Rozhodnutí NBS o odnětí povolení k pojišťovací činnosti pojišťovně NOVIS

Česká národní banka (ČNB) oznamuje, že dne 1. 6. 2023 vydala Národní banka Slovenska (NBS), jakožto příslušný orgán dohledu, rozhodnutí o odnětí povolení k pojišťovací činnosti slovenské pojišťovně NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., IČO: 47251301, se sídlem Nám. Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, Slovensko (Pojišťovna NOVIS). Toto rozhodnutí je v právní moci od 5. 6. 2023. Jeho výrok byl zveřejněn na webových stránkách NBS a je dostupný pod odkazem: https://nbs.sk/vyroky/18575. NBS uložila Pojišťovně NOVIS v této souvislosti také zákaz volného nakládání s majetkem nad rámec obvyklého hospodaření.

Od právní moci rozhodnutí nemůže Pojišťovna NOVIS ani prostřednictvím své české pobočky NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika, IČO: 03387623, se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, vykonávat pojistnou činnost včetně uzavírání nových pojistných smluv, vyjma činností, které jsou nevyhnutelné k úhradě jejích pohledávek a závazků. NBS podala soudu návrh na zahájení likvidace Pojišťovny NOVIS.

Aktuální situaci shrnuje tisková zpráva zveřejněná na webových stránkách NBS: https://nbs.sk/aktuality/likvidator-v-pripade-poistovne-novis-zostava-nevymenovany/. Příslušným soudem nebylo doposud rozhodnuto o jmenování likvidátora. Vzhledem k tomu, že od podání shora uvedeného návrhu uplynulo již více než deset měsíců, není možné  předpokládaný termín zahájení likvidace Pojišťovny NOVIS odhadnout.

Otázky a odpovědi

1. Kdo je Pojišťovna NOVIS a co se stalo?

Pojišťovna NOVIS vznikla v roce 2014 na Slovensku jako životní pojišťovna. Dohledovým orgánem nad její činností je NBS. Mimo slovenský trh Pojišťovna NOVIS provozovala pojišťovací činnost v životním pojištění také prostřednictvím poboček v České republice, v Rakousku a v Německu, a formou volného pohybu služeb ve Finsku, v Maďarsku, v Itálii, v Litvě, v Polsku a ve Švédsku.

NBS odňala Pojišťovně NOVIS povolení k provozování pojišťovací činnosti z důvodů porušování povinností týkajících se kapitálových požadavků, řízení rizik a změn pojistných podmínek stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. 11. 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), resp. jí implementujícími slovenskými právními předpisy.

Na českém trhu Pojišťovna NOVIS distribuovala životní pojištění prostřednictvím své pobočky NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika do 1. 10. 2019. Rozhodnutí NBS o odnětí povolení k činnosti Pojišťovně NOVIS se tak dotýká přibližně 2000 pojistníků s pojistnou smlouvou uzavřenou v ČR.

2. Jsem pojistníkem ze smlouvy uzavřené s Pojišťovnou NOVIS. Co bych měl/a nyní udělat? Koho bych měl/a kontaktovat?

Odnětí povolení k pojišťovací činnosti nemá bezprostřední vliv na trvání existujících pojistných smluv. Předtím, než učiníte jakékoliv rozhodnutí, měl/a byste nahlédnout do své pojistné smlouvy a pro Vás závazných pojistných podmínek. Předčasné ukončení pojistné smlouvy může být spojeno se sankcí či poplatkem.

Pro bližší informace ohledně dalšího postupu se můžete obrátit na Pojišťovnu NOVIS, resp. její českou pobočku, nebo na zprostředkovatele, případně jiného distributora, který s Vámi pojistnou smlouvu sjednal. Pojišťovna NOVIS či zprostředkovatel Vám může poskytnout informace individualizované pro Vaši pojistnou smlouvu.

Pojistníci ze všech zemí, v nichž Pojišťovna NOVIS provozovala svou pojišťovací činnost, se mohou dále obrátit na NBS jakožto příslušný domovský orgán dohledu. Kontaktní údaje lze nalézt pod odkazem: NBS - Narodná Banka Slovenska (externí odkaz): info@nbs.sk.

V této souvislosti je možné obrátit se také na ČNB. Kontaktní údaje lze nalézt pod odkazem Česká národní banka. Česká národní banka dohlíží na činnost pobočky Pojišťovny NOVIS na území ČR v mezích svých kompetencí.

Bližší informace k vydanému rozhodnutí, k jeho dopadům a k dalšímu postupu při uplatňování práv z pojištění lze nalézt také v tiskové zprávě NBS na jejích webových stránkách pod odkazem:
https://nbs.sk/aktuality/narodna-banka-slovenska-odobrala-povolenie-spolocnosti-novis-insurance-company-novis-versicherungsgesellschaft-novis-compagnia-di-assicurazioni-novis-poistovna-a-s/
a v otázkách a odpovědích NBS pod odkazem:
https://nbs.sk/novis-najcastejsie-otazky
Bližší informace k současné právní situaci lze nalézt pod odkazem:
https://nbs.sk/aktuality/likvidator-v-pripade-poistovne-novis-zostava-nevymenovany/

Naposledy aktualizováno: 8. 4. 2024