. Tyto údaje například poskytují informace o podílu dlouhodobého úvěrování v porovnání s krátkodobým úvěrováním, o významu domácí měny v aktivech a pasivech sektoru měnových finančních institucí a o relativní váze vzájemných pozic mezi měnovými finančními institucemi ve srovnání s pozicemi vůči ostatním rezidentům ČR a Eurozóny (včetně domácností, nefinančních podniků a vlády).

Způsob sestavení konsolidované rozvahy měnových finančních institucí ČR: Rozvahy "ostatních MFI" v ČR (banky, fondy peněžního trhu a spořitelní a úvěrní družstva) jsou sloučeny s rozvahou ČNB, aby společně vytvořily agregovanou rozvahu sektoru MFI v ČR. Obě tyto rozvahy se sestavují v hrubých částkách. Agregovaná rozvaha tedy obsahuje i aktiva a pasiva vůči ostatním měnovým finančním institucím. Zahrnuje například vklady vyměňované na mezibankovních trzích, nebo likviditu, kterou pravidelně dodává ČNB do bankovního systému.

Konsolidace spočívá v následujícím: i) ve vyloučení vzájemných vkladů a úvěrů mezi MFI, a ii) ve vzájemném vyloučení emitovaného oběživa a obchodovatelných závazků emitovaných sektorem měnových finančních institucí (dluhové cenné papíry a akcie/podílové listy fondů peněžního trhu) s částkami těchto nástrojů v držbě měnových finančních institucí na straně aktiv. Jelikož je velmi obtížné identifikovat současného držitele obchodovatelného finančního nástroje (k tomu by bylo potřeba sledovat všechny následné prodeje cenného papíru), částky držené mimo sektor měnových finančních institucí lze odvodit pouze jako zbytek celkové emise mínus odpovídající držba vykazovaná jako aktiva měnových finančních institucí.