Dočasná výjimka pro zavedení eura

Ustanovení o dočasné výjimce (derogaci) podle čl. 139-140 Smlouvy a problémy s plněním konvergenčních kritérií potenciálně vedly k možnosti vytvoření tzv. vícerychlostní Evropy, což by v konečných důsledcích znamenalo vytvoření zón s větší a menší mírou integrace.

Tato možnost, do té doby spíše teoretická, byla posílena ještě v průběhu tvorby a schvalování Maastrichtské smlouvy, kdy Velká Británie a návazně i Dánsko prosadily požadavek na trvalou výjimku (opt-out) pro zavedení jednotné měny. V jejich případě se tedy nebude postupovat k jednotné měně automaticky po splnění konvergenčních kritérií, ale na základě jejich požadavku. Problém více rychlostí se – kromě rozdílného vnímání potřeby fiskální odpovědnosti v zemích tzv. jižního a severního křídla EU – zintenzívnil ještě i v souvislosti s rozšířením EU na začátku nového tisíciletí.