Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 3. prosince 1998

Přítomni: Guvernér Ing. J. Tošovský, viceguvernér Ing. J. Vít, viceguvernér Ing. P. Kysilka, CSc., vrchní ředitel Ing. M. Hrnčíř, DrSc., vrchní ředitel RNDr L. Niedermayer, vrchní ředitel Ing. J. Pospíšil, CSc.
Ministr financí vlády ČR Ing. Ivo Svoboda

Na základě pravidelně předkládané situační zprávy o měnovém a hospodářském vývoji hodnotila bankovní rada ČNB nastavení parametrů měnové politiky ve vztahu k očekávanému vývoji inflace a makroekonomické situace v ČR. Všichni členové bankovní rady se shodli na tom, že existuje další prostor pro snížení úrokových sazeb. Vzhledem k současné situaci bank však nelze očekávat zásadnější změnu v úvěrové aktivitě komerčních bank.

Předmětem diskuse bylo posouzení kritérií pro určení optimální výše úrokových sazeb, jakož i identifikace hranic citlivosti měnového kursu a vývoje úsporných vkladů na změny úrokových sazeb. Rozhodování o změnách sazeb se z těchto hledisek stává v současné etapě náročnější než v minulosti. Za orientační výchozí bod pro posouzení výše reálných úrokových sazeb z nově poskytovaných úvěrů lze považovat jejich úroveň z první poloviny roku 1996.

Bankovní rada hodnotila pravděpodobnosti různých scénářů ekonomického vývoje ČR s ohledem na měnící se mezinárodní i vnitřní podmínky. Přitom vývoj, předpokládající rychlé oživení na základě růstu poptávky, označila za nejméně reálný.

Členové bankovní rady opětovně zdůraznili, že hlavní příčinou pohybu čisté inflace hluboko pod přijatým koridorem je neočekávaně prudký pokles cen surovin a potravin na světových trzích. Ekonomická situace ve světě naznačuje, že období extrémně zpomalené inflace potrvá zřejmě i po většinu následujícího roku. To rozšiřuje prostor pro flexibilní měnovou politiku v budoucnosti.

Bankovní rada vzala na vědomí aktuální informaci o snížení úrokových sazeb ve většině západoevropských zemí a hodnotí ji jako signál o existenci dlouhodobě potlačených poptávkových impulsů inflace.

Na závěr diskuse, s uvážením předložených analýz a aktuálních informací, rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně snížit limitní sazbu pro dvoutýdenní repooperace ČNB o jeden procentní bod, tj. z 11,5 na 10,5 % s účinností od 4. prosince 1998. Příští projednání zprávy o měnovém a ekonomickém vývoji v bankovní radě se předpokládá 28. ledna 1999.

Zapsal: Ing. P. Krejčí, poradce bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na emailovou adresu: research@cnb.cz