Harmonizované peněžní agregáty České republiky

Definice peněžních agregátů je založena na:

  • harmonizované definici sektoru tvorby peněz. Skládá se ze subjektů, které vydávají pasiva s vysokou likvidností institucím jiným než měnovým finančním institucím nacházejícím se v ČR (mimo ústřední vládní instituce). Tento sektor zahrnuje měnové finanční instituce, které jsou rezidenty ČR.
  • harmonizované definici sektoru držby peněz, který zahrnuje všechny rezidenty ČR jiné než měnové finanční instituce (mimo ústřední vládní instituce). Kromě domácností sem patří nefinanční podniky a finanční instituce, které nejsou měnovými finančními institucemi, spolu s místními vládními institucemi a fondy sociálního zabezpečení. Ústřední vládní instituce jsou považovány za sektor tzv. měnově neutrální.
  • harmonizované definici kategorií pasiv měnových finančních institucí. Umožňuje rozlišovat mezi pasivy měnových finančních institucí podle likvidnosti a zároveň zohledňuje specifika různých finančních systémů.

Eurosystém definuje agregát úzký (M1), "střední" (M2) a široký (M3). Tyto agregáty se liší podle likvidnosti zahrnutých aktiv rezidentů ČR. V Tabulce jsou uvedeny definice harmonizovaných peněžních agregátů s označením zahrnutých pasiv. Tato pasiva jsou emitována sektorem měnových finančních institucí. Jak je uvedeno výše, tyto agregáty zahrnují pouze pozice rezidentů ČR u měnových finančních institucí nacházejících se v ČR. Likvidní aktiva rezidentů ČR v cizích měnách mohou být velmi blízkými substituty aktivům v Kč. Proto peněžní agregáty zahrnují tato aktiva, pokud jsou uložena u měnových finančních institucí nacházejících se v ČR. 

Pasiva M1 M2 M3
Emitované oběživo X X X
Jednodenní vklady X X X
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let   X X
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců   X X
Repo operace     X
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu     X
Emitované dluhové cenné papíry do 2 let     X

Úzké peníze (M1) zahrnují oběživo, tj. bankovky a mince, a také zůstatky, které lze okamžitě převést na oběživo nebo použít k bezhotovostní platbě, např. jednodenní vklady.

"Střední" peníze (M2) zahrnují úzké peníze (M1) a navíc vklady se splatností do dvou let a vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců. V závislosti na likvidnosti lze tyto vklady převést na složky úzkých peněz, ale v některých případech se mohou objevit určitá omezení, jako např. nutnost dát výpověď, prodlení, penále nebo poplatky. Definice M2 odráží zájem o analýzu a sledování peněžního agregátu, který kromě oběživa zahrnuje i likvidní vklady.

Široké peníze (M3) zahrnují M2 a obchodovatelné nástroje emitované sektorem měnových finančních institucí. Do tohoto agregátu patří některé nástroje peněžního trhu, zejména akcie/podílové listy fondů peněžního trhu a repo operace. Vysoká míra likvidity a cenová jistota zajišťují, že jsou tyto instrumenty blízkými substituty vkladů. Jejich zahrnutí vede k tomu, že M3 je méně ovlivňován substitucí mezi různými kategoriemi likvidních aktiv než jsou užší definice peněz a díky tomu je stabilnější.