Strategie Evropa 2020

Základním dokumentem ke Strategii je sdělení EK z března 2010 „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, které vychází z konzultačního dokumentu Komise vydaného v listopadu 2009 a následné veřejné konzultace. Strategie Evropa 2020 navazuje na Lisabonskou strategii a měla by zajistit růst a konkurenceschopnost EU. Základem je pět měřitelných cílů, kterých má být v EU dosaženo do roku 2020:

  • zvýšit zaměstnanost ve věkové kategorii 20-64 let na 75 %;
  • investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP;
  • snížit energetickou náročnost ekonomiky o 20 %, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu na 20 % a snížit emise skleníkových plynů o 20 %, tj. tzv. cíle „20-20-20“;
  • zvýšit podíl mladých lidí ve věku 30-34 let s vysokoškolským vzděláním na nejméně 40 % a snížit počet žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém pod 10 %;
  • snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 miliónů.

Na hlavní cíle navazuje 7 tzv. vlajkových iniciativ, v rámci kterých jsou na komunitární úrovni i úrovni členských států vytyčeny cíle a nástroje k jejich dosažení. Vlajkové iniciativy představovala EK postupně do ledna 2011.

Evropská komise v dubnu 2010 navrhla Integrované směry hospodářské politiky, které členským státům slouží jako vodítko při stanovení národních cílů. Na jednání Evropské rady v červnu 2010 byla Strategie Evropa 2020 schválena jako celek a členské státy byly vyzvány ke stanovení svých národních cílů. Provádění Strategie bude od roku 2011 úžeji koordinováno s hospodářskými politikami v rámci tzv. Evropského semestru, který přinese propojení Paktu stability a růstu a Strategie Evropa 2020.

Na národní úrovni je implementace Strategie Evropa 2020 prováděna prostřednictvím tzv. Národního programu reforem. V něm si každý členský stát definuje opatření na národní úrovni vedoucí ke splnění cílů Strategie Evropa 2020. Národní program reforem bude každoročně aktualizován dle harmonogramu evropského semestru.