Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 24. února 2000

Přítomni:

guvernér doc. Ing. J. Tošovský, viceguvernér Ing. O. Dědek, CSc., viceguvernér doc. Ing. Z. Tůma, CSc., vrchní ředitel Ing. M. Hrnčíř, DrSc., vrchní ředitel Ing. P. Racocha, MIA, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, CSc.

Bankovní rada vyhodnotila makroekonomický výhled a konstatovala, že většina nově dostupných ekonomických údajů je v souladu s  předpoklady inflační prognózy. Pouze výraznější posilování dolaru vyvolalo technickou změnu předpokladů. Údaje o inflaci jsou nadále v souladu s projekcí ČNB a s inflačním cílem pro rok 2000. Očekávaný mzdový vývoj a vývoj inflačních očekávání jsou s tímto cílem rovněž konsistentní.

Růst HDP bude tažen mírným růstem domácí poptávky, což se může projevit i mírným zhoršením schodku obchodní bilance. K růstu HDP může přispět také dynamizace zahraniční poptávky. Bylo konstatováno, že ponechání sazeb na stávající výši je adekvátní reakcí na tento makroekonomický výhled.

Bankovní rada rovněž diskutovala další problémové okruhy. Bylo navrženo používat kromě standardních pohledů na fiskální vývoj rovněž indikátor salda veřejných rozpočtů odvozený dle Maastrichtské metodiky. Tato metodika umožňuje posuzovat salda veřejných rozpočtů konsistentně s přístupy uplatňovanými v EU. Bylo zmíněno, že zatímco větší podniky obchodující se zahraničím nemají zpravidla problémy s přístupem k úvěrům, některé podniky orientované na domácí trh byť i prosperující mají obtíže se získáváním kapitálu. Tento problém má strukturální povahu a není možné ho řešit nástroji měnové politiky.

Bankovní rada se rovněž zabývala souvislostmi vývoje platební bilance, devizového kurzu a měnově-politické reakce. Byly klasifikovány tři typy možného přílivu kapitálu. Příliv spojený s dokončením privatizace má jednorázový vliv, na který je možno - pokud si to makroekonomické podmínky vyžadují - reagovat devizovými intervencemi a zřízením zvláštního účtu, který pomůže rozložit dopady použitých privatizačních výnosů v čase. Příliv přímých zahraničních investic, často spojený s investicemi na zelené louce, přispívá-li k růstu produktivity, nemusí i přes průvodní zhodnocování kurzu zhoršit vnější nerovnováhu. V této souvislosti bylo řečeno, že flexibilita kurzu je v období konvergence k EU důležitou vlastností používané měnové strategie. Třetím typem je případný příliv spekulativního kapitálu, který by mohl být obnoven, pokud se velcí investoři budou výrazněji orientovat na rozvíjející se trhy. Přitažlivost českých aktiv se zvyšuje spravděpodobností, že ČR bude v první vlně zemí přijatých do EU.

Na závěr jednání bankovní rada jednomyslně rozhodla ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repooperace ČNB na stávající úrovni (5,25%).

Zapsala: Mgr. Kateřina Šmídková, PhD, MA, Tým měnových poradců bankovní rady ČNB. Případné komentáře je možné směřovat na e-mailovou adresu autora: Katerina.Smidkova@cnb.cz