Investování do alternativních fondů

Pokud se chcete pustit do investování, měli byste vědět, že existují i oblasti mimo dosah dohledu ČNB. Jednou z nich je správa majetku, kterou provádějí společnosti podle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, tzv. patnáctkáři. Na co si dát pozor?

DŮLEŽITÉ!

ČNB nevykonává dohled nad správci podle § 15 ZISIF. Ti mají vůči ČNB pouze povinnost registrace ve veřejném seznamu vedeném ČNB, ale ČNB neověřuje správnost údajů zaslaných pro registraci. Samotná činnost správce či jeho investiční strategie nepodléhá schvalování dohledu ze strany ČNB, správci nedostávají od ČNB žádnou licenci a ČNB jejich činnost dále nekontroluje!

Správci podle § 15 nesmějí shromažďovat prostředky od veřejnosti, nýbrž pouze od uzavřeného okruhu cca 20 osob nebo od tzv. kvalifikovaných investorů. Investor, který by splnil podmínky pro status tzv. kvalifikovaného investora, na sebe navíc dobrovolně přebírá výrazně vyšší riziko než klasický drobný investor a do značné míry se tak de facto vzdává ochrany spotřebitele.

Někteří správci podle § 15 se snaží často nalákat investory pochybnými praktikami. Mezi ně může patřit například přílišné poukazování na registraci v seznamu ČNB a na zasílání pravidelného ročního reportingu ČNB. Ani jedno z uvedeného pro investora nemá přínos ve smyslu snížení rizika jeho investice, naopak by to mělo sloužit jako indikátor, že správce chce registraci u ČNB či zasílání reportingu pouze využít ke zvýšení důvěry potenciálních investorů. V některých případech je dokonce ČNB neprávem uváděna mezi obchodními partnery správců podle § 15!

Role ČNB v případě správců podle § 15:

  • vést jejich seznam
  • kontrolovat, zda majetek pod správou nepřekročil zákonný limit
  • shromažďovat podněty veřejnosti na neoprávněnou činnost „patnáctkářů“
  • v návaznosti na podání veřejnosti dbát, aby tito správci nevytvářeli klamavý dojem, že jsou dohlíženým subjektem
  • vysvětlovat rozdíl mezi subjekty dohlíženými a nedohlíženými ČNB