Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 19. února 1998

Bankovní rada konstatovala, že lednové cenové přírůstky byly vyšší než naznačovaly dosavadní analýzy, a to ne jenom v oblasti spotřebitelských cen, ale také v oblasti cen průmyslových a zemědělských výrobců a služeb. Krátkodobá inflační prognóza se po lednovém cenovém skoku pohybuje v horní části koridoru ročního inflačního cíle. Byl vysloven názor, že lednové zvýšení cen lze převážně vysvětlit nákladovými faktory a vzhledem k situaci v oblasti poptávky je reálné očekávat v následujících měsících korekci v meziměsíčních nárůstech cen. Někteří členové BR nicméně upozornili na riziko určité inerce v působení naakumulovaných poptávkových tlaků a z toho vyplývající možné ohrožení krátkodobého inflačního cíle.

Z pohledu vývoje domácí poptávky ve střednědobém horizontu bylo poznamenáno, že vývoj peněžní zásoby je stabilní a nezakládá vyšší budoucí dynamiku domácí poptávky. Údaje o reálné spotřebě domácností ze 3. čtvrtletí minulého roku naznačují pokles její dynamiky, nicméně tento pokles byl do značné míry způsoben cenovým pohybem. Další vývoj v této oblasti bude záviset na probíhajícím mzdovém vyjednáváním. Vyrovnanost státního rozpočtu předurčuje úroveň spotřeby vlády. Dynamika úvěrů podnikové sféře, která je zpomalena obezřetným chováním bank, nedává prostor pro akceleraci investic.

Za hlavní zdroj nejistoty v krátkodobém horizontu několika příštích měsíců byl označen mzdový a kurzový vývoj. Existovala také všeobecná shoda v tom, že s ohledem na těžkou predikovatelnost lednových náprav cen, a nutnost nepodřídit měnové rozhodování krátkodobým vlivům nelze vyvodit zdůvodnění rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb z neočekávaně vysokého meziměsíčního nárůstu cen v prvním měsíci roku 1998.

Na základě projednání ekonomické situace bankovní rada rozhodla ponechat REPO sazbu na stávající úrovni. Bankovní rada tímto svým rozhodnutím konsensuálně odmítla alternativu zvýšení úrokových sazeb, zvažovanou vzhledem k působení krátkodobých inflačních impulsů, včetně rizika prohloubení inflačních očekávání v důsledku inflačního vývoje v lednu.

Zapsal: RNDr. Tibor Hlédik, MA, Sbor poradců bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na emailovou adresu: Tibor.Hledik@cnb.cz