Dodatečný kapitálový požadavek vázaný na stupeň domácí systémové významnosti banky

Michal Skořepa, Jakub Seidler

Článek se zabývá regulací bank zohledňující jejich rozdílnou systémovou významnost a navrhuje konkrétní postup výpočtu tzv. stupně systémové významnosti banky v rámci domácího bankovního sektoru. Článek dále předkládá návrh způsobu vyměření dodatečného kapitálového požadavku banky vycházejícího z odhadovaných nákladů, které by měla hrozba pádu banky na český finanční sektor a na celou ekonomiku. S využitím navrženého postupu jsou získány stupně systémové významnosti a kapitálové přirážky pro jednotlivé banky v ČR. Na základě provedených výpočtů činí nejvyšší hodnota kapitálové přirážky 4 %. Jak je však následně zdůrazněno, vyměření nenulové kapitálové přirážky nelze chápat jako signál, že banka je „příliš velká na to, aby padla“ (too big to fail) a že v případě potíží by tedy měla zajištěnou záchranu z veřejných prostředků.

Vydáno: červen 2013

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2012/2013 (pdf, 351 kB)