Death to the Cobb-Douglas Production Function? A Quantitative Survey of the Capital-Labor Substitution Elasticity

Sebastian Gechert, Tomáš Havránek, Zuzana Iršová, Dominika Ehrenbergerová

V této práci ukazujeme, že vysokou elasticitu substituce mezi kapitálem a prací, odhadovanou v odborné literatuře v průměru na 0,9, lze vysvětlit třemi faktory: publikační selektivitou, použitím agregovaných dat a vynecháním podmínky prvního řádu pro kapitál. Průměrná elasticita při absenci publikační selektivity, použití desagregovaných dat a zahrnutí informací z podmínky prvního řádu pro kapitál činí 0,3. K dosažení tohoto výsledku shromažďujeme 3 186 odhadů elasticity ze 121 studií, kodifikujeme 71 proměnných, které odrážejí kontext, v němž autoři své odhady vytvářejí, a řešíme modelovou nejistotu bayesovským a frekventistickým průměrováním modelů. Ke korekci publikační selektivity, na kterou připadá nejméně polovina celkového snížení průměrné elasticity z 0,9 na 0,3, využíváme nelineární techniky. Naše zjištění rovněž naznačují, že absence normalizace produkční funkce vede ke značnému nadhodnocování odhadované elasticity. Poznatky shromážděné v empirické literatuře přesvědčivě vyvracejí Cobb-Douglasovu specifikaci.

JEL kódy: D24, E23, O14

Klíčová slova: kapitál, elasticita substituce, práce, modelová nejistota, publikační vychýlení

Vydáno: prosinec 2019

Ke stažení: CNB WP 8/2019 (pdf, 3 MB)