Platební instituce, správci informací o platebním účtu a instituce elektronických peněz

Metodika všech výkazů předkládaných platebními institucemi, správci informací o platebních účtech, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu je dostupná v produkčním prostředí SDAT v části Metodické informace. Obsahuje všechny výkazy bez ohledu na jejich právní ukotvení.

Ve sběrném systému SDAT jsou výkazy předkládané platebními institucemi, správci informací o platebních účtech, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu zahrnuty v následujících  rámcích:

  • Platební instituce obsahující výkazy o činnosti institucí v oblasti platebního styku (s výjimkou bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen)
  • Výkaznictví o platebních službách (PSD2) obsahující vybrané informace o platebním styku, 

Aktuální informace a podklady k metodice:

  • Ve vykazovacím rámci PLT (Platební instituce) platí od metodiky PLT20210101 nové mezivýkazové kontroly, z nichž některé pracují s výskyty minulých období. Týká se to výkazu DOPIS80 a kombinace výkaznictví DOPIS30 vs. DOPIS40 a DOPIS30 vs. VYPIS20. Většina těchto kontrol v rámci nových vazeb MVK kontroluje hodnoty zaslané v aktuálním čtvrtletí vůči hodnotám nebo jejich součtu vykázaných v minulém kalendářním roce. S každým novým obdobím výkaznictví, tzn. s každým novým výskytem aktuálního reportovacího období se výskyty minulého roku (výkazů DOPIS40 nebo VYPIS20 a DOPIS80) u dotčených subjektů změní ze stavu Splněný na stav Předběžně splněný. Po zaslání dat se tyto mezivýkazové kontroly provedou a v závislosti na výsledku zpracování se související výskyty buď přesunou do stavu Splněný nebo pokud je v mezivýkazové kontrole chyba, zůstanou ve stavu Předběžně splněný a subjekt je o chybě informován v protokolu. 
    Kontroly tohoto typu si můžete prohlédnout na externím portálu SDAT po přihlášení v části Metodické informace -> Výkazy -> Skupiny MVK.