ČNB stanovila čtyřem bankám sazby ke krytí systémového rizika

Česká národní banka poprvé stanovila sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika. Příslušná rozhodnutí nabyla právní moci ke konci září. Tato rezerva je novou součástí regulatorního rámce pro bankovní sektor Basel III, který je v legislativě Evropské unie implementován prostřednictvím směrnice CRD IV a nařízení CRR. ČNB se rozhodla stanovit kapitálovou rezervu podle § 12i zákona o bankách pro čtyři banky se sídlem v České republice. České spořitelně a Československé obchodní bance byla stanovena shodná sazba 3,0 %, Komerční bance sazba 2,5 % a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 1,0 %. Sazby jsou uvedeny v procentech z celkového objemu rizikové expozice dané banky a musí být naplněny kmenovým kapitálem banky. Banky jsou povinny udržovat tuto kapitálovou rezervu průběžně od 1. listopadu 2014, a to na individuálním i subkonsolidovaném základě. Základem pro rozhodnutí ČNB o tom, u které banky bude požadavek na udržování této rezervy vyhlášen a v jaké výši, je odhad takzvané systémové významnosti dané banky pomocí celé řady indikátorů popisujících čtyři klíčové parametry banky: velikost, složitost, nenahraditelnost pro ekonomiku a propojenost s dalšími finančními institucemi. Určitý stupeň systémové významnosti vykazuje každá banka, nicméně Česká národní banka se rozhodla stanovit kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika jen pro čtyři uvedené banky.