Opatření k nápravě

Banky jsou povinny provádět své obchody obezřetně, tj. způsobem, který nepoškozuje zájmy vkladatelů a neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky, dodržovat podmínky stanovené licencí a právními předpisy, včetně opatření vydaných ČNB. Zjistí-li bankovní dohled, že banky tato pravidla nedodržují, může vůči nim uplatnit následující opatření:

  • vyžádat ve stanovené lhůtě odstranění zjištěných nedostatků,
  • požadovat výměnu osob ve vedení a dozorčí radě banky,
  • omezit nebo zakázat vykonávání některé z činností uvedených v licenci,
  • nařídit mimořádný audit na náklady banky,
  • uložit pokutu do výše 50 mil. Kč,
  • snížit základní kapitál k pokrytí ztráty po jejím zúčtování s rezervními a dalšími fondy, pokud přesahuje 20 % vlastního kapitálu banky,
  • zavést nucenou správu (pouze v případě, kdy je ohrožena stabilita bankovního systému jako celku),
  • odejmout licenci (při přetrvávání závažných nedostatků a v případech uvedených níže).

Další opatření se váží na ukazatele kapitálové přiměřenosti. V případě, že tento poměr se sníží pod dvě třetiny minimálního limitu (stanoveného opatřením ČNB na 8 %) ČNB požaduje např. zvýšení základního kapitálu na dostatečnou úroveň, omezení nabývání některých (rizikovějších) aktiv, omezení výše poskytovaných úrokových sazeb z vkladů na běžnou úroveň nebo pozastavení obchodování s osobami majetkově či personálně propojenými s bankou. V případě poklesu kapitálové přiměřenosti pod 1/3 minimálního limitu je ČNB povinna odejmout licenci. Licenci může ČNB odejmout i v případech, kdy banka nezahájila činnosti do 12 měsíců od získání licence, nepřijímá po dobu 6 měsíců vklady od veřejnosti či po tuto dobu neposkytuje úvěry a v případech, kdy licenci získala na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Bankovní dohled může rovněž přijmout opatření spočívající v pozastavení akcionářských práv akcionáře banky, jenž získal nebo zvýšil kvalifikovanou účast na bance bez souhlasu ČNB nebo jehož působení je na újmu řádnému a obezřetnému podnikání banky.