Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 11. července 2002

Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér O. Dědek, viceguvernér L. Niedermayer, vrchní ředitelka M. Erbenová, vrchní ředitel P. Štěpánek

Pravidelné jednání bankovní rady bylo mimořádně věnováno diskusi o měnově-politických otázkách, která byla iniciována informacemi o prudkém zhodnocení kurzu koruny v průběhu předchozích dní. Bankovní rada zahájila jednání posouzením aktuálního ekonomického vývoje a zejména rizik, které posílení kurzu s sebou přináší. Zrychlení posilování kurzu koruny vyvolalo diskusi, zda by případný odklad posouzení vzniklé situace až na řádné jednání o měnověpolitických otázkách nemohl umocnit negativní dopady silné měny na ekonomiku. V tomto kontextu byly diskutovány dvě možné reakce na stávající kurzový výkyv.

První zvažovanou možností byla okamžitá reakce. Bylo řečeno, že i dočasný kurzový výkyv může být pro ekonomiku nákladný, pokud dojde v jeho důsledku ke ztrátě výrobních kapacit. Dále bylo řečeno, že dostupná agregovaná data potenciální negativní dopady silné měny neodrážejí, ale dílčí údaje jisté signály již vysílají a rychlá reakce ze strany centrální banky by mohla negativní dopady zmírnit.

Bankovní rada v této souvislosti diskutovala, jakou roli sehrává kurz v rámci strategie inflačního cílování. Opakovaně zaznělo, že diskuse o kurzu neimplikuje v žádném případě sníženou roli inflačního cíle. Vzhledem k otevřenosti ekonomiky se výraznější kurzové pohyby promítají do vývoje agregovaných ekonomických veličin včetně inflace. Bylo konstatováno, že stávající kurzový vývoj jasně ukazuje, že v červenci dojde ke korekci jednoho z podstatných předpokladů prognózy inflace, a právě proto je třeba zvážit měnově-politickou reakci. V tomto kontextu byly devizové intervence označeny za legitimní nástroj měnové politiky, jehož účinnost závisí na efektivitě trhu.

Druhou zvažovanou možností bylo odložení rozhodnutí o případných opatřeních na řádné jednání bankovní rady o měnověpolitických otázkách. Bylo uvedeno, že na řádném jednání bude dostupná nová čtvrtletní prognóza ekonomického vývoje, jejíž zveřejnění by mohlo zvýšit efektivnost přijatých opatření. Zazněl také názor, že intervence nemusí být dostatečně efektivní, nebudou-li doprovozeny snížením sazeb a nebudou-li součástí ucelenější strategie.

Bankovní rada se shodla na tom, že problém silné měny je natolik závažný, že není možné, aby jej řešila pouze centrální banka prostřednictvím použití měnověpolitických nástrojů. Za cennou byla označena spolupráce s vládou v oblasti sterilizace dopadů přílivu privatizačních a jiných devizových příjmů státu. Kurzový vývoj je ale také úzce propojen s nastavením fiskální politiky. Výraznější koordinace hospodářských politik je proto i s ohledem na kurzový vývoj žádoucí.

Bankovní rada ČNB rozhodla ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB na stávající výši v poměru hlasů čtyři ku jedné. Jeden člen bankovní rady hlasoval pro snížení sazeb o 0,5 procentního bodu. Bankovní rada zároveň rozhodla o provádění intervencí s využitím aktuálních podmínek na devizovém trhu.

Zapsala: Kateřina Šmídková, poradce bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na e-mailovou adresu autora: Katerina.Smidkova@cnb.cz