Pravomoci bankovního dohledu

Bankovní dohled je v České republice věcně i institucionálně součástí České národní banky. Jeho práva a povinnosti vymezuje zákon o ČNB a zákon o bankách.

Podle těchto zákonů bankovní dohled resp. ČNB:

  • vydává bankovní licence,
  • vydává opatření a vyhlášky definující pravidla obezřetného podnikání bank,
  • monitoruje činnost bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen,
  • provádí dohlídky (kontroly) v bankách, včetně poboček zahraničních bank a v družstevních záložnách,
  • vydává předchozí souhlasy podle zákona o bankách např. při nabývání podílu na bance, při prodeji podniku banky, sloučení banky, zrušení banky či ukončení bankovních aktivit,
  • ukládá opatření k nápravě a sankce za zjištěné nedostatky v činnosti bank,
  • rozhoduje o zavedení nucené správy a odnětí bankovní licence.

Bankovní dohled však nemá právo zasahovat do obchodních rozhodnutí banky a do jejího řízení, které je ve výlučné kompetenci managementu banky, případně též dozorčí rady. Bankovní dohled se pouze snaží prostřednictvím jím vydávaných pravidel obezřetného podnikání bank, důsledným monitoringem na dálku i na místě a vhodnými nápravnými opatřeními usměrňovat činnost bank tak, aby nedocházelo k aktivitám, které by mohly poškodit zájmy klientů bank a stabilitu bankovního systému jako celku.