Pokrytí obchodů v úrokové statistice MFI

Statistika úrokových sazeb je rozdělena do dvou základních oblastí - úrokových sazeb ze stavů obchodů a úrokových sazeb z nových obchodů.

Stavy obchodů jsou definovány jako bilanční zůstatky přijatých, resp. poskytnutých vkladů a úvěrů bankou klientům a naopak k okamžiku vykazování (tj. k poslednímu dni v měsíci). Úrokové sazby ze stavů obchodů tedy odpovídají aktuálně uplatňovaným úrokovým sazbám na tyto zůstatky.

Nové obchody jsou definovány jako všechny nové vkladové a úvěrové dohody uzavřené mezi bankou a klienty v průběhu sledovaného období (měsíce). Jedná se tedy o všechny finanční kontrakty, které poprvé stanovují úrokovou sazbu sjednanou mezi bankou a klientem, ale i o všechna nová jednání upravující již existující dohody. Rozhodujícím kritériem pro vznik nového obchodu je aktivní zapojení klienta do jednání o podmínkách dohody (tj. novým obchodem nejsou např. automatické prolongace smluv, změny pohyblivých úrokových sazeb atd.). Úrokové sazby z nových obchodů tedy odpovídají sazbám, které byly sjednány pro všechny nové obchody uzavřené v průběhu měsíce.