Informace o devizových rezervách – stav k 30. 9. 2023

Tabulka č. 1 – Devizové rezervy - aktivně spravovaná portfolia

  Tržní hodnota Průměrný výnos v rezervních měnách, p. a.
mil. EUR Podíl 5 let 3 roky 1 rok
Likviditní tranše 24 587 20,5 % 0,52 % 0,87 % 2,95 %
Investiční tranše 95 080 79,5 % 1,73 % −0,22 % 4,71 %
Celkem 119 667   0,96 % −0,04 % 4,49 %

 

Tabulka č. 2 – Rozdělení aktivně spravovaných portfolií devizových rezerv podle investičního nástroje

Druh investice Podíl
Dluhopisy 63,1 %
 – vládní 50,4 %
 – vládní agentury 6,1 %
 – nadnárodní emitenti 2,8 %
 – dluhopisy MBS a kryté dluhopisy 3,7 %
Instrumenty peněžního trhu 16,8 %
Akcie 19,1 %
Ostatní 1,0 %

 

Tabulka č. 3 – Měnová alokace devizových rezerv

Měna Podíl
EUR 49,5 %
USD 31,1 %
CAD 7,8 %
AUD 4,0 %
GBP 3,5 %
JPY 1,6 %
zlato 1,1 %
SEK 1,0 %
SDR 0,5 %
ostatní měny 0,0 %

Vysvětlivky:

 • Průměrný výnos v rezervních měnách p.a. je vyčíslen jako vážený průměr výnosu portfolií v měnách příslušných portfolií; váhami jsou podíly tržní hodnoty portfolií na celku;
 • 5 let, 3 roky a 1 rok představují klouzavá období, tedy např. období jednoho roku obsahuje údaje za poslední čtyři kvartály.
 • Dluhopisy jsou členěny na čtyři hlavní kategorie:
  1. dluhopisy emitované centrálními vládami,
  2. dluhopisy vládních agentur, tedy emitentů s úzkým vztahem k ústřední vládě, jejichž závazky jsou vládou obvykle explicitně garantovány,
  3. nadnárodní emitenti zahrnují např. BIS, IBRD, EBRD, EIB, atp.,
  4. dluhopisy MBS a kryté dluhopisy jsou dluhopisy zajištěné hypotékami (dluhopisy garantované vybranými americkými agenturami – MBS, či typicky v Evropě vydávané tzv. covered bonds).
 • Ostatní obsahuje souhrn tržní hodnoty zlata a derivátových pozic, tedy kupříkladu pozic ve futures kontraktech, úrokových a FX swapů atp.