Popis okamžitých plateb

Okamžité platby umožnují provádět jednorázové převody peněžních prostředků v českých korunách mezi klienty českých bank během několika málo sekund. Aby mohla banka takovou službu klientovi nabídnout, musí být účastníkem systému CERTIS a musí přistoupit do tzv. schématu okamžitých plateb. Účast v něm je dobrovolná, tedy ne všichni účastníci CERTIS službu okamžitých plateb svým klientům nabízejí.

ČNB zajišťuje provoz infrastruktury pro okamžité platby v rámci  CERTIS. Tuto činnost vykonává na základě § 2 odst. 2 písm. c) a f) ve spojení s § 38 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v platném znění.

Jedním ze základních principů okamžité platby je to, že banka příjemce poskytne neprodleně po přijetí platby peněžní prostředky příjemci a banka plátce poskytne neprodleně plátci informaci o doručení platby bance příjemce.

Maximální limit pro částku jedné platby je stanoven na  2 500 000,- Kč, minimem je pak 0,01 Kč. Banka plátce si může pro své klienty stanovit horní limit odchozí platby nižší, přijmout však musí platbu do výše maximálního limitu.

Hlavní role ČNB spočívá v nabídnutí technického řešení při CERTIS k realizaci okamžitých plateb zájemcům z řad přímých účastníků CERTIS.

Pravidla a standardy schématu okamžitých plateb (externí odkaz) jsou k dispozici na webových stránkách České bankovní asociace (ČBA).

Rychlost provádění plateb

Jak už jsme zmínili v úvodu, okamžitá platba je převedena během několika málo sekund. Pro měření rychlosti provádění plateb je nezbytné, aby účastníci schématu ukládali a předávali časové informace s přesností na milisekundy.

Pro měření doby provedení platby se používá několik časových údajů.

T1 je časový okamžik iniciace platby plátcem

T2 je čas, kdy banka plátce odešle pokyn k provedení okamžité platbu do CERTIS

T3 je čas, kdy banka příjemce převzala provedenou okamžitou platbu z CERTIS

T4 je čas, kdy banka příjemce dá peněžní prostředky okamžité platby k dispozici příjemci

TC je čas, kdy CERTIS předal platbu ke kontrole bance příjemce

TR je čas, kdy je znám výsledek kontroly u banky příjemce a CERTIS rozhodne o provedení nebo zamítnutí platby. Pokud od okamžiku T2 do okamžiku TR uběhne více než 6 sekund, je platba odmítnuta.

Ze statistik uveďme, že medián doby zpracování mezi okamžiky T2 a T3 je 0,5 sekundy a 99. percentil doby zpracování od T2 do T3 je 1,5 sekundy. Jinými slovy, doba zpracování od okamžiku odeslání platby bankou plátce do doby přijetí bankou příjemce, která zahrnuje kontroly na straně CERTIS, ztráty na síťové infrastruktuře a kontrolu na straně banky příjemce, trvá pro polovinu provedených plateb méně než 0,5 sekundy a pro 99 % provedených plateb méně než 1,5 sekundy.

S podobnou rychlostí probíhá platba obvykle i na straně bank, takže celková doba od plátce k příjemci je obvykle cca 3 sekundy. Zde však jde pouze o odhad, protože časové značky T1 a T4 nemá ČNB k dispozici.

Průběh zpracování platby

Postup zpracování okamžité platby probíhá následovně.

Plátce zadá platbu prostřednictvím své banky. Okamžik zadání platby jsme si označili jako čas T1. Následně jeho banka provádí interní kontroly platby jako např. kontrolu dostatečného zůstatku na účtu klienta pro provedení platby. V momentě, kdy banka odesílá platbu do systému okamžitých plateb, přidá k této platbě časovou značku T2.

Z pohledu infrastruktury systému okamžitých plateb začíná sledování doby zpracování platebního příkazu právě v momentě odeslání z banky plátce v čase T2. Ihned poté, co je platba přijata do CERTIS, proběhne řada kontrol. Jen namátkou lze uvést kontrolu elektronického podpisu platby, kontrolu dostatečného zůstatku banky plátce v CERTIS, kontrolu dostupnosti banky příjemce pro příjem okamžitých plateb apod. Pokud kontroly proběhnou v pořádku, CERTIS rezervuje prostředky na účtu banky plátce a následně (čas TC) přeposílá platbu bance příjemce ke kontrole realizovatelnosti platby. Pokud účet existuje a lze na něj platbu připsat, banka příjemce vrací potvrzení, na jehož základě CERTIS rozhodne o provedení, čas TR.

CERTIS posílá platbu bance příjemce, která ji přijme v čase T3. Banka příjemce neprodleně po přijetí platby dá peněžní prostředky příjemci k dispozici v čase T4. Ve stejný okamžik, kdy CERTIS zasílá platbu bance příjemce, zasílá bance plátce informaci o doručení platby bance příjemce. Banka plátce informuje o této skutečnosti plátce.

Zpracování okamžitých plateb probíhá neustále, v noci i o víkendech, a velmi rychle a spolehlivě. Z důvodu náhodných mikrovýpadků na komunikační trase může občas dojít ke zpoždění platby či k jejímu odmítnutí. K odmítnutí platby s těchto důvodů dochází v 0,1 až 0,2 procentech případů (1 až 2 platby z tisíce okamžitých plateb).