K přípustnosti nepeněžitých vkladů či investic do fondu kvalifikovaných investorů

Cíl stanoviska

Toto stanovisko poskytuje odpověď na otázku, zda je přípustné, aby fond kvalifikovaných investorů (včetně toho, který zřizuje podfondy) shromažďoval od svých investorů nepeněžité vklady či investice.

Shrnutí stanoviska

Fond kvalifikovaných investorů, který je právnickou osobou jinou než komanditní společností nebo komanditní společností na investiční listy, může přijímat nepeněžité vklady, jedná-li se o věci ocenitelné v penězích. Fond kvalifikovaných investorů, který je podílovým fondem, může za stejných podmínek přijímat nepeněžité investice.

Odůvodnění

Ustanovení § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF uvádí, že fondem kvalifikovaných investorů (dále jen „FKvI“) je „právnická osoba se sídlem v České republice, která je oprávněna shromažďovat peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů…“. Přijímání nepeněžitých investic (v tomto případě tedy nikoli vkladů, srov. § 274 ZISIF) je přípustné také v případě FKvI, které jsou podílovými fondy (viz § 116 odst. 2 ZISIF). 

Podle § 95 odst. 1 písm. b) ZISIF je totiž  účelem FKvI ve formě podílového fondu „shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním podílových listů…“. ZISIF tedy výslovně připouští, že FKvI, který je podílovým fondem, může přijímat nepeněžité investice, jsou-li ocenitelné v penězích (např. movité věci, nemovité věci, podíl na obchodní korporaci, pohledávka, know-how, právo stavby anebo užívací právo atd.).

FKvI, který je právnickou osobou ve formě SICAV, se primárně řídí speciální právní úpravou obsaženou v § 154 až 169a ZISIF, která přijímání nepeněžitých vkladů nevylučuje ani neupravuje. Uplatní se tedy postup podle obecné právní úpravy v ZOK, která v § 15 odst. 3 a násl. nepeněžité vklady také připouští[1] (obdobně také v případě SICAV vytvářející podfondy, které jsou podle § 165 ZISIF účetně a majetkově oddělené části jmění SICAV).

S ohledem na obecnou přípustnost přijímání nepeněžitých vkladů FKvI podle § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF i akciovou společností podle § 15 ZOK tedy může FKvI, který je SICAV, přijímat nepeněžité vklady za účelem splacení emisního kurzu investičních akcií, za předpokladu, že dodrží obecná pravidla stanovená v § 250 odst. 3 písm. c) a § 251 ZOK.

V případě ostatních právních forem ve smyslu ZOK, případně unijních předpisů, se s ohledem na absenci relevantní speciální právní úpravy v ZISIF použije obecná právní úprava ZOK, tedy i možnost přijímat nepeněžité vklady, jsou-li ocenitelné v penězích.

Stejná pravidla ZOK se potom použijí i pro investici v podobě penězi ocenitelné věci do FKvI, který je podílovým fondem (viz § 116 odst. 2 ZISIF).

Za klíčové lze v tomto ohledu považovat, bez rozdílu pro všechny formy FKvI, zejména zajištění spolehlivého ocenění nepeněžitého vkladu či investice tak, aby nedošlo k případnému poškození ostatních investorů investičního fondu.

Naopak pro FKvI ve formě komanditní společnosti na investiční listy (podle § 177 a násl. ZISIF) a komanditní společnosti (podle § 184 ZISIF ve spojení s § 177 ZISIF) se připouští plnění vkladové povinnosti pouze v penězích. FKvI, který je komanditní společností, případně komanditní společností na investiční listy, tedy nepeněžité vklady přijímat nemůže.

---------

[1] Viz § 15 až 29 ZOK obsahující obecnou úpravu vkladů u obchodních korporací, a dále v případě společnosti s ručením omezeným § 143 a § 146 odst. 2 písm. d) ZOK, v případě akciové společnosti a evropské společnosti § 250 odst. 3 písm. c) a § 251 ZOK, a v případě družstva v § 573 ZOK.