EABH – Evropská asociace pro bankovní a finanční historii (European Association for Banking and Financial History e.V.)

V roce 2003 byl Archiv ČNB přijat za řádného člena Evropské asociace pro bankovní historii - EABH ( European Association for Banking History e.V.). Tato asociace byla ustavena již v listopadu 1990. Zpočátku působila jako nadnárodní vědecké centrum, které sdružovalo odborníky a odborná pracoviště archivů především centrálních bank a významných komerčních bankovních ústavů (např. Deutsche Bank, Frankfurt nad Mohanem, BNB Paribas, Paříž, Societé Géneral Paříž, ABN AMRO Bank N.V. Amsterodam) členských zemí Evropské Unie. V roce 2004 se Evropská asociace, vzhledem ke strukturálním změnám v globalizujícím se finančním sektoru, rozšířila o zástupce archivů významných finančních a pojišťovacích institucí zemí EU (např. ING Group, Amsterodam, Weiss Re, Curych nebo UBS AG, Curych). V souvislosti s rozšířením náplně této instituce došlo i ke změně jejího názvu (European Association for Banking and Financial History), zatímco dosavadní zkratka zůstala stejná (EABH). V současné době je oficiálním členem této instituce téměř 80 bankovních a finančních institucí z 28 zemí Evropy. Na činnosti asociace zároveň participuje i několik mezinárodních finančních institucí, jako je Evropská centrální banka, Banka pro mezinárodní zúčtování nebo Evropská investiční banka (www.bankinghistory.de).

S EABH úzce spolupracují vědečtí pracovníci z oboru ekonomie, historiografie a archivnictví členských států EU, ale i mimoevropských zemí, zejména USA a Japonska.

Za svoji práci na poli propagace bankovních dějin byla EABH v roce 2001 oceněna jednou z nejvýznamnějších evropských cen za kulturu – European Culture Prize.

Ústředí Evropské asociace sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Jejím předsedou je v současné době prof. Hugo Bänziger. EABH je metodickým centrem pro zpracování dějin jednotlivých centrálních bank a v podstatě i celého evropského finančního sektoru.

Asociace pořádá každoročně mezinárodní konference a workshopy s předem určenou tematikou, jež se zaměřuje na vývoj a úlohu všech složek bankovní a spořitelní sféry v mezinárodním měřítku. Snahou evropské asociace je i celoživotní vzdělávání archivářů bank, pro které pořádá archivní kurzy zaměřené na oblast spisové a archivní služby v podmínkách peněžního sektoru.

Archiváři ČNB se od roku 1994 pravidelně zúčastňují výročních konferencí EABH a aktivně spolupracují při zpracování zadaných odborných témat. Archiv ČNB byl například pověřen zpracováním rozsáhlého materiálu o bankovní krizi v ČSR na počátku 20. let minulého století. Prostřednictvím věstníku Evropské asociace (Bulletin EABH) se archiv ČNB také snaží informovat evropskou badatelskou veřejnost o literatuře čerpající z archivních dokumentů spravovaných Archivem České národní banky.

Přehled prací přednesených nebo publikovaných archiváři ČNB v rámci EABH:

  • Novotný Jiří, Politique déflationisté et instituts d´emission centraux en Tchécoslovaquie, 1999
  • Novotný Jiří, The Guide about the structure the archives network in the Czechoslovak Republic, EABH Bulletin 2001
  • Novotný Jiří – Šouša Jiří, The Crisis and Rescue of Czech Banking System, EABH Bulletin 2004
  • Kunert Jakub, Butcher's bank in Prague (1921–1941), EABH Bulletin 1/2005
  • Kunert Jakub, In-house Journals in Czechoslovakian Banks, 1918 – 1993, In: Bonin Hubert – Baruh Lorans Tanatar (eds.), Company Journals in Banks and Insurance Companies: History and Recent Developments. Frankfurt am Main 2008, pp. 11 – 31.
  • Kunert, Jakub: Central Banking in the Czech Lands. In: EABH Bulletin 1/2009. Frankfurt am Main 2009. p. 72 – 73
  • Kunert, Jakub: EABH Survey. In: EABH Bulletin 1/2010. Frankfurt am Main 2010. p. 5.
  • Kunert Jakub: State of Archiving and Financial Archives in the Czech Republic. Text pro EABH CCMTF 2010.
  • Kunert Jakub: Records management and archives as a tool of corporate governance. The case of Czech banks 1918–2010, in: Elferink Ingrid – Mooij Joke – Jong, Abe de – Perlinge, Anders, Corporate governance in financial institutions. Historical developments and current problems. Frankfurt am Main 2011, pp. 216–244.
  • Jakub Kunert – Helena Sedláčková, Archival Sources on the History of Banks Employees in the Archive of the Czech National Bank, In: Melanie Aspey – Jakub Kunert – Roger Nougaret (eds.), Archives and the People. Recording Working Life in Financial Institutions, Frankfurt 2014, s. 81 – 110.