Pravidla veřejného hlasování k soutěži o „Cenu ČNB“

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel pro veřejné hlasování k soutěži o „Cenu ČNB“.

I. Název

 1. Veřejné hlasování k soutěži o „Cenu ČNB“ (dále jen „Hlasování“).

II. Pořadatel

 1. Pořadatelem Hlasování je Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ: 48136450 (dále jen „Pořadatel”).

III. Termín a rozsah

 1. Hlasování probíhá v termínu od 31. května do 14. června 2017, a to na území České republiky.

IV. Princip Hlasování

 1. Hlasování probíhá na webových stránkách České národní banky na adrese:
  /cs/o-cnb/cena-cnb-2017/cena-cnb-hlasovani-skoncilo/
 2. Cílem účastníka (hodnotitele) Hlasování je vybrat prostřednictvím webového formuláře z 10 zveřejněných esejí na dané téma tu nejlepší esej .
 3. Výsledné pořadí sestavené na základě obdrženého počtu hlasů přidělených jednotlivým esejím veřejností bude porovnáno s hlasováním odborné poroty z ČNB. V případě rovnosti pořadí rozhodne hodnocení ČNB.
 4. Každý účastník Hlasování (hodnotitel) se může hodnocení účastnit pouze jednou během soutěžního období.
 5. Po skončení Hodnocení bude vybrán jeden z hodnotitelů, který dal svůj hlas vítězné eseji, a bude vyzván k převzetí výhry, kterou je bankovková drť.

V. Výhra

 1. Výhrou pro hodnotitele je bankovková drť.
 2. Výherce bude kontaktován Pořadatelem nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení Hlasování.
 3. Výhra bude výherci zaslána poštovní zásilkou nebo osobně předána na adrese Pořadatele.

VI. Podmínky účasti

 1. Účastníkem Hlasování může být pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje a splní pravidla Hlasování, a která není z účasti na Hlasování vyloučena.
 2. Z účasti na Hlasování jsou automaticky vyloučeni zaměstnanci Pořadatele.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z Hlasování jakéhokoliv účastníka Hlasování dle vlastního uvážení.
 4. Z Hlasování jsou vyloučeni všichni účastníci Hlasování, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
 5. V případě, že se výherce stane osobou vyloučenou z Hlasování, výhra mu nebude předána.

VII. Práva a povinnosti Pořadatele

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty; dále si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla Hlasování, včetně doby její platnosti, či Hlasování ukončit.
 2. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, že výherce nebude na uvedené adrese zastižen. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.
 3. Pořadatel Hlasování si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu Hlasování bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího, pokud jeho jednání při Hlasování bude v rozporu s oprávněnými zájmy Pořadatele nebo jiných soutěžících nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

VIII. Osobní údaje

 1. Účastník Hlasování uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, výlučně však za účelem řádného fungování Hlasování, tj. zejména za účelem předání výhry.

IX. Pravidla, rozhodné právo

 1. Úplná a aktuální pravidla Hlasování jsou po celé hlasovací období dostupná na adrese:
  /cs/o-cnb/cena-cnb-2017/pravidla-verejneho-hlasovani/
 2. Ohodnocením eseje dle článku IV. těchto pravidel každý účastník Hlasování vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a přistupuje na ně.
 3. Rozhodnutí Pořadatele bude ve všech směrech konečné a závazné; na zpochybňování rozhodnutí Pořadatele ze strany účastníka Hlasování nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo svá rozhodnutí nevysvětlovat ani neodůvodňovat.

X. Další ustanovení

 1. Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k Hlasování mohou být adresovány pouze na adresu Pořadatele media@cnb.cz .

V Praze, dne 30. 5. 2017