Knihovna Archivu ČNB

Archiv České národní banky disponuje mimo svých archivních fondů také rozsáhlou knihovnou, kterou získal po právních předchůdcích České národní banky. V rámci knihovního fondu je možné nalézt literaturu, která se tematicky vztahuje k hospodářským a zejména bankovním dějinám, a dále pak k ekonomickým a právním vědám.

Součástí knihovního fondu je rozsáhlá sbírka dobových příruček, jako byly Compass, Finanzielles Jahrbuch (1869 - 1944), Československé (Pražské) burzovní papíry (1924 - 1942), Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften (1912 - 1941) nebo Sailing’s Börsenjahrbuch (1891 - 1932). Vedle toho z oblasti právní nelze opominout ani sbírky zákonů z oblasti Českých zemí a Rakouska z let 1849 až 1949 a dále pak jednotlivé sbírky soudních rozhodnutí. Z oblasti právní knihovna obsahuje i kompletní sbírku Úředního listu Československé republiky za léta 1921 až 1960.

Význam archivní knihovny podtrhují i sbírky novin a časopisů, které se tematicky věnují právním (Prager Archiv, Právník, Všehrd) a bankovně technickým otázkám (Obzor Národohospodářský, Peněžní revue, Účetní listy, Finanční právník, Archiv peněžní prakse a Právní prakse). Vzhledem k zájmu některých právních předchůdců ČNB o speciální témata se ve fondu nalézají i časopisy s tématikou legionářskou (Československý legionář, Moravský legionář, Legie, V Boj! a Družina), zemědělsko-družstevní (Zemědělské družstevní listy), burzovní (Peněžní bursa, Finanční kurýr) a hostinské (Hostimil). Z denního tisku fond obsahuje Národní listy (1926 - 1938) a Čsl. sjednocení (1920).

V inventáři knihovny archivu je možné nalézt i noviny a časopisy, které vznikaly z vlastní činnosti bankovních ústavů a jejich úředníků. Ucelenou řadu představuje komplet časopisů jejichž původcem byli úředníci Živnostenské banky a Státní banky československé (Věstník úředníků Živnostenské banky, Tribuna, Časopis zaměstnanců Státní banky, Za socialistickou banku, Hlas banky, Československé banky a Bankovnictví). Z publikační činnosti jiných ústavů československého peněžnictví je to potom Hlas úředníků Pragobanky, PSP nebo Časopis spolku úřednictva poštovní spořitelny v Praze. Vlastní časopiseckou produkci jednotlivých bankovních ústavů reprezentují v knihovním fondu ČNB Zprávy Národní banky Československé, Věstník Poštovní spořitelny nebo Finanční listy.

Archiv České národní banky se snaží o maximální aktuálnost své knihovny ve vztahu k historickému a ekonomickému bádání a proto úzce kooperuje s odbornou knihovnou ČNB, s níž pravidelně konzultuje nákup svých publikací i publikací pro ni. Knihovna však nerozšiřuje své fondy jen nákupy, ale i prostřednictvím darů, vlastní publikační činností a recenzováním nejnovější literatury z oblasti bankovních, finančních a hospodářských dějin.