Povolovací činnost

Zákon o bankách v řadě případů vyžaduje, aby banky nebo jiné právnické nebo fyzické osoby před provedením určité operace či úkonu požádaly o souhlas příp. informovaly ČNB. Předchozí souhlas je vyžadován v případech:

 • úmyslu nabýt přímý nebo nepřímý podíl na bance, který představuje nejméně 10 %, 20 %, 33 % nebo 50 % na hlasovacích právech banky vč. osob, které budou chtít dosáhnout výše uvedených limitů i na základním kapitálu banky, jakož i osoby, které budou ve vztahu k bance osobou řídící z titulu uzavřené ovládací smlouvy, přičemž tato povinnost se vztahuje i na osoby jednající ve shodě,
 • uzavření smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části,
 • fúze (sloučení, splynutí) banky s jinou bankou,
 • rozhodnutí valné hromady o zrušení banky nebo zastavení činností, ke kterým je nezbytná bankovní licence,
 • snížení základního kapitálu, pokud k němu nedochází z důvodu úhrady ztráty,
 • výběru auditora banky.

Informační příp. oznamovací povinnost vzniká v případech:

 • snížení přímého nebo nepřímého podílu na bance pod 10 %, 20 %, 33 % nebo 50 % hlasovacích práv (po účinnosti novely zákona o bankách i v případě
 • snížení účasti na základním kapitálu banky pod výše uvedené limity nebo v případě ztráty kontroly nad bankou, a dále v případě záměru převést takový objem akcií nebo jiných práv, který sám o sobě představuje kvalifikovanou účast na bance), přičemž tato povinnost se vztahuje i na osoby jednající ve shodě
 • změny stanov,
 • personálních změn ve statutárním orgánu banky a na místech vedoucích zaměstnanců banky,
 • záměru otevřít pobočku nebo zastoupení banky v zahraničí,
 • nabytí kvalifikované účasti na jiné právnické osobě.