ABO – systém pro vedení účtů a provádění plateb

Systém ABO poskytuje již od 80. let 20. století platební služby organizačním složkám státu (přijímá jejich příkazy a poskytuje výpisy z účtů), předává Ministerstvu financí denní informace o účtech spadajících do státní pokladny a informace o všech pohybech na těchto účtech a vytváří účetní výkazy pro organizační složky státu dle jejich potřeb.

Za účelem řízení likvidity souhrnného účtu státní pokladny je napojen na systém řízení státního dluhu (ŘSD) Ministerstva financí a poskytuje tomuto systému v reálném čase souhrnné informace o pohybech na souhrnném účtu státní pokladny (SÚSP), který vede ČNB na základě § 33 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Mezi tyto souhrnné informace patří zejména informace o zůstatku SÚSP a souhrnné informace o platbách státní pokladny - o došlých platbách, o zaúčtovaných odchozích platbách a o plánovaných odchozích platbách.

Systém regulace jednotlivých účtů státní pokladny pod tento souhrnný účet umožňuje maximálně efektivní hospodaření s peněžními prostředky státu tj. minimalizaci krátkodobých přebytků investováním na trhu a zajišťování zdrojů v případě přechodného nesouladu příjmů a výdajů. Ačkoliv denní obraty na účtech státní pokladny jsou ve výši několika miliard Kč, konečný denní zůstatek souhrnného účtu státní pokladny se pohybuje okolo 5 milionů Kč.

Denní informace o účtech a pohybech na nich jsou předávány ministerstvu financí již od února 1995. Ke stejnému datu byla zavedena i regulace příjmových a výdajových účtů a jejich promítání do SÚSP. Koncem 90. let bylo výrazně rozšířeno elektronické předávání klientských příkazů zajištěné elektronickým podpisem a elektronické předávání výpisů klientům.

V srpnu 2006 byl uveden do provozu systém elektronického bankovnictví „ABO-K Internetové bankovnictví“. Jeho součástí je též aplikační rozhraní pro automatizované předávání dat mezi systémem klienta a systémem ABO. V říjnu 2006 byl zprovozněn systém „ABO-K Rozpočtové limity“ umožňující správcům rozpočtových kapitol předávat pokyny k nastavování rozpočtových limitů interaktivně přes internet a poskytující jim on-line informace o rozpočtových limitech na výdajových účtech spadajících do jejich kapitoly.

Systém „Rozpočtové limity“ byl ukončen s nástupem řízení státního rozpočtu prostřednictvím Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP), který Ministerstvo financí uvedlo do provozu v lednu 2013. Systém ABO je on-line propojen se systémem IISSP. Organizační složky státu spravují svůj rozpočet prostřednictvím IISSP, ve kterém provádějí rezervace na všechny státní výdaje. Platební příkazy organizačních složek státu na vrub výdajových účtů státního rozpočtu jsou před provedením ověřovány oproti rezervacím v IISSP.

Vedle služeb pro stát slouží systém ABO zároveň pro potřeby dalších klientů ČNB a pro vnitřní potřeby ČNB.

Systém ABO zpracovává denně průměrně 420 000 plateb, z nichž zhruba třetinu tvoří platby, které jsou příjmy státního rozpočtu, a více než polovinu tvoří výdajové platby státního rozpočtu. Největší část výdajových plateb tvoří důchody a další sociální platby.