Využití archivu veřejností

Provoz badatelny Archivu ČNB od 29. listopadu 2021

V Badatelně je možná současná přítomnost maximálně dvou návštěvníků. Návštěva Badatelny je možná pouze po předchozí rezervaci. Vstup bude umožněn pouze těm návštěvníkům, kteří se prokážou jedním z uvedených dokladů:

 • potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, od něhož uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž osoba, jež prodělala onemocnění, je bez klinických příznaků onemocnění COVID-19,
 • u osoby mladší 18 let, osoby, která se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci, nebo osoby, u níž neuplynula doba 14 dnů od dokončení očkování, potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, provedeném nejvýše před 72 hodinami.

Pro pohyb ve všech prostorách ČNB platí povinnost mít nasazené osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Archiválie uložené v Archivu České národní banky mají zásadní význam pro studium hospodářských dějin českých zemí. Archiv České národní banky vlastní jedinečné archivní fondy, které dokumentují vývoj bankovní soustavy, jednotlivých bank, makroekonomických procesů, vývoj jednotlivých průmyslových odvětví a průmyslových závodů působících na území České republiky v jednotlivých časových údobích. Mnohé archivní dokumenty se vztahují také k politickým, sociálním a kulturním záležitostem 19. a 20. století. V archivu jsou také soustředěny významné dokumenty z období německé okupace v letech 1939–1945.

Archiválie může při respektování platných právních norem využívat každý, a sice přímým studiem archiválií v badatelně archivu nebo formou rešerší na základě písemné žádosti o povolení studia zaslané na adresu:

 • Česká národní banka
  Sekce správní
  Odbor Návštěvnické centrum ČNB
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1

Ke studiu jsou do badatelny archivu zdarma zapůjčovány archiválie, s výjimkou písemností mladších 30 let a písemností, které by ohrozily práva žijících osob. V zájmu ochrany archiválií nelze nahlížet do archiválií nezpracovaných.

Badatelna archivu České národní banky je umístěna v budově České národní banky v Praze 1, Na příkopě 28. Studium archivních dokumentů v badatelně je upraveno badatelským řádem archivu (pdf, 145 kB) České národní banky. Zájemce o studium v archivu musí vyplnit badatelský list a při každé návštěvě předložit průkaz totožnosti.

Badatelské hodiny: Po – Čt: 8.00 – 16.00 hod., Pá: 8.00 – 14.00 hod.

Vyžádaný archivní materiál je příslušným archivářem připraven v badatelně archivu v dohodnutém termínu. Tyto písemnosti nelze zapůjčit mimo badatelnu a studovat je lze pouze osobně.

K archivním fondům existují archivní pomůcky (inventáře, rejstříky), v analogové a elektronické podobě.

Archiv České národní banky zpracovává formou rešerší písemné požadavky institucí i soukromých osob, které se týkají poskytování informací ze zpracovaných archivních fondů. Tato služba, včetně zasílaní kopií vyhledaných písemností je poskytována za úplatuCeník služeb (pdf, 132 kB).