Informace o obecných pokynech EBA v oblasti ozdravných postupů a řešení krizí

07. 01. 2016

Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, který Českou národní banku pověřuje novými úkoly v oblasti dohledu a řešení krizí na finančním trhu.

Tento zákon byl přijat na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. V souladu se zmocněními uvedenými ve směrnici bude tento zákon doplněn řadou prováděcích pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví a přímo závazných předpisů vydaných Evropskou komisí. Některé z těchto pokynů a předpisů již byly vydány, další jsou příslušnými orgány připravovány.

V souvislosti s vydáním zákona Česká národní banka informuje o souvisejících pokynech Evropského orgánu pro bankovnictví, které již byly uveřejněny v konečném znění a ve vztahu k nimž potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010, o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit. Jejich přehled je uveden na stránce:
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/ozdravne_postupy/meto