Jak se bankovní rada rozhoduje?

Bankovní rada zasedá osmkrát do roka, začátkem měsíců únor, květen, srpen a listopad a koncem měsíců březen, červen, září a prosinec. Jednání bankovní rady začíná v devět hodin ráno projednáváním Situační zprávy, která je bankovní radě předložena Sekcí měnovou a statistiky vždy s předstihem několika dní. Bankovní rada je dále pro své jednání vybavena Měnověpolitickým doporučením Sekce měnové a statistiky a stanoviskem jednoho ze svých poradců k Situační zprávě. Měnověpolitické doporučení obsahuje argumenty pro nastavení vyšších, resp. nižších úrokových sazeb oproti vyznění základního scénáře aktuální prognózy, a doporučení Sekce měnové a statistiky ohledně optimálního měnověpolitického opatření a jeho komunikace.

Projednávání Situační zprávy na zasedání bankovní rady je zahájeno prezentacemi Sekce měnové a statistiky, v nichž jsou shrnuty hlavní myšlenky a vyznění prognózy, předložené Situační zprávy a Měnověpolitického doporučení. Prezentace jsou zakončeny formulací vlastního doporučení Sekce měnové a statistiky bankovní radě v oblasti bezprostředního nastavení úrokových sazeb a komunikace. 
Po skončení prezentací členové bankovní rady pokládají doplňující dotazy. Poslední fází jednání bankovní rady je uzavřená diskuze jejích členů o rizicích a nejistotách aktuální prognózy a celkových měnověpolitických souvislostech, která vyústí v hlasování o měnověpolitickém opatření. Toto hlasování nemusí být vždy jednotné a konečné rozhodnutí se může lišit jak od vyznění aktuální prognózy, tak i od měnověpolitického doporučení Sekce měnové a statistiky.

Odhlasované opatření je neprodleně zveřejněno formou tiskové zprávy a vysvětleno a komentováno na odpolední tiskové konferenci, na které je též zveřejněn poměr hlasování. Podrobnější popis diskuze bankovní rady vedoucí k danému rozhodnutí je zveřejněn s odstupem osmi dní v záznamu z jednání bankovní rady. Tento záznam také uvádí jmenovité hlasování členů bankovní rady o změně úrokových sazeb. Při příležitosti zveřejnění nové čtvrtletní prognózy ČNB (v únoru, květnu, srpnu a listopadu) je na tiskové konferenci v den rozhodnutí a na webových stránkách ČNB zveřejněna také prognóza budoucího vývoje klíčových ekonomických veličin (celková inflace, měnověpolitická inflace, HDP a trajektorie úrokových sazeb konzistentních s prognózou).Úplný zápis z jednání bankovní rady je spolu se Situační zprávou zveřejňován s odstupem šesti let.