Systém krátkodobých dluhopisů

Systém krátkodobých dluhopisů (dále jen "SKD") provozovaný Českou národní bankou (dále jen "ČNB") je systémem, který je centrální evidencí (registrem) cenných papírů a vypořádacím systémem obchodů s cennými papíry vedenými v této evidenci. SKD vede evidenci a provádí vypořádání transakcí s cennými papíry vydávanými Českou republikou (Ministerstvem financí ČR) a splatnými do jednoho roku, krátkodobými cennými papíry vydávanými ČNB a dalšími dluhopisy s dobou splatnosti do jednoho roku. Všechny cenné papíry jsou vydávány v české měně a v zaknihované podobě.

Základní funkce SKD

SKD zajišťuje zejména evidenci cenných papírů podle jejich emitentů a vlastníků, evidenci účastníků SKD, primární prodej státních dluhopisů, dluhopisů ČNB a dalších krátkodobých dluhopisů v rámci SKD, provádění příkazů účastníků k registraci skutečností týkajících se cenných papírů v SKD, vypořádání obchodů s cennými papíry v SKD, zabezpečení splácení dluhopisů a výplaty výnosů z nich. V rámci SKD je poskytována možnost využití různých aukčních algoritmů při pokrývání objednávek investorů v aukci. Pro banky SKD zajišťuje možnost čerpání vnitrodenního úvěru, který poskytuje ČNB prostřednictvím systému CERTIS.

Účastníci SKD – agenti, klienti a custodiani

Z hlediska fungování SKD se účastníci dělí od 1. 7. 2005 na agenty, klienty a custodiany. Klienti a custodiani se účastní činností SKD prostřednictvím agentů. V závěru roku 2023 bylo registrováno 45 klientů, 15 custodianů a 85 majetkových účtů v SKD.

Klient je právnická nebo fyzická osoba, s níž uzavřela ČNB smlouvu o účtu vlastníka cenných papírů v SKD, na kterém jsou evidovány cenné papíry ve vlastnictví klienta. Klient může mít v SKD veden jeden nebo více účtů vlastníka cenných papírů. Ke každému účtu vlastníka cenných papírů má klient přístup prostřednictvím agenta uvedeného ve smlouvě.

Custodian je právnická osoba, s níž uzavřela ČNB smlouvu o účtu zákazníků v SKD, na kterém jsou evidovány cenné papíry ve vlastnictví jiných osob než custodiana (klientů custodiana). Custodian může mít v SKD veden jeden nebo více účtů zákazníků. Ke každému účtu zákazníků má custodian přístup prostřednictvím agenta uvedeného ve smlouvě. Custodian eviduje v navazující evidenci cenné papíry na účtech vlastníka.

Agent uzavírá s ČNB dohodu o přístupu ke komunikační bráně ČNB, aby měl zajištěné on-line spojení s SKD, a musí uzavřít s ČNB smlouvu o účasti v SKD. Agent musí mít vlastní účet mezibankovního platebního styku vedený v ČNB (dále jen "účet platebního styku") nebo peněžní účet u banky, která má účet platebního styku (dále jen "banka agenta"). Platby custodianů a klientů agenta jsou v rámci vypořádání zajišťovaného SKD hrazeny z účtu platebního styku agenta s uvedením příslušného peněžního účtu uvedeného ve smlouvě o účasti v SKD. Agent je na základě smlouvy o účasti v SKD oprávněn poskytovat služby jiným účastníkům - custodiánům a klientům vztahující se k jejich majetkovým účtům a získávat z SKD informace, které se jich týkají. V rámci oprávnění obsažených ve smlouvě o účasti v SKD má agent oprávnění provozovat aukční místo. Na konci roku 2023 bylo evidováno 29 agentů v SKD.

Emise cenných papírů

Pouze klient může emitovat cenné papíry v SKD. Klient, který hodlá emitovat cenné papíry, musí použít služeb agenta, který má přístup k jeho majetkovému účtu. Emitovat cenné papíry evidované v SKD může ČNB, Ministerstvo financí ČR a dále klienti, kteří mají oprávnění emitovat cenné papíry zahrnuté ve smlouvě a mají povolení ČNB k emisi. Klienti podávají v případě svého zájmu v aukci elektronické objednávky na nákup cenných papírů dané emise. V den aukce se na základě objednávek klientů prostřednictvím aukčního místa zanese do evidence SKD rozdělení cenných papírů dané emise mezi jednotlivé účastníky aukce a výnosy, za které se primární prodej v jednotlivých případech bude realizovat, podle postupu, který stanovil emitent. V den emise SKD realizuje primární prodej dluhopisů.

Vypořádání obchodů s cennými papíry

Vypořádání úplatných i neúplatných převodů cenných papírů v rámci SKD se provádí pro klienty a custodiany na základě instrukcí jejich agentů. Vypořádání úplatných převodů cenných papírů provádí SKD pro klienty a custodiany v součinnosti se systémem CERTIS (systém mezibankovního platebního styku ČNB) podle principu dodání proti zaplacení (delivery versus payment). Zahrnuje převod cenných papírů z majetkového účtu klienta – prodávajícího nebo custodiana, na kterém je evidován cenný papír prodávajícího, na majetkový účet klienta – kupujícího nebo custodiana, na kterém bude evidován cenný papír kupujícího, a úhradu dohodnuté kupní ceny kupujícím prodávajícímu.

Vypořádání cenných papírů začíná zablokováním cenných papírů na majetkovém účtu klienta nebo custodiana. Na základě zablokování je automaticky bez časového prodlení vytvořen příkaz systému CERTIS (tzv. příkaz ze třetí strany) k převodu příslušné částky z účtu platebního styku agenta kupujícího, resp. banky agenta kupujícího s uvedením příslušného peněžního účtu agenta na peněžní účet prodávajícího. Spojení mezi SKD a systémem CERTIS je plně automatizováno a příkaz je obvykle realizován během několika málo minut. Po dokončení finančního převodu je proveden převod zablokovaných cenných papírů z majetkového účtu, na kterém byl dosud evidován cenný papír prodávajícího, na majetkový účet, na kterém bude evidován cenný papír kupujícího.

Vnitrodenní úvěr pro banky

Jednou z důležitých funkčností je prostřednictvím SKD umožnit bankám, které jsou klienty SKD, možnost čerpání bezúročného vnitrodenního úvěru, který jim poskytuje ČNB pro operace v systému CERTIS. Vnitrodenní úvěr závisí na aktivitě banky, lze navyšovat a snižovat libovolně v době od zahájení účetního dne SKD (8:30) do ukončení účetního dne CERTIS (16.00). Při navyšování i vracení vnitrodenního úvěru cenné papíry zůstávají na majetkovém účtu klienta. Klient z vlastního podnětu získá úvěr tak, že dá příkaz k převedení cenných papírů ze stavu volných do stavu určeného pro vnitrodenní úvěr (stav K). Ihned poté je mu navýšen vnitrodenní úvěr v systému CERTIS. Převedením cenných papírů ze stavu K do stavu volných dává klient příkaz k vrácení vnitrodenního úvěru.

Pokud klient vnitrodenní úvěr nevrátí na základě vlastního příkazu, při ukončení účetního dne CERTIS vrací SKD vnitrodenní úvěr automatizovaně k tíži peněžního účtu banky v systému CERTIS. V případě, že zůstatek na tomto účtu nepostačuje na vrácení vnitrodenního úvěru, jsou automaticky vytvořeny instrukce lombardní repo v důsledku nesplacení vnitrodenního úvěru. (první a druhá část). První část instrukce je vytvořena automaticky, okamžitě po uzavření ukončení účetního dne CERTIS je vypořádána příslušná transakce. Na jejím základě jsou cenné papíry ve stavu K převedeny na majetkový účet ČNB. Druhá část transakce s datem vypořádání následující účetní den vzniká až po té, co je na straně ČNB doplněna lombardní sazba do příslušné instrukce, která je až do doplnění ve stavu rozpracovaná. Banka má instrukce a transakce týkající se Lombardního repa vzniklého v důsledku nesplacení vnitrodenního úvěru uvedeny v Přehledu instrukcí a v Přehledu vypořádání, může zobrazit jejich detaily, ale tyto instrukce nezadává. Transakce jsou vypořádány pouze na základě automaticky vygenerovaných instrukcí doplněných na straně ČNB a nedochází k párování instrukcí s protistranou. Vnitrodenní úvěr lze čerpat i proti zástavě cenných papírů evidovaných v CDCP.

Zabezpečení SKD

Komunikace s SKD je zabezpečena kvalifikovanými certifikáty, které jsou vydávány akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb - veřejnými certifikačními autoritami. Každý uživatel používá kvalifikovaný certifikát k digitálnímu podpisu dat zadávaných do SKD.