Rok 1998

Metodická činnost

Počátkem roku byla bankovní radou ČNB schválena Koncepce dalšího rozvoje bankovního dohledu ČNB, která vytyčuje strategický střednědobý cíl pro práci bankovního dohledu. Tímto cílem je přispět k vytvoření stabilního a konkurenceschopného bankovního sektoru, který bude výsledkem dynamické rovnováhy mezi působením regulace a dohledu nad bankami, tržní disciplíny a kvalitního řízení jednotlivých bank.

Parlament ČR schválil tzv. malou a velkou novelu zákona o bankách, na základě kterých došlo především ke zpřísnění licenčních podmínek, úpravě schvalovacího procesu nabývání podílu na existující bance, omezení propojení bank s podnikovou sférou, organizačnímu oddělení investičních a komerčních aktivit, zpřísnění nápravných opatření pro banku, úpravě postupu vůči akcionářům negativně působícím na banku a zdokonalení systému pojištění vkladů (především zvýšení maximální částky pro výplatu vkladů a rozšíření pojištění i na právnické osoby).

Počátkem roku nabyla účinnosti dosud poslední novela zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, která snížila limit tvorby opravných položek ze 3 % na 2 % průměrného stavu nepromlčených pohledávek z úvěrů za zdaňovací období, tj. ve srovnání s předchozí úpravou omezila možnosti bank pro tvorbu dostatečného množství opravných položek formou daňově uznatelných nákladů.

Vláda ČR rozhodla v lednu o navýšení prostředků určených na Stabilizační program o 5 mld. Kč, následně v červnu pak rozhodla o jeho ukončení. V průběhu roku dále došlo k novelizaci opatření ČNB o klasifikaci pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k nim, kterým byl zreálněn pohled na návratnost ztrátových, dlouhodobě nesplácených úvěrů zajištěných zástavou ve formě nemovitosti a zpřísněny požadavky na tvorbu opravných položek k těmto úvěrům. Opatření reagovalo na skutečnost, že nedostatky v legislativní ochraně věřitele při vymáhání pohledávek a uplatňování zástavního práva, výkonnosti soudů, práci katastrálních úřadů, postavení znalců a odhadců majetku a nedostatečně rozvinutý trh s nemovitostmi prakticky znemožňují bankám realizovat zastavené nemovitosti sloužící jako zajištění úvěrů. Opatření prakticky znamená, že pokud se bance nepodaří realizovat zástavu nemovitosti do 1 roku po splatnosti úvěru a úvěr je hodnocen jako ztrátový, musí banka vytvořit opravné položky i na tu část úvěru, která je kryta zástavou. Změní-li se tedy podmínky pro realizaci zástav natolik, aby bankám dovolily jejich zpeněžení v adekvátní době, přestane mít opatření dopad na hospodářské výsledky bank.

ČNB vydala, s cílem zajistit informovanost veřejnosti o důležitých údajích o bankách (základní informace o bance jakožto právnické osobě, informace o jejích akcionářích, činnostech vykonávaných bankou a jejím hospodaření), opatření, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank. Banka je povinna stanovené informace zveřejňovat na všech veřejnosti přístupných obchodních místech banky ve čtvrtletní periodicitě.

Bankovní dohled rovněž reagoval na speciální problém přizpůsobení informačních a dalších automatizovaných systémů změně letopočtu z "1999" na "2000" vydáním opatření ČNB, které má omezenou platnost do konce roku 2000. Tímto opatřením se bankám stanovily základní požadavky s cílem omezit riziko roku 2000 nejen ve vztahu k samotným bankám, ale i jejich klientům a obchodním partnerům.

Vzhledem ke schválení zákona o Komisi pro cenné papíry, byla připravena a podepsána Dohoda o spolupráci při výkonu bankovního dohledu a státního dozoru mezi ČNB, KCP a MF ČR. Tato dohoda představuje základ spolupráce nezbytné pro regulaci a dohled finančních konglomerátů, skupin obsahujících nejen banku, ale i jiné typy finančních společností.

Kontrolní a analytická činnost

Bankovní radě ČNB byly standardně ve čtvrtletní periodicitě předkládány k projednání souhrnné analýzy vývoje bankovního sektoru, včetně ratingu jednotlivých bank. Bankovní dohled rovněž připravil a publikoval zprávu o bankovním dohledu a bankovním sektoru za rok 1997. Kromě souhrnných zpráv byly průběžně zpracovávány analýzy jednotlivých bank a vyhodnocování signálních informací pro vedení bankovního dohledu s návrhy na další postup a opatření u bank s negativním vývojem. V případě závažnějších problémů bank byly zpracovány materiály pro bankovní radu ČNB s návrhy na přijetí zásadních opatření vůči jednotlivým bankám (Podnikatelská banka, Agrobanka, Velkomoravská banka, Foresbank, Banka Haná, Universal banka). Pravidelně byla prováděna kontrola plnění Stabilizačního programu (čtvrtletně), včetně zpracování souhrnného hodnocení pro vládu ČR k 31. 3. a k 30. 9. 1998. V průběhu roku byla ze Stabilizačního programu vyřazena Pragobanka a Universal banka v důsledku neplnění stanovených kritérií a byla ukončena účast Banky Haná z důvodů uvedených níže.

Bankovní dohled provedl 7 komplexních kontrol na místě v těchto bankách a pobočkách zahraničních bank: Universal banka, Všeobecná úverová banka, Banka Haná, Moravia banka, První městská banka, Erste Bank Sparkassen a BNP-Dresdner Bank. Těžiště prováděných kontrol se více soustředilo na posuzování systémů řízení rizik a vnitřního kontrolního systému bank, i když hlavní váha práce kontrolních týmů stále spočívá ve vyhodnocování kvality aktiv, především úvěrového portfolia. Informační návštěvy se uskutečnily zpravidla na úrovni příslušného ředitele odboru a inspektora celkem ve 30 bankách a pobočkách zahraničních bank.

Organizace bankovního dohledu

Bankovní rada ČNB rozhodla o uskutečnění změn v organizaci a řízení centrální banky, které vstoupily v platnost od 1. června 1998. V případě bankovního dohledu se nejednalo o zásadní změny, neboť tyto byly provedeny již při samostatné reorganizaci bankovního dohledu v závěru roku 1997. Došlo však ke sloučení původních dvou odborů do sekce bankovního dohledu 1 , která nyní zahrnuje čtyři odbory bankovní inspekce a odbor nestandardních činností. Záměr ve vytvoření čtyř kontrolních týmů (po jednom v rámci každého odboru) se přes opakovaná výběrová řízení na doplnění pracovníků bankovního dohledu podařilo naplnit pouze částečně a v průběhu roku byla kontrolní činnost prováděna pouze dvěma týmy (místo plánovaných čtyř).

Bankovní sektor

Ve srovnání s rokem 1997 se počet bank v bankovním sektoru snížil o 5 bank na 45 bank a poboček zahraničních bank. Povolení působit jako banka bylo z důvodu neplnění pravidel obezřetného podnikání odejmuto COOP bance, Velkomoravské bance, Agrobance a Pragobance. V důsledku fůzí zaniklo povolení působit jako banka Bank Austria (sloučení s Creditanstalt) a HYPO Bank (sloučení s Vereinsbank). Povolení působit jako banka bylo rovněž odebráno West Deutsche Landesbank (CZ) z důvodu nezahájení činnosti. Nově získala povolení působit jako banka GE Capital Bank, která převzala obchodní siť a rozhodující část bilance Agrobanky. Obdobně na základě smlouvy o prodeji části podniku převzala koncem roku Investiční a Poštovní banka (IPB) převážnou část aktiv a pasiv Banky Haná, včetně jejího závazku vůči České finanční a stabilizační program Banky Haná byl ukončen.

Po provedeném soudním vyrovnání v rámci nucené správy byl schválen vstup nového investora do Podnikatelské banky, která dále působí pod názvem J&T banka. Dceřiná společnost Société Génerale Praha, a.s., byla transformována na pobočku. Byla dokončena privatizace IPB prodejem podílu FNM japonské Nomuře, současně bylo rozhodnuto o poradcích státu pro privatizaci zbývajících bank s podílem státu (ČSOB, KB,ČS).


1 V rámci reorganizace ČNB došlo m.j. ke změně v označování útvarů ČNB: nynější sekce odpovídají dřívějším odborům, nynější odbory pak bývalým oddělením.