K povaze některých typů investičních účtů z pohledu zákona o platebním styku

Jaká je povaha investičního účtu, který vede banka zákazníkovi a který slouží pro účely poskytování investičních služeb bankou zákazníkovi, z hlediska zákona o platebním styku? Podléhá dávání platebních instrukcí k odchozím platbám z tohoto investičního účtu investičním zprostředkovatelem a jejich provádění režimu zákona o platebním styku?

Pokud má investiční účet, který slouží pro účely poskytování investičních služeb zákazníkovi na základě pokynů zákazníka, popř. pokynů předávaných investičním zprostředkovatelem, omezenou funkcionalitu, je možné konstatovat, že tento účet není platebním účtem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPS“) a že platba prováděná prostřednictvím takového účtu splňuje podmínky pro aplikaci výjimky podle § 3 odst. 3 písm. d) bod 4 ZPS. Omezenou funkcionalitou investičního účtu podle předchozí věty se rozumí, že je určen výhradně pro provádění transakcí, které přímo souvisejí se smlouvou o poskytování investičních služeb, která bude uzavřena mezi bankou a zákazníkem, tj. vypořádání obchodů zákazníka s cennými papíry, dále pak pro výplaty výnosů cenných papírů zákazníka spravovaných bankou, výplaty výnosů získaných z prodeje těchto cenných papírů nebo úhrady cen a nákladů v souvislosti s poskytováním investičních služeb zákazníkovi, popř. i k úhradě dalších pohledávek banky vzniklých v souvislosti se zákazníkovými obchody s cennými papíry. Současně musí být zajištěno, že platby z investičního účtu a na investiční účet zákazníka jsou možné pouze z platebního účtu vedeného u banky nebo jiného poskytovatele platebních služeb, který je veden na jméno zákazníka.

S ohledem na výše uvedenou povahu investičního účtu platí, že pokud investiční zprostředkovatel dává platební instrukce a banka tyto provádí v souvislosti s poskytováním investičních služeb společnému zákazníkovi, investiční zprostředkovatel ani banka nebudou podléhat režimu ZPS.