Česká národní banka mezi minulostí a přítomností

Osm let po vydání knihy prof. Františka Vencovského o historii měnové politiky na území českého státu od počátku 10. století až do dnešní doby se Česká národní banka rozhodla vydat další reprezentativní publikaci pod názvem „Centrální bankovnictví v Českých zemích“. Jejími autory jsou Jiří Novotný a Jakub Kunert a je zaměřena na historii centrálního bankovnictví od vzniku Československé republiky v roce 1918. Publikace vyšla v nákladu 2 500 českých a 1 000 anglických výtisků a pro veřejnost bude k dispozici v knihovně ČNB, v krajských a vědeckých knihovnách a knihovnách vysokých škol. Oba autoři se jako zaměstnanci Archivu ČNB ve své publikační činnosti již řadu let zaměřují na výzkum dějin bankovnictví.

Cílem autorů bylo především nastínit historii české bankovní soustavy a jejích vrcholných institucí, tj. centrálních cedulových bank v kontextu geneze úvěrové soustavy Českých zemí a Československa. Proto také její první část obsahuje ve stručném přehledu vývoj českého bankovnictví od jeho prvních krůčků ve druhé polovině 19. století. Ukazuje tak, jak české bankovnictví, vzniklé na pevných základech zmohutnělého českého lidového peněžnictví, postupně převzalo klíčovou roli v úvěrovém systému Českých zemí a později i Československa. Přibližuje i jeho fungování ve stínu okupace a v době obnoveného Československa, kdy došlo k jeho koncentraci bez ohledu na skutečné potřeby československého hospodářství. Jako konečné datum této části publikace zvolili autoři rok 1950, kdy byla vytvořena Státní banka československá jako monobanka, která v sobě absorbovala funkce jak centrálního, tak komerčního bankovnictví. Vývoji bank působících v jejím stínu se autoři věnovali v rámci textu o historii Státní banky československé. Výklad v této části je doplněn o vysvětlení historie cedulové banky v době habsburské monarchie a o krátké biogramy jedenácti významných českých bankovních manažerů.

Těžiště publikace však spočívá ve výkladu o historii centrálního bankovnictví v Českých zemích a Československu. V ní se autoři snažili sledovat institucionální vývoj jednotlivých cedulových ústavů počínaje Bankovním úřadem ministerstva financí a Českou národní bankou konče. Publikace ukazuje, jak se nově zrozený československý stát musel vypořádat s problematickou měnovou situací po I. světové válce a jakou úlohu sehrál Bankovní úřad ministerstva financí při konstituování Národní banky Československé. Právě základy vystavěné Bankovním úřadem se pak staly pilíři, na kterých stála i v roce 1926 ustavená Národní banka Československá. Kniha pak provází celou dobou její existence se všemi zvraty danými mimořádnými hospodářskými a politickými událostmi (velká hospodářská krize, okupace, obnovení Československa, únorový převrat 1948), které dramaticky ovlivnily vývoj celé české a československé společnosti. Autoři se zde snažili o podání maximálně uceleného obrazu instituce, která hrála významnou úlohu i v evropském kontextu.

Následující kapitola je věnována Státní bance československé. Publikace zde klade důraz na její organizační vývoj v průběhu let 1950 až 1993 a podrobněji se věnuje některým specifickým oblastem její působnosti a jejich změnám jako bylo úvěrování, měnová politika a platební styk a všímá si jejího postavení v systému plánované ekonomiky. Část publikace o České národní bance klade hlavní důraz na proces rozdělení československé měny a Státní banky československé a pokračuje vysvětlením hlavních funkcí vzniklé nezávislé centrální banky – tedy ČNB. Autoři si nevytkli konečné datum, ke kterému by se publikace měla vztahovat, a stanovili jen určitý rámec konce minulého století tak, aby bylo možno poukázat na hlavní vývojové tendence v historii České národní banky.

Hlavní text doprovázejí dvě kapitoly doplňující pohled na centrální banku. V první z nich představují autoři jednotlivé vrcholné představitele centrálního bankovního ústavu v chronologickém pořadí. Druhá kapitola pak zachycuje proměny a současnou podobu sídla centrální banky v průběhu již devadesáti let její existence a představuje budovy jejích současných poboček.

Významnými devizami knihy jsou velmi kvalitní grafické ztvárnění a přiložené CD, které obsahuje jednak celou obrazovou přílohu tiskové podoby publikace ve vyšší tiskové kvalitě a jednak naskenované unikátní dokumenty z Archivu ČNB, které dokumentují její historii a tak vhodně doplňují text knihy.

Předkládaná publikace se snaží o komplexní institucionální pohled, který je opřen o podrobné studium zákonných norem, rozsáhlého archivního materiálu zejména z Archivu ČNB a v neposlední řadě i literatury. Její autoři se snažili nabídnout odborné i laické veřejnosti objektivní pohled na historii centrálního bankovnictví v Českých zemích.

ČNB mezi minulostí a přítomností - recenze publikace, Bankovnictví, 27.1.