Rok 1997

Metodická činnost

V roce 1997 zahájil bankovní dohled práce na novelách zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, pod označením "malá" a "velká" novela, které reagovaly na nedostatky v bankovní legislativě na základě praktických zkušeností a identifikace úzkých míst, zejména z hlediska příčin kolapsů bank v uplynulém období a možností bankovního dohledu při jejich řešení. Projevily se zde i požadavky vycházející z tzv. vládních balíčků ke korekci hospodářské politiky a ke kultivaci právního rámce české ekonomiky.

Současně pokračoval bankovní dohled v činnosti zaměřené na doplnění a zkvalitnění pravidel obezřetného podnikání bank. Bylo novelizováno opatření ČNB o kapitálové přiměřenosti bank, opatření stanovující bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí, opatření o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami a opatření stanovující zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám. Po souhrnném vyhodnocení zpráv a kvality činnosti auditorů bank za rok 1996 (obdobně jako v předchozích letech) bylo vydáno nové opatření, kterým byly stanoveny požadavky na zprávu o hospodaření banky.

Vzhledem k potřebě kvalitněji oceňovat různé rizikové faktory finanční pozice bank zahájil bankovní dohled v roce 1997 práce na přípravě nového opatření o kapitálové přiměřenosti bank, které bude v souladu s nově přijatými mezinárodními standardy zahrnovat tržní riziko a na opatření ke sledování kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě. V oblasti mezinárodních vztahů byl bankovní dohled ČNB přizván Basilejským výborem pro bankovní dohled k účasti v expertní skupině pro přípravu mezinárodních standardů pro činnost bankovních dohledů (Core Principles for Effective Banking Supervision).

Kontrolní a analytická činnost

Bankovní radě ČNB byly standardně ve čtvrtletní periodicitě předkládány k projednání souhrnné analýzy vývoje bankovního sektoru, včetně ratingu jednotlivých bank. Bankovní dohled rovněž připravil a publikoval zprávu o bankovním dohledu a bankovním sektoru za rok 1996. Kromě souhrnných zpráv byly průběžně zpracovávány analýzy jednotlivých bank, vyžadujících zvýšenou pozornost bankovního dohledu. Bankovní dohled provedl v tomto roce 12 komplexních a dílčích kontrol na místě a dalších 18 informačních návštěv v bankách.

Pro práci bankovního dohledu byl významný proces realizace Stabilizačního programu. Zájem o vstup do programu stabilizace projevilo šest bank - Banka Haná, Zemská banka (nyní Expandia banka), Pragobanka, Moravia banka, Universal banka a Foresbank, které následně předložily své individuální stabilizační programy a postupně se v průběhu roku 1997 do programu zapojily, včetně zahájení odprodeje svých nekvalitních pohledávek České finanční. Již v lednu byly připraveny programy Pragobanky, Moravia banky a Banky Haná, které byly následně odsouhlaseny bankovní radou ČNB k zapojení do stabilizačního programu. V průběhu prvního pololetí byl projednáván vstup Foresbanky, Universal banky a Zemské banky (po vydání souhlasu se vstupem nového investora do Zemské banky - skupiny Expandia). U těchto bank došlo po naplnění podmínek též k zařazení do Stabilizačního programu.

Rok 1997 znamenal také pokračování prací na dokončení Konsolidačního programu II, kde bankovní rada ČNB projednala konkrétní návrhy bankovního dohledu na řešení situace bank pod nucenou správou. V případě Podnikatelské banky soud na návrh nuceného správce odsouhlasil proces vyrovnání a jako další postup byl navržen prodej novému investorovi. Řešení Agrobanky bylo velmi komplikované, jako nejschůdnější postup bylo označeno rozdělení banky a prodej pouze její zdravé části novému investorovi. Pro Velkomoravskou banku ani COOP banku se nepodařilo přes usilovná jednání nucených správců vyhledat žádného vhodného investora.

Organizace bankovního dohledu

Bankovní rada ČNB projednala v březnu 1997 materiál "Institucionální zařazení bankovního dohledu v České republice" a po zvážení předložených argumentů se přiklonila k variantě ponechání bankovního dohledu v ČNB. V průběhu roku pak bankovní rada odsouhlasila s návrh reorganizace struktury úseku bankovního dohledu v ČNB s účinností od prosince 1997 1 . Odbor analýz a inspekce bank byl rozdělen do dvou odborů bankovního dohledu, z nichž každý disponoval 2 inspekčními odděleními a 2 kontrolními týmy. Odbor politiky bankovního dohledu měl dvě oddělení - metodické a analytické, licenční oddělení bylo zrušeno. Samostatně bylo vyčleněno oddělení nestandardních činností, zaměřené na problematiku bank po odnětí povolení působit jako banka a na otázky související s kriminální činností v bankovním sektoru. Současně bylo rozhodnuto o posílení počtu pracovníků bankovního dohledu. Změny uskutečněné v tomto roce vedly ke zvýšení počtu pracovníků bankovního dohledu na celkem 86 osob.

Bankovní sektor

V průběhu prvního pololetí bylo rozhodnuto o odnětí povolení působit jako banka třem bankám (Bankovní dům Skala, Ekoagrobanka, Evrobanka), jejichž činnosti přebrala v rámci integračního procesu Union banka. Rozhodnuto bylo rovněž o odnětí povolení působit jako banka Realitbance, ve které byl na návrh nuceného správce soudem prohlášen konkurz.


1 Před realizací těchto změn došlo k začlenění oddělení devizové kontroly do odboru analýz a inspekce bank.