Rok 2003

V roce 2003 rozvíjel bankovní dohled České národní banky činnost na základě schválené střednědobé koncepce pokrývající tříleté období do konce roku 2004. Priority byly stanoveny v souladu s principy Basilejského výboru pro bankovní dohled a doporučením mise FSAP (Financial Sector Assessment Program) 1) .

Metodická činnost

Bankovní dohled ČNB se v roce 2003 podílel na přípravě celé řady legislativních aktů týkajících se bank. Mezi jinými lze zmínit novelu zákona č. 99/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Zákon týkající se stavebních spořitelen, který vstoupil v platnost 1. 1. 2004, především změnil výši a podmínky státní podpory a dílčím způsobem upravil jejich licencování a rozsah činnosti. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu s účinností od 1. 5. 2004 dává do souladu pravidla podnikání na kapitálovém trhu s právem ES.

V roce 2003 přistoupila Česká národní banka k tvorbě nových a novelizaci stávajících opatření a vyhlášek upravujících a měnících regulatorní rámec podnikání bank.

Opatření k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky vzniklo sloučením původních opatření k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu systému banky, řízení úvěrového a tržního rizika a likvidity, nově jsou zapracovány požadavky na interní audit, řízení operačního rizika a na informační systémy. Vzniklý ucelený rámec regulatorních požadavků vytváří předpoklady pro účinný vnitřní řídicí a kontrolní systém v bankách.

Samostatné opatření stanovuje minimální požadavky na uveřejňování informací, včetně požadavků kladených na výroční zprávu pouze bankám, nikoli pobočkám zahraničních bank.

Na základě zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti bylo vydáno opatření k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti. Cílem je minimalizovat riziko zneužití banky k legalizaci výnosů z trestné činnosti ("praní špinavých peněz"). Opatření zakotvuje pravidla pro uplatňování zásady "poznej svého klienta", stanoví postupy, které si banky upraví podle své velikosti, zaměření činnosti a způsob řízení.

Novela opatření, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv, umožňuje bankám nabývání podílů v tzv. sesterských společnostech, pokud se nejedná o osobu s kvalifikovanou účastí v bance nebo jednající ve shodě. Pro tyto případy zákaz nabývat podíl nebo podřízenou pohledávku zůstává zachován.

K 1. lednu 2003 nabylo účinnosti opatření o kapitálové přiměřenosti bank a dalších pravidlech obezřetného podnikání na individuálním základě s cílem zajištění souladu mezi propočtem kapitálové přiměřenosti, úvěrové angažovanosti a dalších parametrů obezřetného podnikání na konsolidovaném základě s propočty na individuálním základě.

Dnem vstupu České republiky do Evropské unie nabyla účinnosti ustanovení zákona o bankách týkající se jednotné licence. V roce 2003 byla zahájena příprava aplikace jednotné licence. Jednání se zahraničními i domácími regulátory byla orientována na předpisovou základnu vztahující se na subjekty působící v režimu jednotné licence a na výkazy a informace předávané České národní bance a způsob spolupráci V důsledku jednotné licence se mění kompetence hostitelského státu při výkonu dohledu předpokládající prohloubení spolupráce České národní banky s ostatními regulátory členských států Evropské unie. V této souvislosti byly zmapovány dopady na činnost bankovního dohledu a na případnou změnu struktury bankovního sektoru.

Česká národní banka vydala k některým ustanovením zákona o bankách týkajícím se jednotné licence úřední sdělení, jehož obsahem je upřesnění postupu České národní banky vůči subjektům využívajícím výhod jednotné licence. Další úřední sdělení z oblasti bankovního dohledu se týkala postupu bank a poboček zahraničních bank při uveřejňování informací, postupu České národní banky při výběru auditorské společnosti (stanovení kritérií při posuzování nezávislosti auditora), postupu při předkládání seznamu akcionářů před konáním valné hromady banky, stanovení rizikové váhy pro pohledávky za Evropskou investiční bankou, postupu při plnění informační povinnosti.

V roce 2003 rovněž pokračovala intenzivní práce na přípravě nového kapitálového konceptu, který by měl být implementován v roce 2007, v rámci společného projektu ČNB, ČBA a KA ČR. Zvláštní pozornost byla věnována přípravě direktivy EU v této oblasti, kdy ČNB má možnost aktivně uplatňovat své připomínky a ovlivňovat tak znění direktivy.

S ohledem na převažující zahraniční vlastnictví bankovního sektoru a přípravu na vstup do EU zapojení bankovního dohledu ČNB do mezinárodní spolupráce zesílilo. Zástupci bankovního dohledu se zapojili jako pozorovatelé do výborů a pracovních skupin ECB a EK, týkajících bankovní supervise a stability. Dále pokračovala spolupráce s Basilejským výborem pro bankovní dohled ve skupině pro základní principy efektivního bankovního dohledu a skupině pro kapitál. Zvláštní důraz je kladen na dvoustranné vztahy se zahraničními bankovními dohledy, jejichž smluvní základ je prezentován na základě tzv. Memorand of Understanding. Do konce roku 2003 bylo podepsáno šest memorand of understanding s regulatorními orgány v Rakousku (Bundesministerium für Finanzen), Francii (Commission Bancaire), USA (State of New York Banking Department), Německu (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) a Belgii (Commission Bancaire et Financiere). Jedná se o uzavření dohod s regulátory z Nizozemí a Itálie.

Novela trojstranné dohody o spolupráci regulátorů finančního trhu (ČNB, MF ČR a KCP) byla podepsaná na počátku roku 2003. Jejím cílem je především vytvoření předpokladů pro kvalitní provádění dohledu na konsolidovaném základě. V roce 2003 byly ve Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem zahájeny diskuse o možnosti vzniku jednotného regulátora finančního trhu.

Kontrolní a analytická činnost

V roce 2003 v souladu s regulatorními pravidly pro výkon bankovního dohledu na konsolidovaném základě došlo k významnému rozšíření aktivit bankovního dohledu v této oblasti. Na základě novely zákona o bankách byl rozšířen koncept dohledu na konsolidovaném základě na skupiny vedené finančními nebo smíšenými holdingy. Bankovní finanční skupiny z hlediska bankovního dohledu tvoří regulované konsolidační celky v čele s ovládající bankou. Bankovní dohled je vykonáván z hlediska obecné regulace rizik a z hlediska rizika účasti ve finančních skupinách. Banky začaly předkládat své konsolidované výkazy již na čtvrtletní bázi, rozšířila se spolupráce a výměna informací mezi domácími i zahraničními regulátory. V rámci dohledu na konsolidovaném základě je dohlíženo celkem 10 regulovaných konsolidačních celků.

Dohled na individuální bázi je založen na průběžném vyhodnocování všech dostupných informací o činnosti bank. Jedná se zejména o výkazy a hlášení předkládaná pravidelně bankami, auditorské zprávy, výsledky kontrol na místě či informačních návštěv aj. Základním analytickým nástrojem, který je v rámci dohledu na dálku využíván, jsou pravidelné komplexní analýzy vyhodnocující situaci bank z pohledu podstupovaných rizik. Pro včasné zachycení případných negativních tendencí jsou pravidelně vyhodnocovány měsíční signální informace o vývoji jednotlivých bank s návrhy na opatření bankovního dohledu u bank s negativním vývojem. V roce 2003 byly jako nový zdroj informací vyhodnocovány zprávy auditorů o ověření řídicího a kontrolního systému banky včetně systému řízení rizik za rok 2002, které byly zadány vybraným bankám v přesně vymezeném rozsahu podle jejich individuálních rizikových profilů.

Pravidelně zpracovávaným analytickým nástrojem byly i v roce 2003 standardní analýzy bankovního sektoru obsahující rating bank předkládané bankovní radě České národní banky v pololetní periodicitě. Nově byla zpracována analýza typu "Financial stability report", podrobná analýza bankovního sektoru zaměřená na vyhodnocení vzájemného působení makroekonomických vlivů a možného vývoje bankovního sektoru. Pravidelná publikace bankovní dohled je určena zejména pro odbornou veřejnost.

Na základě zjištění dohledu na dálku a s využitím výsledků kontrol na místě byla uložena opatření k nápravě celkem 18 bankám. Spočívala v požadavku na odstranění nedostatků v činnosti bank, včetně termínů k jejich nápravě. Odstraňování nedostatků je vždy monitorováno.

V oblasti licenční a povolovací zahájil bankovní dohled v roce 2003 celkem 30 správních řízení (pět správních řízení směřovalo k rozšíření licence, dvě k odnětí licence, dvě k uložení pokuty, ostatní správní řízení se týkala změn akcionářské struktury bank či akvizice podílů bank novými, zpravidla zahraničními akcionáři). Stěžejní aktivitou byl proces přelicencování bank a poboček zahraničních bank. Na základě harmonizační novely zákona o bankách se jednalo o uvedení bankovní licence do souladu s platnými bankovními předpisy s okamžikem vstupu České republiky do Evropské unie. Proces přelicencování byl do konce roku 2003 dokončen v 11 bankách. Situace poboček zahraničních bank bude řešena v rámci jednotné bankovní licence po vstupu do Evropské unie.

Mimo správní řízení bylo vydáno 124 rozhodnutí, zejména schválení externích auditorů bank a vymezení rozsahu požadavků na ověření řídicího a kontrolního systému bank, schválení struktury akcionářů před valnými hromadami, souhlasy se započítáváním podřízeného dluhu do kapitálu banky, souhlasy s předčasným splacením podřízeného dluhu, schválení interního modelu pro propočet kapitálových požadavků k tržním rizikům, oznámení o upuštění dohledu nad konsolidačním celkem, určení typu konsolidačního celku, stanoviska k návrhům změn všeobecných obchodních podmínek v případě stavebních spořitelen. Vyjádření k osobám navrhovaným do vedoucích funkcí bylo vydáno v 21 případech na základě písemných podkladů a případně i pohovoru s kandidátem. Kladné vyjádření bankovního dohledu k používání vlastního modelu pro stanovení kapitálových požadavků k tržním rizikům bylo schváleno jedné bance.

V průběhu roku 2003 bylo provedeno 18 kontrol v 15 bankách a pobočkách zahraničních bank (2 kontroly komplexní a 16 dílčích) zaměřených na vybrané oblasti rizik podstupovaných bankami. Předmětem ověření jsou všechny hlavní oblasti rizik (komplexní kontroly) a specifická rizika (dílčí kontroly).

Organizace bankovního dohledu

V roce 2003 nedošlo k žádné zásadní změně v organizaci bankovního dohledu. Počet pracovníků bankovního dohledu se v roce 2003 nezměnil, i nadále se pohyboval okolo 105 pracovníků.

Bankovní sektor

V bankovním sektoru České republiky došlo v r.2003 k odnětí licence dvěma bankám - Union bance, a.s., a Plzeňské bance, a.s. Obě bankovní instituce se po vyhlášení konkurzu nacházejí v likvidaci a konkurzu. Žádný další bankovní subjekt nově nevstoupil na tuzemský bankovní trh.

Ke 31. 12. 2003 byl bankovní sektor tvořen 35 bankami a pobočkami zahraničních bank.

7. 6. 2004


1) Program vyhodnocení finančního sektoru provedly Mezinárodní měnový fond a Světové banka na základě identifikace jeho silných a slabých stránek a systémových problémů, včetně oblastí, které musí být zlepšeny, aby se dále rozvíjel a byl stabilní. Součástí FSAP je vyhodnocení dodržování relevantních mezinárodních standardů finančního sektoru. Pro Českou republikou bylo vyhodnocení uskutečněno v době od 28.11.2000 do 12.12.2000.