Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 30. listopadu 2006

Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér L. Niedermayer (opustil jednání z důvodu své účasti na telekonferenci Generální rady ECB; nezúčastnil se hlasování), viceguvernér Singer, vrchní ředitelka M. Erbenová, vrchní ředitel J. Frait, vrchní ředitel R. Holman, vrchní ředitel P. Řežábek

Bankovní radě byla předložena listopadová situační zpráva, která analyzuje nové informace a vyhodnocuje rizika říjnové makroekonomické prognózy.


Říjnový meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 1,3 % byl oproti prognóze nižší o 0,3 procentního bodu. Na této odchylce se přibližně ve stejné míře podílel nižší než očekávaný růst cen potravin a nižší korigovaná inflace bez pohonných hmot. Vývoj regulovaných cen, odhad dosavadních dopadů změn nepřímých daní a vývoj cen pohonných hmot zhruba odpovídal predikci. Nově schválené zákony o spotřebních daních na tabákové výrobky povedou k tomu, že pro rok 2007 bude dopad změn nepřímých daní na inflaci o zhruba 0,3 až 0,4 procentního bodu nižší, než předpokládala prognóza. Další zvýšení spotřebních daní pak bude přesunuto z roku 2007 do roku 2008. Aktuální růst cen průmyslových výrobců a cen zemědělských výrobců jsou oproti předpokladům predikce rovněž nižší.

Nově dostupné údaje o vývoji reálné ekonomiky nenaznačují významná rizika předpovědi ekonomické aktivity, která pro čtvrté čtvrtletí očekává další zpomalení meziroční růstu HDP na 5,4 %. Reálný růst tržeb v maloobchodu si i přes mírné zpomalení udržel ve třetím čtvrtletí v souladu s prognózou vysokou meziroční dynamiku. Průmyslová i stavební výroba si rovněž ve třetím čtvrtletí udržují vysoká tempa růstu. Růst investičních dovozů a zvýšená dynamika dlouhodobých úvěrů naznačují v porovnání s předpovědí mírně vyšší tempo růstu investic, oproti tomu stávající údaje o platební bilanci znamenají riziko vyššího záporného deficitu čistých vývozů. Zatímco se míra nezaměstnanosti vyvíjela v souladu s prognózou, růst zaměstnanosti byl oproti očekávání nižší a to především v odvětví služeb a ve stavebnictví. Nižší než očekávaný růst mezd v ekonomice rovněž působí ve směru nižších nominálních jednotkových nákladů práce a pomalejšího růstu disponibilních příjmů domácností. 

Po prezentaci situační zprávy bankovní rada diskutovala rozložení rizik oproti předpokladům říjnové predikce. Bankovní rada se shodla na tom, že se rizika vyskytují na protiinflační straně. V této souvislosti však bylo také uvedeno, že se může jednat o souběh několika dočasných protiinflačních šoků. Bankovní rada by tak v této situaci neměla reagovat ukvapeně.

V rámci hodnocení naplňování vnějších předpokladů prognózy se bankovní rada věnovala dopadům nižších cen ropy a nedávnému zhodnocení kurzu eura vůči dolaru. Bylo uvedeno, že zatímco se v minulosti tyto dva faktory promítaly do korunových cen ropy často protisměrně, nyní působí oba protiinflačně. Někteří členové bankovní rady hodnotili rizika možných negativních dopadů zhodnocování eura vůči dolaru na ekonomický vývoj v eurozóně.

V souvislosti s nižším než očekávaným růstem cen potravin v říjnu byly diskutovány také dlouhodobější faktory, ovlivňující cenový vývoj v této oblasti. Byla zde diskutována závislost cen potravin v indexu spotřebitelských cen na cenách zemědělských výrobců, konsolidace obchodních řetězců na jedné straně i výrobců potravin na straně druhé a vliv rozšířených možností exportu potravin na trhy EU. Zazněl názor, že ceny potravin mohou být ovlivněny přistoupením dvou zemí s velice silným agrárním sektorem k EU v roce 2007.
Bankovní rada se dále věnovala diskuzi o kurzovém vývoji. Bylo konstatováno, že současné zhodnocení koruny může v nejbližších měsících znamenat dodatečná protiinflační rizika pro vývoj korigované inflace bez pohonných hmot. Oproti tomu zazněly názory, že současné zhodnocení kurzu není zcela podloženo ekonomickými fundamenty. Především horší vývoj běžného účtu platební bilance, způsobený i větším objemem vyplácených dividend, může vést k opětovnému znehodnocení koruny.

Členové bankovní rady rovněž diskutovali růstový výhled v zahraničí. V této souvislosti bylo diskutováno, že pro budoucí inflaci je spíše než velikost přehodnocení očekávání ohledně ekonomického růstu důležité rozložení této změny mezi změnu dynamiky potencionálního produktu a mezeru výstupu. Někteří členové bankovní rady vyslovili hypotézu, že vzhledem k zhodnocování eura vůči dolaru může být nedávné přehodnocení růstového výhledu směrem vzhůru spíše projevem vyššího růstu potenciálu.

Po projednání situační zprávy bankovní rada jednomyslně rozhodla ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 2,50 %.

 

Zapsal: Michal Hlaváček, poradce bankovní rady

Případné komentáře je možno směřovat na e-mailovou adresu autora: michal.hlavacek@cnb.cz