Záznam z mimořádného jednání bankovní rady ČNB ze dne 21. ledna 2002

Přítomni: Guvernér doc. Ing. Z. Tůma, CSc., viceguvernér RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitelka Ing. M. Erbenová, Ph.D., vrchní ředitel doc. Dr. Ing. J. Frait, vrchní ředitel Ing. P. Racocha, MIA, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek. CSc.

Bankovní rada diskutovala vývoj kurzu koruny a změny v měnových podmínkách v období po zasedání vlády dne 16.1. 2002, na kterém byl schválen materiál 'Strategie řešení kurzových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku a dalších devizových příjmů státu". Bylo konstatováno, že vzhledem k rozsahu schválených opatření bylo pravděpodobné, že kurz se posune zpět k hladině, která by více odpovídala fundamentálnímu vývoji ekonomiky, neboť urychlené posilování koruny pozorované koncem roku 2001 bylo svázáno především s očekáváními konverze značné části devizových příjmů státu do korun.

Kurz však takto nereagoval a tím se nepřiměřeně zpřísnily měnové podmínky. Zpřísnění nastalo v situaci, kdy inflační tlaky byly nízké. V diskusi bylo dále zohledněno, že v období po zmíněném zasedání vlády došlo na devizovém trhu ke snížení likvidity. Bylo řečeno, že měnově-politická opatření vedoucí ke zmírnění měnových podmínek, pokud by byla přijata až během řádného jednání o měnových otázkách koncem ledna, by musela pravděpodobně reagovat na větší kurzovou odchylku. V diskusi bylo proto navrženo přistoupit k reakci na vzniklou situaci ihned, snížit základní sazby a toto snížení doprovodit devizovými intervencemi.

Bankovní rada ČNB rozhodla jednomyslně snížit limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB o 0,25 procentního bodu na 4,50 % a současně snížit diskontní a lombardní sazbu o 0, 25 procentního bodu na 3,50%, resp. 5,50% s účinností od 22.1. 2002. Bankovní rada zároveň rozhodla jednomyslně o provádění intervencí na devizovém trhu.

Zapsala: Mgr. Kateřina Šmídková, PhD., MA, poradce bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na e-mailovou adresu autora: Katerina.Smidkova@cnb.cz